HG nr. 1210/2004

 Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1210/2004
din 29/07/2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Publicat in MOF nr. 718 - 09/08/2004
Republicare 1 MOF nr. 386 - 05/05/2006
Versiune consolidata in 09/04/2010
Versiune consolidata la data de 09/04/2010

Atentie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire in nici un document oficial ele avand numai un caracter informativ. Indaco Systems nu isi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestor acte.
___________
Text actualizat la data de 09/04/2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- H.G. nr. 1.366/2009 publicata in MOF nr. 801 din 24/11/2009
- H.G. nr. 332/2010 publicata in MOF nr. 223 din 09/04/2010.

Art. 1. - (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei.
(2) Agentia Nationala are sediul in municipiul Bucuresti.
Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Nationala, ca unica autoritate in domeniu, indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se elaboreaza strategia in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele in plan international;
b) de reglementare a activitatii, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si international;
d) de autoritate de stat, prin care se dispun si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in vigoare;
e) de indrumare, sprijin si control, in aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului si publicitatii imobiliare;
f) de administrare a patrimoniului propriu si a unitatilor subordonate.
Art. 3. - (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) avizeaza, receptioneaza si controleaza, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie, la nivelul intregii tari, si executa prin Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activitati aprobat anual;
c) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, standarde, procedee si metodologii de specialitate in domeniul sau de activitate;
d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;
e) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, cat si banca de date a sistemului unitar de cadastru;
f) asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
g) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;
h) avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
i) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;
j) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu imobilul;
k) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
l) asigura inscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
m) pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a altor institutii interesate, la cerere, in conditiile art. 68 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, situatii statistice si de sinteza privind informatii cuprinse in cadastru si publicitatea imobiliara;
n) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
o) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor stabilite;
q) asigura standardizarea in domeniul sau de activitate si corelarea cu standardele europene si internationale;
r) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
s) avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile si specificatiile tehnice de specialitate referitoare la sistemele informationale specifice cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei si teledetectiei realizate de catre autoritatile administratiei publice.
(2) Agentia Nationala indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.
Art. 4. - In exercitarea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii publice si cu alte persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.
Art. 5. - Organele de conducere ale Agentiei Nationale sunt:
a) consiliul de administratie;
b) directorul general, care este presedintele consiliului de administratie.
Art. 6. - (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai domeniului de activitate cu care Agentia Nationala are raporturi de colaborare in realizarea atributiilor prevazute la art. 3.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenta profesionala, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(3) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar si/sau ori de cate ori este convocat de catre presedinte.
(5) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu cele ale Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale.
(7) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale are urmatoarele atributii principale:
a) Abrogat;
b) analizeaza si hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Nationale cu persoane fizice si juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzatoare domeniului sau de activitate;
c) Abrogat;
d) Abrogat;
e) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
f) aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii;
g) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de catre Agentia Nationala sau de unitatile subordonate;
h) Abrogat;
i) aproba structura organizatorica si atributiile directiilor si serviciilor independente din cadrul Agentiei Nationale;
j) Abrogat;
k) Abrogat.
(8) Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din salariul de baza al directorului general.
(9) Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia nu poate depasi 7% din salariul de baza al directorului general.
(10) Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe care o reprezinta respectivul membru.
(11) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie si a presedintelui acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.
___________
Lit. a), c), d), h), j) si k) ale alin. (7) au fost abrogate prin art. I, pct. 1 din H.G. nr. 1.366/2009.

Art. 7. - Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei Nationale, in functie de votul exprimat.
Art. 8. - Consiliul de administratie va prezenta Ministerului Administratiei si Internelor, in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii Agentiei Nationale din anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul in curs.
Art. 9. - (1) Directorul general asigura conducerea generala a activitatii curente a Agentiei Nationale, potrivit regulamentului de organizare si functionare al acesteia si hotararilor consiliului de administratie.
(2) Directorul general este ordonator secundar de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan national si international.
(3) Directorul general numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei Nationale, in conditiile legii.
(4) Directorul general indeplineste urmatoarele atributii:
a) aproba prin ordin cu caracter normativ structura organizatorica a institutiilor subordonate Agentiei Nationale;
b) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;
c) asigura organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei Nationale;
d) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative de catre aparatul propriu al Agentiei Nationale si de unitatile subordonate acesteia; organizeaza si controleaza aplicarea propriilor ordine si instructiuni de catre persoanele carora le sunt adresate;
e) Abrogat;
f) avizeaza pentru participarea la ocuparea posturilor de conducere din cadrul institutiilor subordonate Agentiei Nationale;
g) organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale;
h) Abrogat;
i) aproba prin ordin statele de functii, atributiile si criteriile de constituire a compartimentelor apartinand institutiilor din subordinea Agentiei Nationale;
j) aproba prin ordin statul de functii al Agentiei Nationale.
(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 2 din H.G. nr. 1.366/2009.
- Lit. e) si h) ale alin. (4) au fost abrogate prin art. I, pct. 3 din H.G. nr. 1.366/2009.

