Legea nr. 114/1996

 Lege nr. 114/1996
din 11/10/1996

Legea locuintei
Publicat in MOF nr. 254 - 21/10/1996
Republicare 1 MOF nr. 393 - 31/12/1997
Versiune consolidata in 01/09/2001
Versiune consolidata in 01/07/2005
Versiune consolidata in 27/03/2006
Versiune consolidata in 07/04/2006
Versiune consolidata in 22/08/2007
Versiune consolidata in 09/05/2008
Versiune consolidata in 11/12/2008
Versiune consolidata in 24/07/2010
Versiune consolidata in 01/10/2011
Versiune consolidata la data de 01/10/2011


Text actualizat la data de 01.10.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 44/1998 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 30/11/1998.
- Legea nr. 145/1999 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 09/09/1999.
- Ordonanta nr. 73/1999 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 31/08/1999.
- O.U.G. nr. 127/1999 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 20/09/1999.
- O.U.G. nr. 17/2000 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 15/03/2000.
- O.U.G. nr. 295/2000 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 30/12/2000.
- O.U.G. nr. 22/2000 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 28/03/2000.
- O.U.G. nr. 98/2000 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 03/07/2000.
- Ordonanta nr. 76/2001 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 01/09/2001.
- Legea nr. 206/2002 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 24/04/2002.
- O.U.G. nr. 42/2005 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 01/06/2005.
- Legea nr. 62/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 24/03/2006.
- O.U.G. nr. 215/1999 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 30/12/1999.
- Legea nr. 230/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23/07/2007.
- O.U.G. nr. 210/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 11/12/2008.
- O.U.G. nr. 57/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 09/05/2008.
- Legea nr. 310/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 09/10/2009.
- Legea nr. 170/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 21/07/2010.
- Legea nr. 71/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 10/06/2011.

 

Pus in aplicare prin:
- Norma metodologica publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 22/12/2000.


Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii:
Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean.
Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale.

 


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor.
Art. 2. - Termenii utilizati in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:
a) Locuinta
Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.
b) Locuinta convenabila
Locuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurand exigentele minimale prezentate in anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuinta sociala
Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.
d) Locuinta de serviciu
Locuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau agenti economici, acordata in conditiile contractului de munca, potrivit prevederilor legale.
e) Locuinta de interventie
Locuinta destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare, care, prin contractul de munca, indeplineste activitati sau functii ce necesita prezenta permanenta sau in caz de urgenta in cadrul unitatilor economice.
f) Locuinta de necesitate
Locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale caror locuinte sunt supuse demolarii in vederea realizarii de lucrari de utilitate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot efectua in cladiri ocupate de locatari.
g) Locuinta de protocol
Locuinta destinata utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite in unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora.
h) Casa de vacanta
Locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recreerii.
i) Condominiu
Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz. Constituie condominiu:
- un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;
___________
Linia a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

- un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.
___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.
___________
Litera i) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.


j) Unitate individuala
Unitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit si/sau spatii cu alta destinatie situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie. In cazul in care accesul la unitatea functionala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie sa fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara.
___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.
___________
Litera j) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

Art. 3. - Autorizarea executarii constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura proprietatii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile judetene si locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a constructiilor de locuinte.


