HG nr. 493 din 2010

 Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 493/2010
din 19/05/2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Publicat in MOF nr. 397 - 15/06/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 15/06/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 15 iunie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, cat si al art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Termenii si expresiile utilizate in prezenta hotarare au intelesul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania.
Art. 2. - Se aproba Structura functionala a Consiliului INIS, prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului si padurilor,
Borbely Laszlo
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


Bucuresti, 19 mai 2010.
Nr. 493.

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii
spatiale in Romania

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA FUNCTIONALA
a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii
spatiale in Romania
┌────────────────┐
│ Presedintele │
└───────┬────────┘

v
┌────────────────┐
│Vicepresedintele│
└───────┬────────┘

┌────────────────┐ │
│ Secretariatul ├─────────────────────┤
└────────────────┘ │

v
┌────────────────┐
│ Membrii │
└────────────────┘

 

Guvernul Romaniei

Regulament de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
din 19/05/2010

Publicat in MOF nr. 397 - 15/06/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 15/06/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 15 iunie 2010

Art. 1. - (1) Pentru realizarea si actualizarea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumita in continuare INIS, se constituie Consiliul Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS.
(2) Consiliul INIS este structura cu rol de coordonare, fara personalitate juridica, alcatuit din reprezentanti ai:
a) Ministerului Administratiei si Internelor;
b) Ministerului Mediului si Padurilor;
c) Ministerului Apararii Nationale;
d) Ministerului Finantelor Publice;
e) Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
f) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
g) Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
h) Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
i) Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
j) Ministerului Sanatatii;
k) Ministerului Culturii si Patrimoniului National;
l) Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale;
m) Academiei Romane;
n) Institutului National de Statistica;
o) Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
p) Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
q) Asociatiei Comunelor din Romania;
r) Asociatiei Municipiilor din Romania;
s) Asociatiei Oraselor din Romania.
(3) Institutiile publice si structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare structuri asociative, prevazute la alin. (2), desemneaza ca titular in Consiliul INIS cate un reprezentant la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, precum si presedintele ori imputernicitul acestuia, dupa caz, si cate un membru supleant.
(4) Reprezentantii institutiilor publice si ai structurilor asociative prevazute la alin. (2), atat titulari, cat si supleanti, sunt desemnati de catre conducatorii acestora prin act administrativ, dupa caz. In absenta membrului titular, membrul supleant participa cu drepturi depline la sedintele Consiliului INIS.
(5) In activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de un grup tehnic. Grupul tehnic este alcatuit din experti desemnati de catre conducatorii institutiilor publice prin act administrativ sau ai structurilor asociative prevazute la alin. (2).
(6) Grupul tehnic asigura suportul de specialitate membrilor Consiliului INIS si indeplineste atributii stabilite de Consiliul INIS.
(7) Grupul tehnic se reuneste la solicitarea presedintelui Consiliului INIS. Activitatea grupului tehnic se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit cu ocazia fiecarei reuniuni.
(8) Fiecare institutie publica si structura asociativa, membra a Consiliului INIS, poate organiza grupuri de experti tehnici pe domeniile specifice de activitate.
(9) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare ANCPI, asigura presedintia si secretariatul Consiliului INIS, iar Ministerul Mediului si Padurilor asigura vicepresedintia acestuia.
Art. 2. - (1) Consiliul INIS are urmatoarele atributii:
a) stabileste si supune aprobarii Guvernului, anual, Planul de activitati pentru realizarea si actualizarea INIS, denumit in continuare Planul de activitati;
b) raporteaza Guvernului Romaniei, semestrial sau ori de cate ori este necesar, stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul de activitati;
c) stabileste si aproba temele de date spatiale, altele decat cele prevazute in anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania;
d) stabileste responsabilitati autoritatilor publice si tertilor, dupa caz, pentru crearea si actualizarea seturilor de date spatiale, a serviciilor aferente acestora si a metadatelor pentru temele INIS;
e) decide cu privire la disponibilitatea seturilor de date spatiale din anexele nr. 1-3 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 si a serviciilor aferente in vederea accesului public;
f) decide cu privire la seturile de date spatiale si serviciile aferente pentru care se solicita tarife;
g) decide cu privire la seturile de date spatiale si serviciile aferente pentru care se pot acorda licente;
h) aproba rapoartele punctului de contact pentru Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (Inspire), inainte de transmiterea lor Comisiei Europene;
i) aproba temele si subtemele grupurilor de lucru infiintate la nivelul membrilor Consiliului INIS;
j) stabileste actiunile si termenele de realizare a acestora pentru grupurile de lucru constituite la nivelul membrilor Consiliului INIS, potrivit Planului de activitati;
k) coordoneaza activitatea institutiilor publice si a structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS in realizarea sarcinilor care le revin din Planul de activitati.
(2) Consiliul INIS se intruneste legal in prezenta majoritatii membrilor sai.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul INIS adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art. 3. - In calitate de presedinte al Consiliului INIS, directorul general al ANCPI indeplineste urmatoarele atributii:
