Lege nr. 7/1996


Lege nr. 7/1996
din 13/03/1996
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Publicat in MOF nr. 61 - 26/03/1996
Versiune consolidata in 04/03/2002
Versiune consolidata in 07/06/2004
Versiune consolidata in 20/11/2004
Versiune consolidata in 25/07/2005
Republicare 1 MOF nr. 201 - 03/03/2006
Versiune consolidata in 12/11/2009
Versiune consolidata in 02/07/2010
Versiune consolidata in 24/07/2010
Versiune consolidata in 01/10/2011
Versiune consolidata in 20/10/2011
Versiune consolidata la data de 12/01/2012

Text actualizat la data de 12.01.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 329/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009.
- Decizia nr. 723/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 22/06/2010.
- O.U.G. nr. 64/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 02/07/2010.
- Legea nr. 170/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 21/07/2010.
- Legea nr. 71/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 10/06/2011.
- O.U.G. nr. 81/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 05/10/2011.
- Decizia nr. 1514/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 12/01/2012.TITLUL I
Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare in baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;
c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;
d) contributia la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.
(2) Cadastrul realizeaza descrierea proprietatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu aratarea drepturilor reale imobiliare.
(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se actualizeaza la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice ori din oficiu. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.
(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
(6) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.
(7) Prin parcela se intelege suprafata de teren cu o singura categorie de folosinta.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 2. - (1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp - sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alaturate.
(2) Prin sistemul de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate.
(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
___________
Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 3. - (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
(3) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(4) Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.
(5) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.
(6) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor.
(7) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(8) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.

 


CAPITOLUL II
Organizarea activitatii de cadastru

Art. 4. - Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


f) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;
h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;
m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica;
___________
Litera p) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


p1) realizeaza si actualizeaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale. Registrul national al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidenta in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor;
___________
Litera p1) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


p2) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania.
___________
Litera p2) a fost introdusa prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


r) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.
Art. 41. - (1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul national al nomenclaturilor stradale este administrat de Agentia Nationala.
___________
Art. 41. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 5. - (1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
(3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea electronica a situatiei juridice a unui imobil se poate face de catre public utilizand datele de identificare ale imobilului.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(5) Cererile electronice de inscriere si pentru obtinerea de informatii vor putea fi inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face si in format electronic, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 6. - Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale.
Art. 7. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare.
Art. 8. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte sume incasate in conditiile legii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.


(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(4) Abrogat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.
(5) Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul protocolului de colaborare.
(6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.
(7) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(8) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
(9) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
(10) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(11) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(12) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(13) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
___________
Alineatul (13) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(14) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
(15) Se instituie Programul national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, care se realizeaza pe baza planului multianual propus de Agentia Nationala si aprobat de Guvern. Finantarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, si se aproba intr-un program, anexa la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
___________
Alineatul (15) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, in afara planului aprobat de Guvern, incheie protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii.
___________
Alineatul (16) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(17) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agentia Nationala inainte de initierea procedurilor de achizitie publica. Autoritatea contractanta efectueaza receptia lucrarilor de specialitate numai dupa avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de catre Agentia Nationala. Autoritatile contractante nu fac plati pentru lucrarile de specialitate intocmite fara respectarea celor mentionate anterior. Avizarea pentru conformitate si receptia lucrarilor de specialitate se solicita oficiului teritorial, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul mai multor judete.
___________
Alineatul (17) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

 

 CAPITOLUL III
Organizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in
cadastru si in cartea funciara

Art. 9. - (1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea limitelor dintre imobilele invecinate, pe baza de masuratori. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.
(2) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile.
(3) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea detinatorilor imobilelor si inscrierea in cartea funciara.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 10. - (1) Inceperea lucrarilor tehnice de cadastru se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau in:
a) instiintarea proprietarilor sau a posesorilor privind inceperea lucrarilor;
b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale, delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale acestora;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
e) identificarea titularilor drepturilor reale si a posesorilor, precum si preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;
f) inregistrarea neintelegerilor intre proprietarii invecinati cu privire la hotare;
g) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;
h) publicarea documentelor cadastrale;
i) solutionarea contestatiilor de catre oficiul teritorial;
j) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii contestatiilor, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare realizate dupa perioada de afisare;
k) deschiderea noilor carti funciare;
l) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
m) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;
n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscrierea in cartea funciara.
(2) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizandu-se reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(3) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
___________
Art. 10. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 11. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral in parte, si evidentiaza situatia reala constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de specialitate. Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse in sectorul cadastral;
c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.
(2) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate.
(3) Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor date si informatii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii de specialitate.
(4) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru la teren este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciara din cadrul oficiului teritorial si un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Componenta nominala va fi stabilita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea institutiilor implicate.
(5) Reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru efectueaza lucrarea tehnica, care consta in identificarea si masurarea imobilelor si prelucrarea datelor obtinute.
(6) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica detinatorii imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie.
(7) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(8) Registratorul de carte funciara:
a) verifica actele juridice puse la dispozitie de detinatori;
b) determina in vederea inscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrangerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce greveaza bunul imobil, precum si orice fapt sau raport juridic;
c) atesta posesia exercitata asupra imobilelor.
(9) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (3) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 111. - (1) In cazul in care proprietarul nu este identificat, dar exista posesor, inscrierea posesiei asupra imobilelor se face in baza urmatoarelor documente:
a) declaratia autentica a celui in cauza sau, la nivelul comunelor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici, declaratia celui in cauza, cu legalizarea semnaturii facuta de catre secretarul comunei;
b) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;
c) certificatul de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local.
(2) Pentru imobilele ai caror proprietari sau posesori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru se vor deschide carti funciare cu mentiunea «proprietar neidentificat». In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
___________
Art. 111. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 112. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. Titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni vor solicita reinnoirea inscrierii acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in registrele de inscriptiuni.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare prin incheiere de carte funciara, in termen de 30 de zile de la depunere. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu primaria si cu oficiul teritorial.
(3) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.
___________
Art. 112. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 113. - (1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in actele de proprietate si planuri anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Cuprinsul cartilor funciare si al planului cadastral se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.
___________
Art. 113. a fost introdus prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 12. - Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 13. - Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.
Art. 14. - Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.
Art. 15. - Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.
Art. 16. - Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin lege speciala.