Punere in aplicare Art. 3. prin Norma metodologica pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 11... din 07/12/2000 :
CAPITOLUL I Prevederi generale
Art. 1. -
(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene au obligatia sa verifice si sa consemneze, la eliberarea autorizatiilor de construire pentru locuinte noi, indeplinirea exigentelor minimale privind suprafetele si nivelul de dotare a incaperilor ce compun locuintele, cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
(2) Exigentele minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu exceptia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizatiilor pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de locuit existente, in vederea realizarii de locuinte sociale.
(3) Reabilitarea, in sensul legii, reprezinta ansamblul operatiunilor de modificare constructiva si/sau functionala prin care se realizeaza refacerea si/sau ameliorarea constructiilor, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele de siguranta, de confort si de economicitate, pentru a asigura cel putin nivelul exigentelor minimale stabilite de lege.
(4) La eliberarea autorizatiilor de construire pentru locuintele incepute inainte de intrarea in vigoare a legii si sistate din diferite motive, a caror executare se reia dupa aceasta data, se va tine seama de conditiile stabilite prin proiectele care au fost initial elaborate si aprobate.
Art. 2. -
(1) Terenurile care se concesioneaza pentru construirea de locuinte vor fi situate in zonele cu aceasta destinatie, stabilite prin planurile urbanistice.
(2) Concesionarea unor terenuri apartinand unitatilor administrativ-teritoriale in vederea construirii de locuinte urmeaza regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata.
Art. 3. -
(1) In vederea solutionarii cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinte, consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop consiliile locale vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
(2) Solicitarile vor fi inregistrate in ordinea primirii si vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de solutionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitarilor analizate.
(4) Hotararile consiliilor locale vor fi afisate in locuri accesibile publicului.
(5) Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
Art. 4. -
(1) Consiliile locale raspund de pregatirea si de asigurarea terenurilor, conform documentatiei urbanistice, cu utilitati si dotari edilitare necesare pentru dezvoltarea constructiilor de locuinte in corelare cu programul aprobat.
(2) Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte se finanteaza conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.
(3) Primarii vor aduce la cunostinta publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc sa investeasca pentru construirea de locuinte in scopul vanzarii sau inchirierii, precizand conditiile de concesionare, precum si nivelul taxelor si al redeventelor, dupa caz.CAPITOLUL II
Dezvoltarea constructiei de locuinte

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romane pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau in scopul valorificarii acestora.
Art. 5. - Abrogat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.
Locuintele care se realizeaza prin investitii din profit de catre persoane juridice romane, precum si in conditiile art. 7 si 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiare de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate in acest scop de consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, cu o reducere de pana la 95% din taxa de concesiune.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.


Abrogat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 17/2000 incepand cu 15.03.2000.
Lucrarile privind cladirile si terenurile necesare pentru construirea de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, cu exceptia caselor de vacanta, sunt de utilitate publica.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.


Constructiile de locuinte se pot amplasa, dupa caz, pe terenuri apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur numar cadastral si numar de carte funciara, in conditiile legii.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.


Beneficiarul/investitorul trebuie sa detina si sa probeze un drept real asupra terenului destinat amplasarii constructiilor de locuinte, cu actele de proprietate si extrasul de carte funciara pentru informare.
Art. 51. - (1) Pentru stimularea constructiei de locuinte, persoanele fizice care construiesc pentru prima data o locuinta prin credit ipotecar pot beneficia de o subventie de 20% din valoarea unei locuinte de pana la 100.000 euro, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa aiba un drept real asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze constructia;
b) sa nu fi beneficiat de o alta forma de subventie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumpararea unei locuinte;
c) sa nu detina in proprietate o locuinta cu o suprafata construita mai mare de 100 m2;
d) constructia sa se incadreze in noi ansambluri de locuinte si sa respecte intocmai documentatiile de urbanism aprobate;
e) constructia sa fie executata de o societate de constructii autorizata, care sa asigure calitatea executiei impuse de legislatia in vigoare;
f) societatea de constructii sa prezinte toate conditiile de eligibilitate impuse de lege.
(2) Suma reprezentand subventia de 20% va fi virata societatii de constructii dupa receptia lucrarilor si predarea catre beneficiar a constructiei in stare normala de folosinta, dupa ce aceasta face dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor datorate.
(3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subventiei de 20% se asigura prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
___________
Art. 51. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

Art. 6. Abrogat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.
Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinte cu suprafetele construite prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pretului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in urmatoarea ordine de prioritate:
a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, varsta de pana la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata;
c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.
Persoanele din categoriile mentionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subventie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pana Ia 30% din valoarea locuintei calculata la valoarea finala a acesteia, precum si de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuintelor calculata la data contractarii.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


Dobanda la suma avansata din depozitul special, care se restituie in rate, este de 5% anual.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.


Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plati o dobanda de 10% anual asupra acestor rate.
Autoritatile publice locale, prin administratori delegati de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevazute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare.
Art. 8. - Persoanele fizice prevazute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza si vor aproba, dupa caz, cererile respective, stabilind, totodata, si ordinea de prioritate.
Cuantumul subventiei se stabileste in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.
Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaza din urmatoarele surse:
a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizarii locuintelor;
b) incasarile realizate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de locuit, cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si sumele incasate potrivit prevederilor art. 7.
c) alocatiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie;
d) alte surse constituite potrivit legii.
Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, impreuna cu familia, nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7 lit. c), sau daca locuinta in care gospodaresc impreuna nu satisface exigentele minimale de suprafata, prevazute in anexa nr. 1, corespunzator numarului de persoane din familie.
Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobandirii locuintei.
In cazul instrainarii locuintei in conditiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit.
Art. 101. - Locuintele si unitatile individuale pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica notariala, sub sanctiunea nulitatii absolute. Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unitati de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate si a extrasului de carte funciara pentru informare.
___________
Art. 101. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.

Art. 11. - Locuintele care se realizeaza in conditiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apartinand persoanelor fizice beneficiare, in conditiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate si cu asigurarea utilitatilor si dotarilor edilitare necesare conditiilor de locuit.
Art. 12. - Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte, care constau in: drumuri publice, retele de alimentare cu apa si canalizare, retele electrice si, dupa caz, retele de gaze, telefonice si de termoficare se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) drumurile publice, retelele de alimentare cu apa si canalizare si, dupa caz, retelele de termoficare, din bugetele locale si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie;
b) retelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente si, dupa caz, de gaze si telefonice stradale, din bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum si din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie.
Abrogat prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.
Art. 13. - Deschiderea finantarii si inceperea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numarul locuintelor prevazute a fi incepute.
Locuintele nerepartizate sau necontractate pana la finalizare pot fi vandute in conditiile prevederilor legale.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Art. 14. - Folosirea sumelor existente in depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenta si in raspunderea acestora.
Art. 15. - Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte, si se transmit consiliului judetean si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti, se transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, prevazute in Legea privind finantele publice.
In executia bugetului de stat, alocatiile pentru constructii de locuinte se repartizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice.
Art. 16 - Lista cuprinzand numarul, structura pe numarul de camere si amplasamentul locuintelor, precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte, in ordinea de prioritate stabilita conform art. 7 de catre consiliile locale, se afiseaza la sediul acestora.
Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia, copiii si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
Art. 18. - Pana la restituirea sumelor datorate de catre beneficiarii locuintelor, se instituie ipoteca legala asupra locuintei.
Art. 19. - Instrainarea, prin acte intre vii, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sumelor actualizate datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuintelor, in conditiile prezentei legi.
Art. 20. - Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetatenie romana domiciliate in Romania, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete construite nu depasesc limitele cuprinse in anexa nr. 1 pe maximum 20 de ani. Creditele se acorda cu o dobanda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale si se suporta:
a) 15%, de catre beneficiarul creditului;
b) diferenta, pana la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobanda, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.


Casa de Economii si Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.
Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice cu cetatenie romana, care nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiaza, prin exceptie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum si cele care gospodaresc impreuna cu familia in locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata, corespunzator numarului de persoane din familie, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
La primirea creditului, beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de Economii si Consemnatiuni un depozit reprezentand pana la 10% din valoarea creditului solicitat.
La depozitul constituit, Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobanda egala cu cea suportata pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, in limitele cuantumului depozitului constituit.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit si a dobanzii aferente atrage executarea silita asupra bunului dobandit. Bunul dobandit prin astfel de credite nu poate fi instrainat decat dupa restituirea creditului.
Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie intre Casa de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.


In executia bugetului de stat, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni, potrivit celor stabilite prin conventie, sumele aferente subventiilor la dobanda pentru creditele acordate si care urmeaza a fi acordate in anul respectiv.
De prevederile prezentului articol pot beneficia, in vederea terminarii lucrarilor de constructii, si persoanele care au cumparat, potrivit legii, locuinte aflate in diferite stadii de executie, situate in blocuri incepute inainte de anul 1990 si neterminate.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

*) Potrivit art. 8 alin. 1 lit b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2005, pe data intarii in vigoare a Statutului C.E.C., art. 20 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

CAPITOLUL III
Inchirierea locuintelor

Art. 21. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 22. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 23. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 24. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 25. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 26. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 27. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 28. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 29. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 30. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 31. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 32. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.
Art. 33. Abrogat prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.