a) conduce lucrarile Consiliului INIS;
b) propune ordinea de zi a sedintelor de lucru ale Consiliului INIS;
c) inainteaza Guvernului spre aprobare Planul de activitati si rapoartele semestriale privind stadiul realizarii acestuia;
d) solicita reprezentantilor in Consiliul INIS rapoartele privind stadiul de realizare a sarcinilor care le revin din Planul de activitati;
e) semneaza deciziile Consiliului INIS;
f) solicita rapoarte cu privire la stadiul implementarii prevederilor deciziilor de catre institutiile publice si structurile asociative prevazute la art. 1 alin. (2);
g) convoaca, ori de cate ori este necesar, grupul tehnic;
h) inainteaza conducatorilor institutiilor publice si structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS raportul privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul de activitati, dupa prezentarea acestuia ministrului administratiei si internelor, anterior transmiterii catre Guvern.
Art. 4. - Vicepresedintele Consiliului INIS este reprezentantul Ministerului Mediului si Padurilor si are urmatoarele atributii:
a) asigura presedintia Consiliului INIS in lipsa presedintelui;
b) conduce sedintele Consiliului INIS in lipsa presedintelui;
c) coordoneaza elaborarea Raportului privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul de activitati.
Art. 5. - Reprezentantii desemnati in Consiliul INIS au obligatia de a participa la toate sedintele acestuia.
Art. 6. - (1) Autoritatile publice coordonatoare, prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, si cele stabilite de catre Consiliul INIS, in temeiul art. 4 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, au urmatoarele atributii:
a) propun subtemele aferente temelor coordonate;
b) propun responsabilitatile colaboratorilor;
c) prezinta Consiliului INIS propunerile pentru stabilirea subtemelor si a responsabilitatilor aferente;
d) prezinta Consiliului INIS, la solicitarea acestuia, rapoarte privind tema pe care au o in coordonare;
e) organizeaza grupurile de lucru pentru temele care le revin;
f) transmit secretariatului Consiliului INIS procesele-verbale ale sedintelor grupurilor de lucru.
(2) Autoritatile publice coordonatoare si colaboratoare, prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, si cele stabilite de catre Consiliul INIS, in temeiul art. 4 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, au urmatoarele atributii:
a) realizeaza subtemele pe care le au in responsabilitate;
b) prezinta rapoarte cu privire la stadiul realizarii subtemelor coordonatorului de tema;
c) alte atributii stabilite de coordonatorul de tema.
(3) Prin autoritati publice coordonatoare si colaboratoare se intelege inclusiv institutiile aflate in subordinea, coordonarea sau in aria de reglementare, dupa caz, a acestora.
Art. 7. - Rapoartele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d) se inainteaza Consiliului INIS la data stabilita de catre acesta.
Art. 8. - (1) Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de ANCPI.
(2) Secretariatul are urmatoarele atributii:
a) convoaca membrii Consiliului INIS la sedintele acestuia;
b) convoaca membrii grupului tehnic prin dispozitie a presedintelui;
c) elaboreaza procesele-verbale, arhiveaza exemplarele originale si le comunica, in format electronic, membrilor Consiliului INIS;
d) elaboreaza procesele-verbale aferente sedintelor grupului tehnic;
e) tine evidenta deciziilor adoptate de Consiliul INIS;
f) transmite reprezentantilor, in format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor in sedinta urmatoare, cu 5 zile inainte de sedinta, precum si deciziile Consiliului INIS;
g) asigura conditiile tehnice pentru desfasurarea sedintelor Consiliului INIS;
h) pune la dispozitia presedintelui documentele necesare pentru intocmirea rapoartelor privind stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul de activitati;
i) tine evidenta, in registre speciale, a rapoartelor membrilor Consiliului INIS si a celor inaintate Guvernului, precum si a proceselor-verbale ale sedintelor grupurilor de lucru;
j) orice alte atributii stabilite de presedintele Consiliului INIS.
Art. 9. - ANCPI prevede in structura sa un compartiment functional, la nivel de directie, cu atributii care decurg din prevederile Ordonantei Guvernului nr. 4/2010.
Art. 10. - (1) Sedintele Consiliului INIS se organizeaza lunar, la sediul Ministerului Administratiei si Internelor, si ori de cate ori este necesar, la initiativa presedintelui sau la solicitarea motivata a unei treimi din numarul membrilor Consiliului INIS.
(2) Membrii Consiliului INIS pot formula observatii in scris sau in timpul sedintei, care se supun dezbaterii in vederea aprobarii pentru integrarea lor in documentul initial.
(3) Deciziile Consiliului INIS sunt obligatorii pentru toti membrii.
(4) Pentru punerea in aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducatorii autoritatilor publice coordonatoare si colaboratoare prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 emit acte administrative proprii.
Art. 11. - Fiecare membru in Consiliul INIS elaboreaza un raport privind stadiul realizarii sarcinilor care ii revin din Planul de activitati pe care il sustine, prin reprezentantul sau, in fata Consiliului INIS, la termene stabilite. Pe baza acestora se elaboreaza raportul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b).
Art. 12. - La sedintele Consiliului INIS pot participa, in calitatea de invitati, alte persoane din cadrul institutiilor publice si structurilor asociative prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv din cadrul institutiilor aflate in subordonarea, coordonarea sau in aria de reglementare, dupa caz, a acestora, persoane din mediul academic, mediul privat, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai altor structuri, cu rol consultativ.
Art. 13. - Propunerile de modificare si/sau completare a prezentului regulament se supun Guvernului spre aprobare prin hotarare de catre Ministerul Administratiei si Internelor:
a) la initiativa Consiliului INIS, in urma propunerii presedintelui Consiliului INIS ori a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia;
b) oricand pe durata existentei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptarii lui.