___________
CAPITOLUL III a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

 


TITLUL II
Publicitatea imobiliara


CAPITOLUL I
Evidenta cadastral-juridica

Art. 17. - (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(11) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(2) Abrogat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.
(3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
(4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.
Art. 18. - (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
(41) Vechimea in functia de registrator de carte funciara constituie vechime in specialitate juridica.
___________
Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(5) Abrogat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.
(6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile legii.
(8) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.
Art. 19. - (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:
A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
c) planul imobilului cu vecinatatile si descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.
C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, concesiune, administrare, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
(2) Abrogat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.
Art. 20. - (1) Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.
(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta lege.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.

Art. 21. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 22. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 23. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 24. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 25. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 26. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 27. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 28. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 29. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 30. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 31. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 32. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 33. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 34. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 35. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 36. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 37. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 38. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 39. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 40. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 41. Abrogat prin punctul 4. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 42. - Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.
___________
Art. 42. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.

Art. 43. Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 44. Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 45. - (1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
(2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta.
(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.


(4) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.


(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de neintelegere, pe cale judecatoreasca.
___________
Alineatul (5) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.


(6) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
___________
Alineatul (6) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.


(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1).
___________
Alineatul (7) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.

Art. 46. - (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliara.


CAPITOLUL II
Procedura de inscriere in cartea funciara

Art. 47. - (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara.
(2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
(3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
(4) Abrogat prin punctul 7. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
(5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.
(6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular.
(7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
a) de mandatarul general al celui indrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.
(8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
(9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.
Art. 48. - (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:
a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) cuprinde exact si complet numele sau denumirea partilor si se mentioneaza codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 8. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;
d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana;
e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului;
f) este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor legale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(11) Anumite tipuri de inscrieri in cartea funciara pot fi dispuse prin incheiere de catre asistentul-registrator, in temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de catre directorul general al Agentiei Nationale.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 26. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor.
(3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.
Art. 49. - Daca registratorul constata ca cererea de inscriere in cartea funciara si actele depuse in justificarea acesteia nu intrunesc conditiile legale, aceasta se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara.
___________
Art. 49. a fost modificat prin punctul 27. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 50. - (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(21) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(22) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.
___________
Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel.
(4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.
(5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial.
(6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu.
Art. 501. - Solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a actiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.
___________
Art. 501. a fost introdus prin punctul 30. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 51. - (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale.
(2) Prevederile art. 50 se vor aplica in mod corespunzator.
Art. 52. - (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate.
(2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 50 alin. (2).
Art. 53. Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 54. - (1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(11) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(12) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extraselor de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acestea au fost eliberate se solutioneaza, in conditiile alin. (11), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, in ordinea si cu procedura prevazute de lege.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(13) Eliberarea unui nou extras de carte funciara pentru autentificare nu poate fi solicitata mai devreme de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de valabilitate a extrasului eliberat anterior.
___________
Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(2) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
(3) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.
Art. 55. - (1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a unei documentatii cadastrale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(11) In cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, inscrierea se face in baza:
a) autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, precum si in evidentele fiscale, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;
b) documentatiei cadastrale.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(12) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:
a) autorizatiei de construire;
b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizarii constructiei, avizat de reprezentantul autoritatii administratiei publice emitente a autorizatiei de construire;
c) documentatiei cadastrale.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.
(3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.
(4) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.
(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor.
(6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului.
(7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.
(8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani.
(81) Promitentul achizitor al imobilului inscris in cartea funciara va putea cere, in temeiul inscrisului original al promisiunii de a contracta incheiate cu cel inscris in cartea funciara, inscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei platite in contul acesteia. In acest caz, ipoteca se inscrie in termenul si conditiile prevazute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiaza, din oficiu, daca imobilul este dobandit de catre promitentul achizitor ori, in cadrul vanzarii silite, de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile debitorului.
___________
Alineatul (81) a fost introdus prin punctul 12. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare.
(91) Coproprietarul, in afara de cazurile prevazute la alin. (8) si (9), va putea cere, in temeiul inscrisului original de partaj si al copiei legalizate a cererii de chemare in garantie, inscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalti coproprietari le-au dobandit prin efectul partajului, pentru garantarea creantei rezultand din evictiune.
___________
Alineatul (91) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(92) Arhitectii si antreprenorii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa le faca, pentru garantarea pretului acestor lucrari.
___________
Alineatul (92) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(93) In cazurile prevazute la alin. (91) si (92), registratorul de carte funciara va incuviinta inscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de partaj sau in contractul prevazut la alin. (92), iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere. In acest din urma caz, titularul inscris in cartea funciara va putea solicita direct, prin plangere, instantei competente potrivit art. 50 alin. (22) reducerea sumei maxime. Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.
___________
Alineatul (93) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(94) In cazul prevazut la alin. (92), se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai daca au trecut 3 luni de la predarea lucrarii.
___________
Alineatul (94) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(95) Cesionarul unei creante ipotecare garantate cu o ipoteca imobiliara va putea cere in favoarea sa inscrierea transferului ipotecii in cartea funciara, pe baza inscrisului de cesiune a creantei incheiat in forma autentica. In acest caz, debitorul cedat va putea cere, in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a incuviintat inscrierea ipotecii imobiliare, notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare si pe care intelege sa le opuna cesionarului. Registratorul va incuviinta in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca imobiliara ori notarea exceptiilor invocate de debitorul cedat, in temeiul hotararii judecatoresti definitive prin care instanta s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiilor invocate de debitorul cedat.
___________
Alineatul (95) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(96) Daca creanta ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la randul ei, ipotecata cu o ipoteca mobiliara, data in gaj ori data in garantie in orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare.
___________
Alineatul (96) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(97) Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face mentiune despre aceasta in inscriere. In acest caz, dreptul de ipoteca imobiliara sau dreptul de ipoteca mobiliara ori de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara, prin insasi constituirea ipotecii mobiliare, stramutarea, darea in gaj ori darea in garantie in orice alt mod a titlului la ordin sau la purtator.
___________
Alineatul (97) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(98) In cazul in care cesiunea creantei ipotecare nu fusese anterior notificata sau acceptata in conditiile Codului civil, comunicarea incheierii de incuviintare a inscrierii cesiunii ipotecii ori a incheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare.
___________
Alineatul (98) a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii.
(11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.


(12) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza in conditiile Codului civil.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 14. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011


TITLUL III
Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale


CAPITOLUL I
Dispozitii tranzitorii

Art. 56. - (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii.
(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele.
(3) Abrogat prin punctul 15. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 57. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Art. 58. - (1) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile art. 581, in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi. In situatia in care aceste carti nu exista, sunt inutilizabile sau nu sunt in arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare referitoare la deschiderea unei noi carti funciare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(2) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile art. 581, in regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice in legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(3) In cazul inscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va intocmi o documentatie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.
(4) Titlurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
___________
Art. 58. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 581. - (1) Prima inregistrare a imobilelor in cadastru si cartea funciara se realizeaza la cerere, in baza actelor de proprietate si a unei documentatii cadastrale, sau din oficiu. Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.
___________
Art. 581. a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 59. Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.
Art. 60. - Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala.
Art. 61. - (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, consiliile locale ii vor instiinta pe proprietarii interesati.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.
(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor.
Art. 62. - Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.
Art. 63. - (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.


CAPITOLUL II
Sanctiuni

Art. 64. - (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala, este imputernicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.


(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;
d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;
e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz;
f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;
g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;
h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;
i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara.
(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prevazute la alin. (2) lit. c)-i) cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) si/sau suspendarea autorizatiei.
(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si se vor actualiza prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.

Art. 65. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai.
(2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol ori pe constructii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 66. - (1) Abrogat prin punctul 36. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.
(2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.
Art. 67. - Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala, in cadrul Programului national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8.
___________
Art. 67. a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.

Art. 68. - (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta nationala.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 64/2010 incepand cu 02.07.2010.


(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national.
Art. 69. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Abrogat prin punctul 17. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
(3) Titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni care vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si reinnoirea sarcinilor pana la data de 31 decembrie 2016 vor beneficia de scutire de la plata tarifelor.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.


(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;
- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;
- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;
- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II, IV, IV1, V si VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 7/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii acestei ordonante de urgenta:
"Art. II. - (1) Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua activitatea in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare.
(2) Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
Art. IV. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate.
Art. IV1. - In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
Art. V. - (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.
(2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti.
(3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie 2004.
(4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004.
Art. VIII. - In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefineste ca «sistem informational specific domeniului de activitate»."