Punere in aplicare CAPITOLUL III prin Norma metodologica pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 11... din 07/12/2000 :
ANEXA Nr. 12 la normele metodologice
Inregistrat la .....................
Nr. .............. din .............
CONTRACT DE INCHIRIERE
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta*)

*) Utilizat pentru inchirierea locuintelor din proprietatea statului sau a unitatilor economice cu capital de stat.
Intre subsemnatii: ................, in calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) in localitatea ................., str. ....................... nr. ..., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., judetul/sectorul .............., reprezentat/reprezentata prin ........, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........, eliberat/eliberata la data de ........, si ......., cu domiciliul in localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ............, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ......, eliberat/eliberata la data de .............., a intervenit prezentul contract de inchiriere.
I. Obiectul inchirierii
Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din localitatea ................, str. .......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......, judetul/sectorul ....., compusa din ....... camere in suprafata de ......... m2 (camera..... m2, camera .......... m2, camera ....... m2, camera ...... m2), dependinte in suprafata de ...... m2 (baie ...... m2, bucatarie ..... m2, WC ...... m2, debara ..... m2, camara ..... m2, boxa ... m2, hol ...... m2, pod .... m2, pivnita ........ m2, boxa ....... m2) si curte (gradina) ....... m2, terasa ........ m2, folosite in exclusivitate si ......... m2, folosite in comun.
Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si de familia sa compusa din: ..... chirias ..... sotie ..... fiu ....... fiica.
Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-preluare incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
Termenul de inchiriere este de ..... ani (luni), cu incepere de la data de ....... pana la data de .... **).
La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti.

**) Mentiune speciala, in conditiile in care proprietarul doreste sa preia locuinta la o anumita data, in intervalul perioadei de inchiriere.
II. Chiria aferenta locuintei ce face obiectul contractului
Chiria lunara este de ......... lei, calculata in conformitate cu prevederile legale. Chiria se datoreaza incepand cu data de ................ si se achita in contul proprietarului nr. ........ la Banca ........., pana la data de ....... .
La data incheierii prezentului contract chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de ...... lei, reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de ....... luni.
Chiria se va plati lunar, incepand cu data de ........, la sediul ....., in contul ....... .
Pe durata inchirierii cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii in care partile cad de acord: ............................ .
Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu 30 de zile inainte de termenul scadent de plata.
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului
a) Proprietarul se obliga:
- sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
- sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii, pe toata durata inchirierii locuintei;
- sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta ale cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune, proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
b) Chiriasul se obliga:
- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
- sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna, pe toata durata contractului de inchiriere;
- sa comunice proprietarului in termen de 30 de zile orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
- sa predea proprietarului, la mutarea din locuinta, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-preluare intocmit la preluarea locuintei.
IV. Nulitatea si rezilierea contractului
Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
- obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
- prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;
- impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
- exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
- autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 30 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci cand:
- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.
Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, acesta fiind obligat sa plateasca chiria prevazuta in contract, pana la data executiei efective a hotararii de evacuare.
Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.
V. Alte clauze convenite intre parti
Contractul de inchiriere este accesoriu la contractul de munca*).
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ......., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.
Proprietar, Chirias,
................. ..................

*) Aceasta mentiune se face numai la inchirierea locuintelor de serviciu si de interventie.
CAPITOLUL III Inchirierea locuintelor
Art. 30. -
(1) In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, autoritatile administratiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza asemenea locuinte.
(2) Criteriile de baza pentru stabilirea modului de solutionare a cererilor primite si a ordinii de prioritate in rezolvarea acestora vor fi urmatoarele:
a) conditiile de locuit ale solicitantilor;
b) numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul;
c) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei;
d) venitul mediu net lunar pe membru de familie;
e) vechimea cererii.
(3) Vor avea prioritate in cadrul fiecarui criteriu familiile de tineri si cele carora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuati din locuinta in virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu tin de vointa si de comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare, functionari publici transferati in interes de serviciu.
(4) Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, avute in vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de catre consiliile locale si alte criterii, in functie de situatiile specifice existente pe plan local.
(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuintelor si eventualele contestatii se vor face in conditii similare celor prevazute la art. 21.
Art. 31. -
Contractul de inchiriere, incheiat in baza prevederilor art. 21 din lege si conform modelului prezentat in anexa nr. 12, va fi inregistrat la organele fiscale teritoriale prin grija proprietarului.
Art. 32. -
(1) Contractele de inchiriere se incheie pe o perioada determinata.
(2) Cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii contractului de inchiriere proprietarul poate face cunoscut chiriasului, in scris, ca nu are intentia sa prelungeasca contractul de inchiriere in aceleasi conditii, comunicandu-i si eventualele modificari ale clauzelor acestuia. Daca proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul de inchiriere se considera mentinut in continuare in aceleasi conditii.
(3) In aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata incetarea contractului de inchiriere, in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului de inchiriere sau de la data inregistrarii decesului ori de la implinirea termenului de 2 ani de nefolosire neintrerupta a locuintei, proprietarul, prin unitatea care are in administrare fondul locativ de stat, trebuie sa aiba dovada ca titularul contractului de inchiriere nu mai locuieste in spatiul locativ inchiriat prin:
a) parasirea domiciliului;
b) deces;
c) nefolosire neintrerupta a locuintei timp de 2 ani, fara a fi detasat in interes de serviciu in alta localitate. Dovada faptului ca titularul contractului de inchiriere nu mai locuieste se face prin:
- relatii luate de la asociatiile de chiriasi sau de proprietari;
- extrase de pe listele de intretinere;
- relatii luate de la serviciul de evidenta a populatiei din sectorul in care este situata locuinta, prin care se constata daca titularul contractului de inchiriere a solicitat o alta adresa de domiciliu.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca persoanele ramase in locuinta nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 lit. a)-c) din lege, intreprinderea care administreaza fondul locativ va evacua acele persoane care ocupa spatiul respectiv fara forme legale, pe baza hotararii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor.
Art. 33. -
(1) Proprietarul locuintei poate verifica in prezenta chiriasului modul in care acesta respecta obligatiile asumate prin contract cu privire la folosirea si la intretinerea locuintei.
(2) Verificarea locuintei de catre proprietar se face numai in zile lucratoare, intre orele 7,00-20,00, si va fi comunicata in prealabil, in scris, chiriasului. In timpul verificarii locuintei inchiriate proprietarul poate fi insotit de un reprezentant al asociatiei de chiriasi sau de alt chirias din imobil, dupa caz.
(3) Constatarile facute cu ocazia verificarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chirias si de un reprezentant al asociatiei de chiriasi, dupa caz.
Art. 34. -
Pentru toate stricaciunile aduse locuintei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinta titularul contractului de inchiriere raspunde fata de proprietar, potrivit legii.
Art. 35. -
(1) Degradarile produse la partile comune ale imobilului din vina chiriasilor se vor suporta:
a) de chiriasul din vina caruia s-a produs degradarea, in cazul in care acesta a fost identificat;
b) de toti cei care au acces si folosesc in comun bunul degradat, in situatia in care nu s-a identificat persoana din vina careia s-a produs degradarea.
(2) In situatiile in care degradarea produsa nu este reparata intr-un interval de 15 zile de la producere si pericliteaza buna functionare a imobilului, proprietarul este in drept sa stabileasca masurile pentru efectuarea reparatiilor si recuperarea cheltuielilor.
Art. 36. -
(1) In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea imobilului detinut in proprietate, chiriasii vor putea cere in scris acestuia, in baza prevederilor art. 28 si 30 din lege, sa treaca la efectuarea lucrarilor necesare.
(2) Daca in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii scrise a chiriasilor proprietarul nu a raspuns si nici nu a luat masuri de executare a lucrarilor necesare, chiriasii vor putea trece la executarea lucrarilor in contul acestuia, comunicand aceasta hotarare proprietarului. In acest caz cheltuielile aferente lucrarilor efectuate de chiriasi se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua in una sau mai multe transe, in raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, pana la acoperirea intregii sume.
Art. 37. -
Chiria practicata pentru locuinte se stabileste conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

CAPITOLUL IV
Administrarea cladirilor de locuit

Art. 34. - Cladirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociatii, servicii publice sau agenti economici specializati, dupa caz.
Obligatiile celor care administreaza sunt, in principal, urmatoarele:
a) gestionarea bunurilor si a fondurilor banesti;
b) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 8. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


c) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit in comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autoritatile publice;
e) indeplinirea oricaror alte obligatii prevazute de lege.
Art. 35. - In cladirile de locuit cu mai multe locuinte, proprietarul raspunde de asigurarea conditiilor de functionare normala a locuintei aflate in proprietate exclusiva si a spatiilor aflate in proprietate indiviza.
In acest scop proprietarii se pot constitui in asociatii cu personalitate juridica.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 36. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 37. - Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia, potrivit legii, in scopul reprezentarii intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice.
In acelasi scop, in cazul neconstituirii asociatiei, chiriasii pot mandata un reprezentant.


CAPITOLUL V
Locuinta sociala

Art. 38. - Constructiile de locuinte sociale se pot realiza, in orice localitate, pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism si in conditiile prezentei legi.
Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi si prin reabilitarea unor constructii existente.
Consiliile locale controleaza si raspund de fondul de locuinte sociale situate pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 39. - Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 40. - Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.
Art. 41. - Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite in limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.
Art. 42. - Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.


Abrogat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.
Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, dupa caz.
Art. 43. - Locuintele sociale se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale care le au in administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in conditiile prevederilor prezentului capitol, si de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilita potrivit legii, urmatoarele categorii de persoane: persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari, tinerii care au varsta de pana la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, invalizii de gradul I si II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, alte persoane sau familii indreptatite.
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.

Art. 44. - Contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenta pana la valoarea nominala a chiriei, calculata potrivit art. 31, va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.
Art. 45. - Titularul contractului de inchiriere este obligat sa comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produsa in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.
In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate, cuvenite proprietarului.
Art. 46. - Contractul de inchiriere se poate rezilia:
a) in conditiile prevazute la art. 24 din prezenta lege;
b) in cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare.
Art. 47. - Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute.
Art. 48. - Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) detin in proprietate o locuinta;
b) au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
d) detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 12. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Art. 49. - Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subinchirieze, sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia spatiului inchiriat, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere si a suportarii eventualelor daune aduse locuintei si cladirii, dupa caz.
Art. 50. - Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta in aceste bugete.
Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat.
Persoanele fizice si agentii economici pot sprijini prin donatii sau contributii constructia de locuinte sociale.


CAPITOLUL VI
Locuinta de serviciu si locuinta de interventie

Art. 51. - Fondul de locuinte de serviciu se compune din:
a) locuinte existente, care, potrivit prevederilor legale, raman cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) locuinte noi.
Conditiile si durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre partile contractante, accesoriu la contractul de munca.
Art. 52. - Locuintele noi se finanteaza, in conditiile legii, din:
a) bugetul de stat si bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie;
b) bugetele agentilor economici, pentru salariatii acestora.
Art. 53. - Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor, in limita suprafetei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.
Locuintele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmeaza:
a) pe terenurile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizarii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12;
b) pe terenurile apartinand agentilor economici, pentru locuintele si lucrarile de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.
In situatii deosebite, determinate de natura amplasamentului si de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuintele prevazute la alin. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu pana la 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 1, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului.
Locuintele de serviciu realizate in conditiile prezentei legi, finantate din bugetul de stat si din bugetele locale, pot fi vandute in conditiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situatia in care activitatea care a generat realizarea locuintelor respective s-a restrans sau a incetat.
Art. 54. - Locuinta de interventie urmeaza regimul locuintei de serviciu.
Locuintele de interventie se realizeaza o data cu obiectivul de investitie si se amplaseaza in incinta acestuia sau in imediata apropiere.
Locuintele de interventie nu pot fi vandute chiriasilor.


CAPITOLUL VII
Locuinta de necesitate

Art. 55. - Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinta sociala.
Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de inchiriere se incheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana imputernicita de acesta, pe baza hotararii consiliului local, pana la inlaturarea efectelor care au facut inutilizabile locuintele.
Art. 56. - Consiliile locale pot declara, in cazuri de extrema urgenta, drept locuinte de necesitate, locuintele libere aflate in fondul de locuinte sociale.


Locuintele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinte sociale.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


CAPITOLUL VIII
Locuinta de protocol

Art. 57. - Locuintele de protocol sunt proprietate publica a statului.
Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigura evidenta, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, precum si incasarea chiriei.
Atribuirea, ocuparea si folosirea locuintelor de protocol se fac in conditiile prezentei legi.
Art. 58. - Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de cate o locuinta de protocol, ca resedinta oficiala.
Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. (1) se atribuie de catre Guvern si sunt puse la dispozitia lor, impreuna cu dotarile aferente, pe perioada exercitarii functiei, de catre Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat».
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


Lista cuprinzand imobilele cu destinatie de resedinta oficiala, precum si celelalte locuinte de protocol si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, inclusiv cele de dotare si confort, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 59. - Pot beneficia de locuinta de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevazute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri de stat, ministrii si asimilatii acestora, precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului, pe durata exercitarii functiei sau a mandatului.
Pentru persoanele prevazute la alin. 1, atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitia lor de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. 1 nu detin, in localitatea in care isi desfasoara activitatea, o alta locuinta care sa corespunda conditiilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3.
Locuintele de protocol se amplaseaza numai in cladiri cu numar redus de apartamente destinate acestei folosinte.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


Suprafetele locuintelor de protocol vor fi cu cel putin 30% mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.
Art. 60. - Pentru resedintele oficiale, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de inchiriere cu serviciile de specialitate ale institutiilor in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare.
Pentru locuintele de protocol, contractele de inchiriere se incheie de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii directi, care, pe aceasta baza, vor putea ocupa locuinta respectiva impreuna cu membrii familiei.
Contractul de inchiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficiala inceteaza de drept in termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului.
Atribuirea, in conditiile prezentei legi, a unei resedinte oficiale, respectiv a unei locuinte de protocol, nu afecteaza drepturile locative detinute de persoanele prevazute la art. 58 si 59.


CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 61. - Orice litigiu in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
Art. 611. - Prevederile art. 35 se aplica tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i).
___________
Art. 611. a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

Art. 62. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplica in continuare pana la terminarea locuintelor incepute.
Abrogat prin alineatul din Ordonanta nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
Abrogat prin alineatul din Ordonanta nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
Abrogat prin alineatul din Ordonanta nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
___________
*) Prevederea se refera la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

Art. 63. - In termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare si impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitatile prevazute la cap. II din prezenta lege, de care sa poata beneficia si persoanele fizice care investesc in constructia de locuinte si pentru punerea in siguranta a locuintelor avariate de seisme.
Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru lucrarile prevazute la art. 5, 6 si 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
(3) Prevederile art. 51 intra in vigoare incepand cu semestrul II al anului 2006.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

Art. 64. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 65. - Construirea caselor de vacanta se autorizeaza, la cererea persoanelor fizice si a agentilor economici, numai pe terenurile aflate in proprietatea acestora sau concesionate in conditiile legii, in zonele stabilite prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Art. 651. - Terenurile cu sau fara constructii care fac obiectul prezentei legi se identifica prin numar cadastral si numar de carte funciara, dupa caz.
___________
Art. 651. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.

Art. 66. - Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Presedintiei Romaniei, Senatului, Camerei Deputatilor si Secretariatului General al Guvernului, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
Art. 67. - Guvernul raspunde de aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte.
Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza fundamentarii organelor administratiei publice centrale interesate, a consiliilor judetene si locale, in acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
Art. 68. - Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*).
___________
*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

Art. 69. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 70. Abrogat prin punctul 18. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
Art. 71. - Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decat cele prevazute in prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se refera, printre altele, la materia raporturilor juridice locative si a celor conexe acestora, se bucura in continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.
Art. 72. - Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea locuintelor se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune.
Art. 73. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, cu exceptia cap. 4 si a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeasi lege, exclusiv dispozitiile referitoare la suprafetele locative proprietate personala;
- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973, in ceea ce priveste inchirierea de locuinte;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu exceptia art. III si a anexelor nr. 3 si 4;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie;
- art. 12 alin. 1 lit. a) si alin. 2, art. 21-25 si art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


ANEXA Nr. 1


EXIGENTE MINIMALE
pentru locuinteA. Cerinte minimale:

- acces liber individual la spatiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie;
- spatiu pentru odihna;
- spatiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.B. Suprafete minimale


Persoane/ familie Camere/ locuinta Camera de zi Dormitoare Loc de luat masa Bucatarie Incaperi sanitare Spatii de depozitare Suprafata utila Suprafata construita
nr. nr. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00
NOTA:
- Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pentru dormit.
- Locul de luat masa poate fi inglobat in bucatarie sau in camera de zi.
- Inaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu exceptia mansardelor, supantelor si niselor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoana.
- Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.
- Suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.
- Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.
- Suprafata construita pe locuinta, prevazuta in tabelul B, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.
- Suprafata incaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile.
- Incaperea sanitara se include in locuinta, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu apa si canalizarea.
- Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din interiorul locuintei va fi de 120 cm.
- In functie de amplasamentul constructiei, suprafetele construite pot avea abateri in limitele de ±10%.
- Numarul de persoane pe locuinta se utilizeaza la repartizarea locuintelor sociale, de interventie, de serviciu si de necesitate.C. Incaperi sanitare


Numar de camere/locuinta

1 2 3 4 5
Baie 1 1 1 1 2
Dus - - - 1 -
WC - - 1 - -

D. Dotarea minima a incaperilor sanitare


Baie Dus WC
Cada de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
Cuva pentru dus - 1 -
Etajera mare 1 - -
mica - 1 1
Oglinda mare 1 - -
mica - 1 1
Portprosop 1 1 1
Portsapun 1 1 1
Porthartie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon pardoseala 1 1 -
NOTA:
- In baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe.
- Incaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie.E. Dotarea minima a bucatariei


Nr. de camere/locuinta 1-2 3 4 5
Spalator cu cuva si picurator 1 1 1 1
NOTA:
- In bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie, spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru.F. Dotarea minima cu instalatii electrice


Dormitor Camera de zi Bucatarie Baie Dus WC
Loc de lampa 1 1 - - - -
Aplica - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Intrerupator - - 1 1 1 1
Priza 2 3 1 - - -
Priza cu contact de protectie - - 1 1 - -
NOTA:
- Se vor prevedea intrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozitare si spatiu de circulatie.
- Priza cu contact de protectie, instalata pentru baie, se monteaza in exteriorul incaperii.
- Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie.
- In cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pentru antena colectiva si telefon.
- Pentru locuintele situate in mediul rural, dotarile minime privind incaperile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei constructiei, in corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la sistemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate.G. Spatii si instalatii de folosinta comuna
pentru cladiri cu mai multe locuinte

- Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si ascensor conform normelor in vigoare.
- Spatii pentru biciclete, carucioare si pentru uscarea rufelor.
- Spatii destinate colectarii, depozitarii si evacuarii deseurilor menajere.
- Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, in situatiile in care nu se pot asigura incalzirea centrala si/sau gaze la bucatarie.
- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate in scaun cu rotile.


ANEXA Nr. 2 Abrogata prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 300/2006, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 267/2006, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 126/2006, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 si art. 5 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 67/2006, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) alin. 1, 2 si 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 653/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. g) si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 482/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din anexa nr. 2, Regulamentul -cadru al asociatiilor de proprietari la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 527/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari - la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 271/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 191/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 83/2005, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari - la Legea locuintei nr. 114/1996.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 20/2003, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 337/2002, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1966, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 163/2002, se respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. c), art. 27 si ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 100/2002, se respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, 7 si ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Potrivit art. I punctele 19-34 din Legea nr. 145/1999, Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, se modifica si se completeaza.
*) Potrivit art. II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/1998, Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, se modifica.