Decizia nr. 4 / 20.04.2012

DECIZIA NR.4/20.04.2012
Privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale
dintr-un condominiu
Avand in vedere pracfica neunitara în ceea ce priveste intocmirea si receptia documentatiilor cadastrale pentru unitati individuale formate din apartamente sau spatii cu alta destinatie si dependinte (boxa, pivnita, garaj, etc.), pentru simplificarea procedurii de inregistrare in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara si mentinerea unor costuri scazute cu privire la intocmirea documentatiei cadastrale, respectiv receptia si inscrierea in cartea funciara;
În temeiul:
- art. 4, lit. a) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
republicata, cu modificanle si completarile ulterioare;
- art. 3, ain. (1), lit a) din Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei NationaIe de Cadastru si Publicitate
republicata, cu modificarile si completarile uiterioare;
- art. 29, aiin (2) si art. 30, lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 174/2010;

- art. 2, lit. j) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile completarile ulterioare;
Directorul Directiei de Cadastru si Geodezie al Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara emite prezenta
DECIZIE


Art. I. (1) Incepand cu data prezentei decizii, pentru prima inscriere în evidentele de cadastru si pubiicitate imobiliara a unei unitati individuale din cadrul unui condominiu, formata din apartament si dependinte distincte (boxa, pivnita, garaj, etc.), se va intocmi o singura documentatie cadastrala, respectiv un singur fisier .cpxml.
(2) Anexa nr. 12 ia Regulamentul privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatillor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinui nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde releveul apartamentului si al dependintelor (boxa, pivnita, garaj, etc.).
Art. 2. (1) La solicitarea proprietarului, in scopui valorificarii prin acte jundice de dispozitie sau de administrare, se pot intocmi doua sau mai multe documentatii cadastrale, cate una pentru fiecare unitate individuala formata din apartament, respectiv din dependinte (boxa, pivnita, garaj, etc.), cu fisiere!e .cpxml aferente.
(2) in situatia prevazuta la alin. (1), toate cerenie de receptie si Inscriere in cartea funciara se depun concomitent si se inregistreaza in registrul general de intrare sub forma unor „cereri legate".
Art. 3. La executarea documentatiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligatia sa informeze beneficiarul despre consecintele ce decurg din inscrierea dependintelor in cartea funciara, separat de cea a apartamentului. Acordul proprietarului cu privire la modul de intocmire a documentatiei cadastra!e va fi dat conform formularului anexat, intocmit intr-un numar de exemplare egal cu cel al documentatiiior cadastrale.
Art. 4. Prevederile art. 1 - 3 se aplica În mod similar si spatiilor cu alta destinatie (hale, spatii comerciale, sedii, etc.).
Art. 5. (1) Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei decizii sunt responsabili directorul oficiului teritorial, registratorul-sef si inginerul-sef.
(2) Prezenta decizie se va comunica tuturor oficiilor teritoriale prin grija Directiel de Cadastru si Geodezie.
Subsemnatul (a)/subscrisa ................................, domiciliat(a)/cu sediul in localitatea ................................................
str. nr , legitimat(a) cu CI/BI seria nr. /prin
reprezentant .........................................................., prin prezenta declar pe propria raspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in ....................................................................................................... , compus din:

apartament / spatiu cu alta destinatie
boxa
pivnita
garaj
altele
ca am fost informat de catre persoana autorizata .........................................................................
in calitate de executant al documentatiei cadastrale, cu privire la modul de intocmire a documentatlei cadastrale, precum si a consecintelor ce decurg din aceasta si doresc:
Intocmtirea unei singure documentatii pentru apartament/spatiu cu alta destinatie si dependinte
Intocmirea a ....................documentatii separate
Data ............................

Semnatura proprietarului ......................................
Numele si prenumele persoanei autorizate
......................................................
Semnatura si stampila
......................................................