Art. 10. - (1) Atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Nationale se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie; in cel mult 60 de zile de la data aprobarii ordinului, Agentia Nationala organizeaza concursul pentru angajarea personalului necesar in vederea desfasurarii activitatii. Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si institutiile subordonate este de 3.598.
(2) In cadrul directiilor prevazute de structura organizatorica se pot organiza servicii, birouri si colective cu caracter temporar prin ordin al directorului general, cu stabilirea atributiilor corespunzatoare.
(3) Abrogat.
(4) Anual sau ori de cate ori se impune, in functie de volumul de activitate si de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, directorul general stabileste numarul de posturi pentru fiecare institutie subordonata.
(5) Atributiile directiilor din cadrul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate se stabilesc prin regulament de organizare si functionare.
(6) Atributiile si raspunderile specifice functiilor din structura Agentiei Nationale se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de angajator.
___________
Alin. (1) si (4) au fost modificate prin art. I, pct. 4 din H.G. nr. 1.366/2009.
- Alin. (3) a fost abrogat prin art. I, pct. 5 din H.G. nr. 1.366/2009.

Art. 11. - (1) Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui jurist, denumit registrator.
(2) Directia de publicitate imobiliara coordoneaza si controleaza activitatea profesionala a registratorului in vederea respectarii normelor legale si a regulamentelor din domeniul publicitatii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. Subordonarea registratorului fata de directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara este administrativa, acesta desfasurand o activitate profesionala independenta, cu stabilirea drepturilor si obligatiilor potrivit statutului profesional.
(3) Sanctionarea registratorului pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Nationale.
Art. 12. - In subordinea Agentiei Nationale functioneaza ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit in continuare Centrul National.
Art. 13. - Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) inscriu imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
b) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
c) inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
d) inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
e) avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
f) avizeaza planul urbanistic general;
g) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor;
h) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
i) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
k) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;
l) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor in vigoare;
m) avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivelul judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole;
n) indruma activitatea desfasurata de serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
o) asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si a suprafetelor aferente.
Art. 14. - Centrul National, in realizarea obiectului sau de activitate, indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) proiectarea, executia si intretinerea retelelor geodezice nationale si a sistemului national de statii permanente GPS;
b) realizarea si intretinerea hartilor oficiale ale Romaniei in format analogic si digital si a modelului digital al terenului, in colaborare cu alte institutii abilitate;
c) realizarea si intretinerea evidentelor limitelor administrative ale teritoriului Romaniei;
d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene si a inregistrarilor de teledetectie;
e) participarea la realizarea si administrarea bazei de date cartografice nationale;
f) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente in Fondul National Geodezic;
g) participarea la integrarea in baza de date geodezice si cartografice nationale a datelor obtinute din receptia lucrarilor tehnice de specialitate;
h) participarea la realizarea metodologiilor si specificatiilor tehnice, respectiv propunerea de standarde tehnologice, a modelelor si structurilor de date geodezice-cartografice;
i) verificarea si etalonarea aparaturii de specialitate, in colaborare cu Institutul National de Metrologie;
j) asigurarea cercetarii in domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei si teledetectiei;
k) crearea si dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor si a bazelor de date din surse aprobate, potrivit legii;
l) participarea la realizarea proiectelor internationale angajate de Agentia Nationala.
___________
Lit. k) a fost modificata prin art. I, pct. 6 din H.G. nr. 1.366/2009.

Art. 15. - Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, cu exceptia Centrului National, nu au atributii in executarea lucrarilor de specialitate.
Art. 16. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte sume incasate, in conditiile legii.
(3) Abrogat.
(4) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(5) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
(6) Abrogat.
(7) Abrogat.
(8) Abrogat.
(9) Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
(10) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
___________
Alin. (1) si (2) au fost modificate prin art. I, pct. 7 din H.G. nr. 1.366/2009.
- Alin. (3), (6), (7) si (8) au fost abrogate prin art. I, pct. 8 din H.G. nr. 1.366/2009.

Art. 17. - Personalul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al unitatilor sale subordonate este format din personal contractual si functionari publici.
___________
Articolul a fost modificat prin art. unic din H.G. nr. 332/2010.

Art. 18. - (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara, in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al municipiului Bucuresti si a Centrului National prin hotarare a Guvernului.
(2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al municipiului Bucuresti.
(3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti vor fi utilizate gratuit cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2004.
(4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, bunurile materiale si arhiva aflate in folosinta birourilor de carte funciara, inclusiv cele achizitionate din fondurile provenite din acordul de imprumut incheiat de Guvernul Romaniei cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, trec in proprietatea Agentiei Nationale. Bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
(5) Prin ordin comun al ministrului justitiei si al directorului general al Agentiei Nationale se va numi o comisie formata din specialisti din ambele institutii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activitatii de publicitate imobiliara.
(6) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se va elabora si se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justitiei si Agentia Nationala pentru preluarea bunurilor materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si tribunalelor in circumscriptia carora functioneaza judecatoriile.
(7) In termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispozitie comuna a conducatorilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si ai judecatoriilor, se vor constitui comisii de inventariere si de predare-preluare a bunurilor materiale si a arhivelor aflate in folosinta birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. In fiecare judet se va infiinta un numar de comisii locale egal cu cel al numarului de birouri de carte funciara existente.
(8) Termenele de finalizare pentru inventarierea si incheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor si a arhivei birourilor de carte funciara se vor stabili in planul anexa la protocolul-cadru.
Art. 19. - Arhivele succesorale si arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate in administrarea birourilor de carte funciara ale judecatoriilor care isi inceteaza activitatea, se vor preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla.
Art. 20. - Lucrarile de publicitate imobiliara in curs de rezolvare la birourile de carte funciara vor fi finalizate pana la data preluarii activitatii de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta hotarare.
Art. 21. - In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, republicata, finantarea Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.
Art. 22. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003;
b) dispozitiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. (2) si ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara.