Legea nr. 190/2010

 Lege nr. 190/2010
din 14/10/2010,
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

Publicat in MOF nr. 695 - 18/10/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 18/10/2010
Actul a intrat in vigoare la data de 21 octombrie 2010


Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, adoptata in temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 in 29 ianuarie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru coordonarea realizarii si actualizarii INIS se constituie Consiliul Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumit in continuare Consiliul INIS, structura fara personalitate juridica, alcatuita din reprezentanti sai:".
2. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
"s) Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania."
3. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Presedintia Consiliului INIS este asigurata de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si vicepresedintia de Ministerul Mediului si Padurilor."
4. La articolul 3, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) autoritate publica, in sensul prezentei ordonante, atunci cand aceasta nu exercita o competenta judiciara sau legislativa:
1. orice autoritate publica centrala sau orice alta autoritate a administratiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel national, regional ori local;
2. orice persoana fizica sau juridica care indeplineste functii publice prevazute de lege, inclusiv sarcini, activitati ori servicii specifice legate de mediu;
3. orice persoana fizica sau juridica care detine responsabilitati sau functii publice ori care presteaza servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entitati prevazute la pct. 1 sau 2;".
5. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile prevazute la alin. (1) trebuie sa tina seama de cerintele utilizatorilor din domeniu, sa fie usor de realizat, sa fie disponibile publicului si sa poata fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicatii electronice adecvat."
6. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, se asigura ca exista conditii tehnice pentru ca autoritatile publice sa isi poata conecta seturile de date spatiale si serviciile aferente la reteaua de servicii prevazuta la art. 9 alin. (1).
.................................................................................................
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza retele de comunicatii electronice pentru autoritatile publice in vederea accesarii geo-portalului."
7. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) confidentialitatea datelor cu caracter personal, in situatia in care persoana respectiva nu a consimtit la dezvaluirea publica a informatiilor, in cazul in care legislatia nationala sau comunitara prevede o astfel de confidentialitate;".
8. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care autoritatile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, asigura disponibilitatea serviciilor de comert electronic in cadrul geo-portalului. Aceste servicii pot fi supuse, dupa caz, unor clauze de exonerare de raspundere, unor licente obtinute electronic sau unor licente."
9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, asigura accesul la serviciile prevazute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Uniunii Europene si prin geo-portal."
10. La articolul 15, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Procedurile privind punerea in comun a seturilor si serviciilor de date spatiale prevazute la alin. (1)-(8) sunt deschise, conform principiului reciprocitatii si al egalitatii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internationale la care Uniunea Europeana si statele membre sunt parte, in scopul indeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului."
11. La articolul 17 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) asigura compatibilitatea geo-portalului cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene;".
12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa initieze servicii cu tehnologiile de retea aferente, acorduri de punere in comun, accesare si utilizare, precum si mecanisme, procese si proceduri de coordonare si monitorizare;".
13. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) modului in care se asigura coordonarea furnizorilor si utilizatorilor de seturi de date spatiale si servicii aferente din sectorul public si organismele intermediare, legatura cu tertii, precum si organizarea asigurarii calitatii;".
14. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pana la data avizarii raportului prevazut la art. 20 alin. (2), Ministerul Administratiei si Internelor asigura resursele necesare finantarii obiectivelor pentru anul 2010."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 14 octombrie 2010.
Nr. 190.