O.M.A.I. nr. 176/2010

 Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 176/2010
din 05/08/2010

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Publicat in MOF nr. 572 - 12/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 12/08/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2010

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) si art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 3 din 8 iunie 2010, prin care s-au aprobat propunerile de modificare si completare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Tarifele platite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, in limita cererii initiale, fara plata unui tarif suplimentar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii respingerii cererilor de receptie si inscriere in cartea funciara sau a respingerii cererilor de avizare si receptie tehnica. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaza cu 60 lei. In situatia in care la redepunerea cererii respinse se solicita furnizarea serviciului in regim de urgenta, se va proceda in felul urmator:
a) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenta, nu se va mai achita un nou tarif de urgenta;
b) daca, in vederea solutionarii cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenta, se va achita un tarif suplimentar al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput in vederea solutionarii cererii respinse."
2. La articolul 2, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Impotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Restituirea sumelor se efectueaza de la bugetul de stat, conform procedurii de restituire prevazute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."
3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la serviciile cu codurile 1.1.1 si 1.1.2, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta, serviciile de avizare si receptie a planurilor de situatie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru lucrarile de interes public sau local, realizate la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale."
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de prima inregistrare in cadastru si cartea funciara a imobilelor aflate in patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 60 lei, iar pentru furnizarea in regim de urgenta a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 10 lei in cazul receptiei tehnice pentru exproprieri."
5. La articolul 3, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de receptie a expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta."
6. La articolul 3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In vederea intocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se furnizeaza gratuit urmatoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, planurile de amplasament si delimitare a imobilelor receptionate cu numar cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei in format .dxf."
7. In anexa nr. 1, la capitolul 1 "Avize, receptii si furnizare date", grupa de servicii 1.1 "Avize si receptii", dupa codul 1.1.3 se introduce un nou cod, codul 1.1.4, cu urmatorul cuprins:

┌────┬─────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ Tariful │
│"Nr.│Grupe de servicii│ Codul │ Denumirea serviciului │Unitatea │(lei/unitatea│
│crt.│ │serviciului│ │de masura│ de masura) │
├────┼─────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ 1. │Avize, receptii si furnizare date │
├────┼─────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┤
│1.1.│Avize si receptii│1.1.4. │Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu│ lucrare │ 300" │
│ │ │ │implica masuratori │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

8. In anexa nr. 1, la capitolul 2 "Servicii de cadastru si publicitate imobiliara", grupa de servicii 2.7 "Consultare/informare", dupa codul 2.7.7 se introduc doua noi coduri, codurile 2.7.8 si 2.7.9, cu urmatorul cuprins:

┌────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ Tariful │
│"Nr.│Grupe de servicii│ Codul │ Denumirea serviciului │ Unitatea │(lei/unitatea│
│crt.│ │serviciului│ │de masura │ de masura) │
├────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│2.7.│Consultare/ │ 2.7.8. │Eliberare duplicat │ exemplar │ 10 │
│ │informare ├───────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ 2.7.9. │Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane│certificat│ 100" │
│ │ │ │fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare │ │ │
│ │ │ │pentru geodezii cu drept de semnatura │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

9. Anexa nr. 2 "Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei" se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 5 august 2010.
Nr. 176.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 39/2009)

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ Taxa │
│Nr. │ Denumirea │Unitatea de masura│(lei/unitate│
│crt.│ │ │ de masura) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 1. │Autorizare │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.1.│Autorizarea persoanelor fizice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului │ persoana │ 400 │
│ │de autorizare aferent, pentru persoane fizice straine │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.2.│Autorizarea persoanelor juridice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului│ persoana │ 2.000 │
│ │de autorizare aferent, pentru persoane juridice straine │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┘