Ordin 784/2011

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 784/2011
din 11/05/2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006

Publicat in MOF nr. 413 - 14/06/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 14/06/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 14 iulie 2011

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin imobil se intelege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in cazul coproprietatii, care se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara.
................................................................................................
(5) Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in cartea funciara."
2. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Intr-o carte funciara se inscrie un singur imobil, precis individualizat, in conditiile legii."
3. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Registrele si dosarele de carte funciara sunt documente publice care pot fi consultate de catre persoanele interesate in timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completeaza potrivit anexei nr. 16."
4. La articolul 17, alineatul (3) se abroga.
5. La articolului 22, alineatele (1), (3) si (5) se abroga.
6. La articolul 27 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori;".
7. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) verifica evidentele de publicitate imobiliara si intocmesc extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini."
8. Articolul 28 se abroga.
9. La articolul 32, alineatul (2) se abroga.
10. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Forma, dimensiunile si continutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Registrele specifice biroului teritorial se tin si in format electronic."
11. La articolul 39, alineatele (2), (3) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numarului de ordine (de exemplu, A.1) si a numarului cadastral al imobilului (de exemplu, 100 dupa planul cadastral al imobilelor), suprafata, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinatati si descrierea imobilului. Daca intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou-create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide carti funciare noi.
(3) Partea A se va completa cu anexa la aceasta parte, intocmita conform Regulamentului privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.
................................................................................................
(9) Partea C referitoare la dezmembramintele dreptului de proprietate cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, folosinta, concesiune, administrare, servitutile in sarcina imobilului, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea silita a imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte."
12. La articolul 42 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) promisiunea de a incheia un contract cu privire la bunul imobil si termenul stabilit pentru incheierea contractului, cu conditia sa nu fi trecut mai mult de 3 ani de la implinirea acestuia;".
13. La articolul 42 alineatul (2), dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele l1) si l2), cu urmatorul cuprins:
"l1) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare, respingerea acesteia;
l2) suprapunerea imobilelor inregistrate in planul cadastral de carte funciara;".
14. La articolul 42 alineatul (2), dupa litera o) se introduce o noua litera, litera o1), cu urmatorul cuprins:
"o1) cererea de reexaminare a incheierii de carte funciara;".
15. La articolul 42 alineatul (2), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa."
16. La articolul 58, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cat timp cererea de inscriere nu este solutionata, nu se elibereaza extrase de carte funciara pentru autentificare. Extrasele de carte funciara pentru informare si copiile certificate de pe cartile funciare se elibereaza cu aratarea numarului si a datei de inregistrare a cererilor in curs de solutionare, cu privire la imobilul respectiv, precum si a obiectului acestora.
(3) In cazul in care in registrul general de intrare a fost inregistrata o cerere de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numarul cadastral la care se refera cererea se blocheaza pe o perioada de 5 zile lucratoare, incepand cu data si ora depunerii cererii si terminand cu sfarsitul celei de a cincea zi lucratoare."
17. La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In cazul in care se solicita eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificarea unui act juridic avand ca obiect o cota-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic."
18. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) In toate cazurile in care este ceruta prima inscriere intr-o carte funciara a unui imobil, se va recurge de catre birourile teritoriale la procedura prevazuta la art. 581 din lege."
19. La articolul 62, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In acelasi timp, inscriptiile care conserva dreptul de ipoteca sau privilegiul, dar nu au fost reinnoite potrivit dispozitiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin incheierea prin care se dispune prima inregistrare a imobilelor in cartea funciara."
20. La articolul 62, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Daca in termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completeaza referatul de respingere prin care certifica faptul ca documentatia tehnica sau cadastrala nu poate fi receptionata, referat pe care il inainteaza asistentului-registrator si care va sta la baza intocmirii incheierii de respingere."
21. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Dupa completarea dosarului, termenul de solutionare curge de la data completarii si va fi de maximum o treime din termenul acordat initial pentru rezolvarea cererii de inscriere."
22. La articolul 64, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Anumite tipuri de inscrieri in cartea funciara pot fi dispuse prin incheiere de catre asistentul-registrator, in temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de catre directorul general al Agentiei Nationale. Celelalte dispozitii ale prezentului articol se aplica in mod corespunzator."
23. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Notarea respingerii nu va fi evidentiata in extrasul de carte funciara pentru autentificare sau informare, cu exceptia situatiei in care a fost notata cererea de reexaminare sau plangerea impotriva incheierii de respingere."
24. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Notarea cererii de reexaminare se radiaza din oficiu in baza incheierii registratorului-sef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare."
25. Dupa articolul 71, in cadrul subcapitolului 3.3 se introduce un nou articol, articolul 711, cu urmatorul cuprins:
"Art. 711. - (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Cererea de reexaminare insotita de copia incheierii de carte funciara atacate se depune la biroul teritorial in circumscriptia caruia este situat imobilul si se noteaza din oficiu in cartea funciara.
(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef. Reexaminarea partii tehnice a documentatiei este in sarcina inginerului-sef si se constata printr-un referat care sta la baza emiterii incheierii prin care se solutioneaza cererea de reexaminare.
(4) Solutionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de inscriere, cu exceptiile prevazute in prezentul articol.
(5) Cererea de reexaminare se solutioneaza numai in baza actelor anexate cererii initiale. Pentru solutionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare.
(6) Dosarul care se inainteaza registratorului-sef este format din: cererea de reexaminare, copia certificata a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara atacate, dovada efectuarii comunicarii acesteia, copia certificata a cartii funciare, precum si referatul inginerului-sef, dupa caz.
(7) Impotriva incheierii registratorului-sef se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare."
26. La capitolul 3 "Proceduri de lucru in materie de carte funciara", denumirea subcapitolului 3.3. "Plangerea impotriva incheierii de carte funciara" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3.3. CEREREA DE REEXAMINARE SI PLANGEREA IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA"
27. La articolul 72, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - (1) Plangerea impotriva incheierii registratoruluisef prezentata direct, prin posta ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se inregistreaza in registrul general de intrare sub numarul dosarului initial, cu mentionarea datei depunerii acesteia, iar dupa verificarea dosarului si notarea din oficiu a plangerii in cartea funciara de catre asistentulregistrator, se inainteaza, de indata, judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, cu adresa de inaintare semnata de registratorul-coordonator, precum si de catre referentul de la arhiva."
28. La articolul 72, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara."
29. La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dosarul care se inainteaza instantei este format din: copia certificata a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara, precum si a incheierii registratorului-sef, exemplarul intai al caii de atac, copia certificata a cartii funciare, precum si dovada efectuarii comunicarilor. Daca ulterior vor sosi si alte plangeri privind acelasi dosar, se vor inainta si acestea instantei, cu mentionarea numarului initial de comunicare."
30. La articolul 73, alineatul (1) se abroga.
31. La articolul 76, alineatele (11) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(11) Radierea notarii antecontractului din cartea funciara se va realiza din oficiu la inscrierea contractului incheiat intre aceleasi parti. In situatia in care contractul nu se incheie, radierea notarii antecontractului se face, dupa caz:
a) cu acordul partilor exprimat in forma autentica;
b) in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile;
c) la cererea partii, in baza incheierii notariale de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul.
................................................................................................
(13) Radierea litigiului se va dispune in baza:
a) dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatata prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa;
b) declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei."
32. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In ceea ce priveste cartile funciare care au devenit neutilizabile, deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, nemaifiind posibila efectuarea operatiunilor de carte funciara, se vor deschide carti funciare noi, pe baza unei incheieri a registratorului, a referatului intocmit de catre asistentul-registrator sau referent prin care se atesta imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesati, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 581 din lege."
33. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Comasarea imobilelor alaturate se poate realiza daca sunt situate in aceeasi unitate administrativteritoriala si nu sunt grevate de sarcini. In cazul in care imobilele ce urmeaza a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operatia de alipire nu se poate face decat cu acordul titularilor acestor sarcini."
34. La articolul 83, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Proprietarii unor imobile alaturate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot solicita inscrierea comasarii in cartea funciara in baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-parti detinute din imobilul rezultat in urma comasarii, incheiata in forma autentica, si a unei documentatii cadastrale."
35. La articolul 83, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
"(22) Se excepteaza de la prevederile alin. (21) situatia in care doar o parte din imobil este afectata de litigiu. In acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimtamantul partilor in litigiu exprimat in forma autentica sau in baza unei incheieri pronuntate de instanta de judecata, formandu-se un imobil distinct din partea grevata de litigiu si unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu."
36. La articolul 84, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Imobilul se modifica prin dezmembrare, daca se desparte o parte dintr-un imobil. In aceste situatii, imobilul dezlipit din cartea funciara se inscrie in cartea funciara in care se transfera, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent in acea carte funciara."
37. La articolul 84, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Dezmembrarea unei parti dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si celelalte inscrieri care greveaza imobilul."
38. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 85. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca un imobil trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, transcriindu-se o parte din imobil intr-o alta carte funciara, restul se trece in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral. Modificarile savarsite prin alipire, dezlipire, reinscriere si transcriere se vor arata atat in partea A, cat si in partea B. Imobilul care s-a impartit se va sublinia, prin trecerea la rubrica «Observatii» a numarului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor inscrie in carti funciare individuale."
39. La articolul 85, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Daca intregul imobil inscris in cartea funciara a fost transcris, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri. "
40. La articolul 101, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Radierea inscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciara se poate efectua:
a) cu consimtamantul titularului dreptului;
b) in baza procesului-verbal incheiat de executorul judecatoresc, in cadrul procedurii ofertei de plata urmata de consemnarea sumei.
(5) Dispozitiile alineatului precedent se aplica, prin asemanare, in cazul radierii sultei si a altor drepturi de creanta."
41. Articolul 113 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 113. - (1) Pana la finalizarea lucrarilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliara pe intreg teritoriul fiecarui judet, in localitatile cu regim de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 sau, dupa caz, Decretului nr. 2.142/1930, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile legii.
(2) In cazul imobilelor cuprinse in carti funciare deschise in temeiul actelor normative mentionate la alin. (1), pentru care s-a intocmit documentatie cadastrala, numarul cadastral se va mentiona in cartea funciara alaturi de numarul topografic pana la efectuarea urmatoarei operatiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numarul cadastral.
(3) In localitatile cu regim de transcriptiuni si inscriptiuni, pana la deschiderea cartilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si a veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale, privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, potrivit Codului civil si Codului de procedura civila. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat in anexa nr. 13.
(4) In ceea ce priveste actele avand ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate in zone pentru care nu s-au finalizat inca lucrarile tehnice de cadastru, se vor avea in vedere prevederile art. 581 din lege, efectuandu-se inscrieri in cate o carte funciara conform prevederilor acesteia."
42. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 115. - (1) Notarii publici, la intocmirea actelor care urmeaza sa se inscrie in registrele de publicitate, se vor asigura, in prealabil, la oficiile teritoriale in circumscriptia carora se situeaza imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situatia de carte funciara si cea cadastrala a acestor imobile si vor starui la efectuarea lucrarilor de catre birourile teritoriale, in conditiile art. 45 alin. 3 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciara pentru autentificare este prevazut in anexele nr. 14/a si 14/b."
43. Anexa nr. 1 la regulament se inlocuieste cu anexele nr. 1.1-1.42 la prezentul ordin si devine anexele nr. 1.1-1.42 la regulament.
44. Anexa nr. 4 la regulament se inlocuieste cu anexele nr. 2/a si 2/b la prezentul ordin si devine anexele nr. 4/a si 4/b la regulament.
45. Anexa nr. 8 la regulament se abroga.
46. Anexa nr. 9 la regulament se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
47. Anexa nr. 10 la regulament se inlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
48. Anexa nr. 14 la regulament se inlocuieste cu anexele nr. 5/a si 5/b la prezentul ordin si devine anexele nr. 14/a si 14/b la regulament.
49. Dupa anexa nr. 14 la regulament se introduc anexele nr. 15 "Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului" si nr. 16 "Cerere pentru consultare documente din arhiva", prevazute in anexele nr. 6 si 7 la prezentul ordin.
Art. II. - Anexele nr. 1.1-1.42, 2/a, 2/b, 3, 4, 5/a, 5/b, 6 si 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. IV. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 11 mai 2011.
Nr. 784.


ANEXA Nr. 1.1
(Anexa nr. 1.1 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara AlbaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. ALBA Alba Iulia municipiul Alba Iulia
2. orasul Cugir
3. orasul Zlatna
4. comuna Almasu Mare
5. comuna Berghin
6. comuna Blandiana
7. comuna Ceru Bacainti
8. comuna Ciugud
9. comuna Cricau
10. comuna Galda de Jos
11. comuna Ighiu
12. comuna Intregalde
13. comuna Metes
14. comuna Mihalt
15. comuna Salistea
16. comuna Santimbru
17. comuna Sibot
18. comuna Vintu de Jos
19. Aiud municipiul Aiud
20. orasul Ocna Mures
21. orasul Teius
22. comuna Farau
23. comuna Hoparta
24. comuna Livezile
25. comuna Lopadea Noua
26. comuna Lunca Muresului
27. comuna Miraslau
28. comuna Noslac
29. comuna Ponor
30. comuna Radesti
31. comuna Ramet
32. comuna Rametea
33. comuna Stremt
34. comuna Unirea
35. Blaj municipiul Blaj
36. comuna Bucerdea Granoasa
37. comuna Cenade
38. comuna Cergau
39. comuna Cetatea de Balta
40. comuna Craciunelu de Jos
41. comuna Jidvei
42. comuna Rosia de Secas
43. comuna Sancel
44. comuna Sona
45. comuna Valea Lunga
46. Campeni orasul Abrud
47. orasul Baia de Aries
48. orasul Campeni
49. comuna Albac
50. comuna Arieseni
51. comuna Avram Iancu
52. comuna Bistra
53. comuna Bucium
54. comuna Ciuruleasa
55. comuna Garda de Sus
56. comuna Horea
57. comuna Lupsa
58. comuna Mogos
59. comuna Ocolis
60. comuna Poiana Vadului
61. comuna Posaga
62. comuna Rosia Montana
63. comuna Salciua
64. comuna Scarisoara
65. comuna Sohodol
66. comuna Vadu Motilor
67. comuna Vidra
68. Sebes municipiul Sebes
69. comuna Calnic
70. comuna Cut
71. comuna Daia Romana
72. comuna Dostat
73. comuna Garbova
74. comuna Ohaba
75. comuna Pianu
76. comuna Sasciori
77. comuna Spring
78. comuna Sugag

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.2
(Anexa nr. 1.2 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara AradNr. crt. Judetul Biroul de cadastru
si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. ARAD Arad municipiul Arad
2. orasul Curtici
3. orasul Nadlac
4. comuna Dorobanti
5. comuna Fantanele
6. comuna Felnac
7. comuna Frumuseni
8. comuna Iratosu
9. comuna Livada
10. comuna Macea
11. comuna Pecica
12. comuna Peregu Mare
13. comuna Sagu
14. comuna Secusigiu
15. comuna Seitin
16. comuna Semlac
17. comuna Siria
18. comuna Sofronea
19. comuna Vinga
20. comuna Vladimirescu
21. comuna Zadareni
22. comuna Zimandu Nou
23. Chisineu-Cris orasul Chisineu-Cris
24. comuna Apateu
25. comuna Graniceri
26. comuna Misca
27. comuna Olari
28. comuna Pilu
29. comuna Santana
30. comuna Sepreus
31. comuna Simand
32. comuna Sintea Mare
33. comuna Socodor
34. comuna Zarand
35. comuna Zerind
36. Gurahont orasul Sebis
37. comuna Almas
38. comuna Brazii
39. comuna Buteni
40. comuna Chisindia
41. comuna Dezna
42. comuna Dieci
43. comuna Gurahont
44. comuna Halmagiu
45. comuna Halmagel
46. comuna Ignesti
47. comuna Moneasa
48. comuna Plescuta
49. comuna Varfurile
50. Ineu orasul Ineu
51. orasul Pancota
52. comuna Archis
53. comuna Barsa
54. comuna Beliu
55. comuna Bocsig
56. comuna Carand
57. comuna Cermei
58. comuna Craiva
59. comuna Hasmas
60. comuna Seleus
61. comuna Sicula
62. comuna Silindia
63. comuna Taut
64. comuna Tarnova
65. Lipova orasul Lipova
66. comuna Barzava
67. comuna Bata
68. comuna Birchis
69. comuna Conop
70. comuna Covasant
71. comuna Ghioroc
72. comuna Paulis
73. comuna Petris
74. comuna Savarsin
75. comuna Sistarovat
76. comuna Ususau
77. comuna Varadia de Mures
78. comuna Zabrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.3
(Anexa nr. 1.3 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ArgesNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. ARGES Pitesti municipiul Pitesti
2. orasul Mioveni
3. orasul Stefanesti
4. comuna Albota
5. comuna Bascov
6. comuna Babana
7. comuna Bradu
8. comuna Budeasa
9. comuna Ciomagesti
10. comuna Cocu
11. comuna Cotmeana
12. comuna Cuca
13. comuna Draganu
14. comuna Maracineni
15. comuna Merisani
16. comuna Micesti
17. comuna Moraresti
18. comuna Mosoaia
19. comuna Oarja
20. comuna Poiana Lacului
21. comuna Uda
22. comuna Vedea
23. Campulung municipiul Campulung
24. comuna Albestii de Muscel
25. comuna Aninoasa
26. comuna Balilesti
27. comuna Berevoiesti
28. comuna Boteni
29. comuna Bughea de Jos
30. comuna Bughea de Sus
31. comuna Cetateni
32. comuna Cosesti
33. comuna Davidesti
34. comuna Dambovicioara
35. comuna Darmanesti
36. comuna Dragoslavele
37. comuna Godeni
38. comuna Hartiesti
39. comuna Leresti
40. comuna Mihaesti
41. comuna Mioarele
42. comuna Poienarii de Muscel
43. comuna Rucar
44. comuna Schitu Golesti
45. comuna Stalpeni
46. comuna Stoenesti
47. comuna Titesti
48. comuna Valea Mare Pravat
49. comuna Vladesti
50. comuna Vulturesti
51. Costesti orasul Costesti
52. comuna Barla
53. comuna Buzoiesti
54. comuna Caldararu
55. comuna Harsesti
56. comuna Izvoru
57. comuna Lunca Corbului
58. comuna Mirosi
59. comuna Mozaceni
60. comuna Negrasi
61. comuna Popesti
62. comuna Raca
63. comuna Recea
64. comuna Rociu
65. comuna Sapata
66. comuna Slobozia
67. comuna Stefan cel Mare
68. comuna Stolnici
69. comuna Suseni
70. comuna Ungheni
71. Curtea de Arges municipiul Curtea de Arges
72. comuna Albestii de Arges
73. comuna Arefu
74. comuna Baiculesti
75. comuna Bradulet
76. comuna Cepari
77. comuna Cicanesti
78. comuna Ciofrangeni
79. comuna Corbeni
80. comuna Corbi
81. comuna Domnesti
82. comuna Malureni
83. comuna Musatesti
84. comuna Nucsoara
85. comuna Pietrosani
86. comuna Poienarii de Arges
87. comuna Salatrucu
88. comuna Suici
89. comuna Tigveni
90. comuna Valea Danului
91. comuna Valea Iasului
92. Topoloveni orasul Topoloveni
93. comuna Beleti Negresti
94. comuna Bogati
95. comuna Botesti
96. comuna Calinesti
97. comuna Cateasca
98. comuna Dobresti
99. comuna Leordeni
100. comuna Priboieni
101. comuna Ratesti
102. comuna Teiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.4
(Anexa nr. 1.4 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BacauNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BACAU Bacau municipiul Bacau
2. comuna Buhoci
3. comuna Cleja
4. comuna Colonesti
5. comuna Corbasca
6. comuna Damienesti
7. comuna Dealu Morii
8. comuna Faraoani
9. comuna Filipeni
10. comuna Gaiceana
11. comuna Gioseni
12. comuna Glavanesti
13. comuna Hemeius
14. comuna Horgesti
15. comuna Huruiesti
16. comuna Izvorul Berheciului
17. comuna Letea Veche
18. comuna Lipova
19. comuna Luizi Calugara
20. comuna Magura
21. comuna Margineni
22. comuna Motoseni
23. comuna Negri
24. comuna Nicolae Balcescu
25. comuna Odobesti
26. comuna Oncesti
27. comuna Orbeni
28. comuna Parava
29. comuna Parincea
30. comuna Pancesti
31. comuna Plopana
32. comuna Podu Turcului
33. comuna Prajesti
34. comuna Racaciuni
35. comuna Rachitoasa
36. comuna Rosiori
37. comuna Sarata
38. comuna Sascut
39. comuna Saucesti
40. comuna Secuieni
41. comuna Stanisesti
42. comuna Tamasi
43. comuna Tatarasti
44. comuna Traian
45. comuna Ungureni
46. comuna Valea Seaca
47. comuna Vultureni
48. Buhusi orasul Buhusi
49. comuna Beresti-Bistrita
50. comuna Blagesti
51. comuna Filipesti
52. comuna Garleni
53. comuna Itesti
54. comuna Racova
55. Moinesti municipiul Moinesti
56. orasul Comanesti
57. orasul Darmanesti
58. comuna Agas
59. comuna Ardeoani
60. comuna Asau
61. comuna Balcani
62. comuna Beresti Tazlau
63. comuna Brusturoasa
64. comuna Ghimes-Faget
65. comuna Magiresti
66. comuna Palanca
67. comuna Parjol
68. comuna Poduri
69. comuna Scorteni
70. comuna Solont
71. comuna Strugari
72. comuna Zemes
73. Onesti municipiul Onesti
74. orasul Slanic-Moldova
75. orasul Targu Ocna
76. comuna Barsanesti
77. comuna Berzunti
78. comuna Bogdanesti
79. comuna Buciumi
80. comuna Casin
81. comuna Caiuti
82. comuna Cotofanesti
83. comuna Dofteana
84. comuna Gura Vaii
85. comuna Helegiu
86. comuna Livezi
87. comuna Manastirea Casin
88. comuna Oituz
89. comuna Pargaresti
90. comuna Sanduleni
91. comuna Stefan cel Mare
92. comuna Targu Trotus
93. comuna Urechesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.5
(Anexa nr. 1.5 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BihorNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BIHOR Oradea municipiul Oradea
2. comuna Biharia
3. comuna Bors
4. comuna Cetariu
5. comuna Ciuhoi
6. comuna Copacel
7. comuna Diosig
8. comuna Dragesti
9. comuna Girisu de Cris
10. comuna Hidiselu de Sus
11. comuna Husasau de Tinca
12. comuna Ineu
13. comuna Lazareni
14. comuna Nojorid
15. comuna Osorhei
16. comuna Paleu
17. comuna Rosiori
18. comuna Sacadat
19. comuna Salard
20. comuna Sanmartin
21. comuna Santandrei
22. comuna Sarbi
23. comuna Tamaseu
24. comuna Toboliu
25. Alesd orasul Alesd
26. comuna Astileu
27. comuna Auseu
28. comuna Borod
29. comuna Bratca
30. comuna Brusturi
31. comuna Bulz
32. comuna Lugasu de Jos
33. comuna Magesti
34. comuna Sinteu
35. comuna Suncuius
36. comuna Tetchea
37. comuna Tileagd
38. comuna Vadu Crisului
39. comuna Varciorog
40. Beius municipiul Beius
41. orasul Nucet
42. orasul Stei
43. orasul Vascau
44. comuna Budureasa
45. comuna Buntesti
46. comuna Cabesti
47. comuna Capalna
48. comuna Carpinet
49. comuna Ceica
50. comuna Cristioru de Jos
51. comuna Curatele
52. comuna Campani
53. comuna Dobresti
54. comuna Draganesti
55. comuna Finis
56. comuna Holod
57. comuna Lazuri de Beius
58. comuna Lunca
59. comuna Pietroasa
60. comuna Pocola
61. comuna Pomezeu
62. comuna Rabagani
63. comuna Remetea
64. comuna Rieni
65. comuna Rosia
66. comuna Soimi
67. comuna Sambata
68. comuna Tarcaia
69. comuna Uileacu de Beius
70. Marghita municipiul Marghita
71. orasul Sacueni
72. orasul Valea lui Mihai
73. comuna Abram
74. comuna Abramut
75. comuna Balc
76. comuna Boianu Mare
77. comuna Buduslau
78. comuna Cherechiu
79. comuna Chislaz
80. comuna Curtuiseni
81. comuna Derna
82. comuna Popesti
83. comuna Salacea
84. comuna Simian
85. comuna Spinus
86. comuna Suplacu de Barcau
87. comuna Tarcea
88. comuna Tauteu
89. comuna Viisoara
90. Salonta municipiul Salonta
91. comuna Avram Iancu
92. comuna Batar
93. comuna Cefa
94. comuna Ciumeghiu
95. comuna Cociuba Mare
96. comuna Gepiu
97. comuna Madaras
98. comuna Olcea
99. comuna Sannicolau Roman
100. comuna Tinca
101. comuna Tulca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.6
(Anexa nr. 1.6 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-NasaudNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BISTRITA-NASAUD Bistrita municipiul Bistrita
2. comuna Bistrita Bargaului
3. comuna Budacu de Jos
4. comuna Budesti
5. comuna Cetate
6. comuna Dumitrita
7. comuna Galatii Bistritei
8. comuna Josenii Bargaului
9. comuna Livezile
10. comuna Mariselu
11. comuna Micestii de Campie
12. comuna Milas
13. comuna Monor
14. comuna Prundu Bargaului
15. comuna Sanmihaiu de Campie
16. comuna Sieu
17. comuna Sieu-Magherus
18. comuna Sieut
19. comuna Silivasu de Campie
20. comuna Teaca
21. comuna Tiha Bargaului
22. comuna Urmenis
23. Beclean orasul Beclean
24. comuna Branistea
25. comuna Caianu Mic
26. comuna Chiochis
27. comuna Chiuza
28. comuna Ciceu-Giurgesti
29. comuna Ciceu-Mihaiesti
30. comuna Lechinta
31. comuna Matei
32. comuna Negrilesti
33. comuna Nuseni
34. comuna Petru Rares
35. comuna Sieu-Odorhei
36. comuna Sintereag
37. comuna Spermezeu
38. comuna Tarlisua
39. comuna Uriu
40. Nasaud orasul Nasaud
41. orasul Sangeorz-Bai
42. comuna Cosbuc
43. comuna Dumitra
44. comuna Feldru
45. comuna Ilva Mare
46. comuna Ilva Mica
47. comuna Lesu
48. comuna Lunca Ilvei
49. comuna Magura Ilvei
50. comuna Maieru
51. comuna Nimigea
52. comuna Parva
53. comuna Poiana Ilvei
54. comuna Rebra
55. comuna Rebrisoara
56. comuna Rodna
57. comuna Romuli
58. comuna Runcu Salvei
59. comuna Salva
60. comuna Sant
61. comuna Telciu
62. comuna Zagra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.7
(Anexa nr. 1.7 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BotosaniNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BOTOSANI Botosani municipiul Botosani
2. orasul Bucecea
3. orasul Flamanzi
4. orasul Saveni
5. orasul Stefanesti
6. comuna Albesti
7. comuna Adaseni
8. comuna Avrameni
9. comuna Baluseni
10. comuna Blandesti
11. comuna Calarasi
12. comuna Copalau
13. comuna Corni
14. comuna Cosula
15. comuna Cristesti
16. comuna Curtesti
17. comuna Dangeni
18. comuna Dobarceni
19. comuna Draguseni
20. comuna Durnesti
21. comuna Frumusica
22. comuna Gorbanesti
23. comuna Hanesti
24. comuna Hlipiceni
25. comuna Lunca
26. comuna Manoleasa
27. comuna Mihai Eminescu
28. comuna Mihalaseni
29. comuna Mitoc
30. comuna Nicseni
31. comuna Prajeni
32. comuna Rachiti
33. comuna Rauseni
34. comuna Ripiceni
35. comuna Roma
36. comuna Romanesti
37. comuna Santa Mare
38. comuna Stauceni
39. comuna Sulita
40. comuna Stiubieni
41. comuna Todireni
42. comuna Trusesti
43. comuna Tudora
44. comuna Ungureni
45. comuna Unteni
46. comuna Vladeni
47. comuna Vlasinesti
48. comuna Vorniceni
49. comuna Vorona
50. Dorohoi municipiul Dorohoi
51. orasul Darabani
52. comuna Braesti
53. comuna Broscauti
54. comuna Candesti
55. comuna Concesti
56. comuna Cordareni
57. comuna Corlateni
58. comuna Cotusca
59. comuna Cristinesti
60. comuna Dersca
61. comuna Dimacheni
62. comuna George Enescu
63. comuna Havarna
64. comuna Hiliseu-Horia
65. comuna Hudesti
66. comuna Ibanesti
67. comuna Leorda
68. comuna Lozna
69. comuna Mihaileni
70. comuna Mileanca
71. comuna Paltinis
72. comuna Pomarla
73. comuna Radauti-Prut
74. comuna Sendriceni
75. comuna Suharau
76. comuna Vaculesti
77. comuna Viisoara
78. comuna Varfu Campului

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.8
(Anexa nr. 1.8 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BrasovNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BRASOV Brasov municipiul Brasov
2. municipiul Codlea
3. municipiul Sacele
4. orasul Ghimbav
5. orasul Predeal
6. comuna Bod
7. comuna Budila
8. comuna Cristian
9. comuna Crizbav
10. comuna Dumbravita
11. comuna Feldioara
12. comuna Halchiu
13. comuna Harman
14. comuna Maierus
15. comuna Prejmer
16. comuna Sanpetru
17. comuna Tarlungeni
18. comuna Teliu
19. comuna Vama Buzaului
20. Fagaras municipiul Fagaras
21. orasul Victoria
22. comuna Beclean
23. comuna Cincu
24. comuna Dragus
25. comuna Harseni
26. comuna Lisa
27. comuna Mandra
28. comuna Parau
29. comuna Recea
30. comuna Sambata de Sus
31. comuna Sercaia
32. comuna Sinca
33. comuna Soars
34. comuna Ucea
35. comuna Vistea
36. comuna Voila
37. Rupea orasul Rupea
38. comuna Apata
39. comuna Augustin
40. comuna Bunesti
41. comuna Cata
42. comuna Comana
43. comuna Hoghiz
44. comuna Homorod
45. comuna Jibert
46. comuna Ormenis
47. comuna Racos
48. comuna Ticus
49. comuna Ungra
50. Zarnesti orasul Rasnov
51. orasul Zarnesti
52. comuna Bran
53. comuna Fundata
54. comuna Holbav
55. comuna Moieciu
56. comuna Poiana Marului
57. comuna Sinca Noua
58. comuna Vulcan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.9
(Anexa nr. 1.9 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BrailaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BRAILA Braila municipiul Braila
2. comuna Cazasu
3. comuna Chiscani
4. comuna Frecatei
5. comuna Gemenele
6. comuna Gropeni
7. comuna Marasu
8. comuna Maxineni
9. comuna Movila Miresii
10. comuna Ramnicelu
11. comuna Romanu
12. comuna Salcia Tudor
13. comuna Scortaru Nou
14. comuna Silistea
15. comuna Tichilesti
16. comuna Traian
17. comuna Tudor Vladimirescu
18. comuna Unirea
19. comuna Vadeni
20. Faurei orasul Faurei
21. orasul Ianca
22. comuna Bordei Verde
23. comuna Ciresu
24. comuna Dudesti
25. comuna Galbenu
26. comuna Gradistea
27. comuna Jirlau
28. comuna Mircea Voda
29. comuna Racovita
30. comuna Surdila-Gaiseanca
31. comuna Surdila-Greci
32. comuna Sutesti
33. comuna Ulmu
34. comuna Visani
35. Insuratei orasul Insuratei
36. comuna Baraganul
37. comuna Bertestii de Jos
38. comuna Ciocile
39. comuna Rosiori
40. comuna Stancuta
41. comuna Tufesti
42. comuna Victoria
43. comuna Viziru
44. comuna Zavoaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.10
(Anexa nr. 1.10 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BucurestiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BUCURESTI Sectorul 1 Sectorul 1
2. Sectorul 2 Sectorul 2
3. Sectorul 3 Sectorul 3
4. Sectorul 4 Sectorul 4
5. Sectorul 5 Sectorul 5
6. Sectorul 6 Sectorul 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.11
(Anexa nr. 1.11 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BuzauNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. BUZAU Buzau municipiul Buzau
2. municipiul Ramnicu Sarat
3. orasul Nehoiu
4. orasul Patarlagele
5. orasul Pogoanele
6. comuna Amaru
7. comuna Balaceanu
8. comuna Balta Alba
9. comuna Beceni
10. comuna Berca
11. comuna Bisoca
12. comuna Blajani
13. comuna Boldu
14. comuna Bozioru
15. comuna Bradeanu
16. comuna Braiesti
17. comuna Breaza
18. comuna Buda
19. comuna C.A. Rosetti
20. comuna Calvini
21. comuna Canesti
22. comuna Catina
23. comuna Cernatesti
24. comuna Chiliile
25. comuna Chiojdu
26. comuna Cilibia
27. comuna Cislau
28. comuna Cochirleanca
29. comuna Colti
30. comuna Costesti
31. comuna Cozieni
32. comuna Florica
33. comuna Galbinasi
34. comuna Gheraseni
35. comuna Ghergheasa
36. comuna Glodeanu Sarat
37. comuna Glodeanu-Silistea
38. comuna Grebanu
39. comuna Gura Teghii
40. comuna Largu
41. comuna Lopatari
42. comuna Luciu
43. comuna Magura
44. comuna Manzalesti
45. comuna Maracineni
46. comuna Margaritesti
47. comuna Merei
48. comuna Mihailesti
49. comuna Movila Banului
50. comuna Murgesti
51. comuna Naeni
52. comuna Odaile
53. comuna Padina
54. comuna Panatau
55. comuna Pardosi
56. comuna Parscov
57. comuna Pietroasele
58. comuna Podgoria
59. comuna Posta Calnau
60. comuna Puiesti
61. comuna Racoviteni
62. comuna Ramnicelu
63. comuna Robeasca
64. comuna Rusetu
65. comuna Sageata
66. comuna Sahateni
67. comuna Sapoca
68. comuna Sarulesti
69. comuna Scortoasa
70. comuna Scutelnici
71. comuna Siriu
72. comuna Smeeni
73. comuna Stalpu
74. comuna Tintesti
75. comuna Tisau
76. comuna Topliceni
77. comuna Ulmeni
78. comuna Unguriu
79. comuna Vadu Pasii
80. comuna Valcelele
81. comuna Valea Ramnicului
82. comuna Valea Salciei
83. comuna Vernesti
84. comuna Vintila Voda
85. comuna Viperesti
86. comuna Zarnesti
87. comuna Ziduri

 


ANEXA Nr. 1.12
(Anexa nr. 1.12 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras-SeverinNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. CARAS-SEVERIN Resita municipiul Resita
2. orasul Bocsa
3. orasul Moldova Noua
4. comuna Bania
5. comuna Berzasca
6. comuna Berzovia
7. comuna Bozovici
8. comuna Brebu
9. comuna Brebu Nou
10. comuna Carasova
11. comuna Coronini
12. comuna Dalboset
13. comuna Doclin
14. comuna Dognecea
15. comuna Eftimie Murgu
16. comuna Ezeris
17. comuna Farliug
18. comuna Garnic
19. comuna Lapusnicel
20. comuna Lapusnicu Mare
21. comuna Lupac
22. comuna Maureni
23. comuna Ocna de Fier
24. comuna Pojejena
25. comuna Prigor
26. comuna Ramna
27. comuna Sichevita
28. comuna Socol
29. comuna Sopotu Nou
30. comuna Tarnova
31. comuna Valiug
32. comuna Vermes
33. comuna Zorlentu Mare
34. Caransebes municipiul Caransebes
35. orasul Baile Herculane
36. orasul Otelu Rosu
37. comuna Armenis
38. comuna Bautar
39. comuna Bolvasnita
40. comuna Buchin
41. comuna Bucosnita
42. comuna Constantin Daicoviciu
43. comuna Copacele
44. comuna Cornea
45. comuna Cornereva
46. comuna Domasnea
47. comuna Glimboca
48. comuna Iablanita
49. comuna Luncavita
50. comuna Marga
51. comuna Mehadia
52. comuna Mehadica
53. comuna Obreja
54. comuna Paltinis
55. comuna Rusca Montana
56. comuna Sacu
57. comuna Slatina-Timis
58. comuna Teregova
59. comuna Toplet
60. comuna Turnu Ruieni
61. comuna Zavoi
62. Oravita orasul Anina
63. orasul Oravita
64. comuna Berliste
65. comuna Carbunari
66. comuna Ciclova Romana
67. comuna Ciuchici
68. comuna Ciudanovita
69. comuna Forotic
70. comuna Goruia
71. comuna Gradinari
72. comuna Naidas
73. comuna Racasdia
74. comuna Sasca Montana
75. comuna Ticvaniu Mare
76. comuna Varadia
77. comuna Vrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.13
(Anexa nr. 1.13 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara CalarasiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. CALARASI Calarasi municipiul Calarasi
2. orasul Fundulea
3. orasul Lehliu-Gara
4. comuna Alexandru Odobescu
5. comuna Belciugatele
6. comuna Borcea
7. comuna Ciocanesti
8. comuna Cuza Voda
9. comuna Dichiseni
10. comuna Dor Marunt
11. comuna Dorobantu
12. comuna Dragalina
13. comuna Dragos Voda
14. comuna Frasinet
15. comuna Gradistea
16. comuna Gurbanesti
17. comuna Ileana
18. comuna Independenta
19. comuna Jegalia
20. comuna Lehliu
21. comuna Lupsanu
22. comuna Modelu
23. comuna Nicolae Balcescu
24. comuna Perisoru
25. comuna Roseti
26. comuna Sarulesti
27. comuna Stefan cel Mare
28. comuna Stefan Voda
29. comuna Tamadau Mare
30. comuna Ulmu
31. comuna Unirea
32. comuna Valea Argovei
33. comuna Valcelele
34. comuna Vlad Tepes
35. Oltenita municipiul Oltenita
36. orasul Budesti
37. comuna Cascioarele
38. comuna Chirnogi
39. comuna Chiselet
40. comuna Crivat
41. comuna Curcani
42. comuna Frumusani
43. comuna Fundeni
44. comuna Galbinasi
45. comuna Luica
46. comuna Manastirea
47. comuna Mitreni
48. comuna Nana
49. comuna Plataresti
50. comuna Radovanu
51. comuna Sohatu
52. comuna Spantov
53. comuna Soldanu
54. comuna Ulmeni
55. comuna Vasilati

 

 

ANEXA Nr. 1.14
(Anexa nr. 1.14 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ClujNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. CLUJ Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca
2. comuna Apahida
3. comuna Baciu
4. comuna Caianu
5. comuna Camarasu
6. comuna Chinteni
7. comuna Cojocna
8. comuna Feleacu
9. comuna Floresti
10. comuna Gilau
11. comuna Maguri-Racatau
12. comuna Mociu
13. comuna Palatca
14. comuna Sanpaul
15. comuna Suatu
16. Dej municipiul Dej
17. comuna Bobalna
18. comuna Caseiu
19. comuna Chiuiesti
20. comuna Catcau
21. comuna Cuzdrioara
22. comuna Jichisu de Jos
23. comuna Mica
24. comuna Panticeu
25. comuna Recea-Cristur
26. comuna Unguras
27. comuna Vad
28. Gherla municipiul Gherla
29. comuna Alunis
30. comuna Aschileu
31. comuna Bontida
32. comuna Borsa
33. comuna Buza
34. comuna Catina
35. comuna Cornesti
36. comuna Dabaca
37. comuna Fizesu Gherlii
38. comuna Geaca
39. comuna Iclod
40. comuna Jucu
41. comuna Mintiu Gherlii
42. comuna Sic
43. comuna Sanmartin
44. comuna Taga
45. comuna Vultureni
46. Huedin orasul Huedin
47. comuna Aghiresu
48. comuna Belis
49. comuna Calatele
50. comuna Capusu Mare
51. comuna Ciucea
52. comuna Garbau
53. comuna Izvoru Crisului
54. comuna Manastireni
55. comuna Margau
56. comuna Marisel
57. comuna Negreni
58. comuna Poieni
59. comuna Rasca
60. comuna Sacuieu
61. comuna Sancraiu
62. Turda municipiul Turda
63. municipiul Campia Turzii
64. comuna Aiton
65. comuna Baisoara
66. comuna Calarasi
67. comuna Ceanu Mare
68. comuna Ciurila
69. comuna Frata
70. comuna Iara
71. comuna Luna
72. comuna Mihai Viteazu
73. comuna Moldovenesti
74. comuna Petrestii de Jos
75. comuna Ploscos
76. comuna Sandulesti
77. comuna Savadisla
78. comuna Tritenii de Jos
79. comuna Tureni
80. comuna Valea Ierii
81. comuna Viisoara

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.15
(Anexa nr. 1.15 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ConstantaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. CONSTANTA Constanta municipiul Constanta
2. orasul Eforie
3. orasul Murfatlar
4. orasul Navodari
5. orasul Ovidiu
6. orasul Techirghiol
7. comuna Agigea
8. comuna Cogealac
9. comuna Corbu
10. comuna Cumpana
11. comuna Fantanele
12. comuna Gradina
13. comuna Istria
14. comuna Lumina
15. comuna Mihai Viteazu
16. comuna Mihail Kogalniceanu
17. comuna Nicolae Balcescu
18. comuna Sacele
19. comuna Targusor
20. comuna Valu lui Traian
21. Mangalia municipiul Mangalia
22. orasul Negru Voda
23. comuna 23 August
24. comuna Albesti
25. comuna Amzacea
26. comuna Baraganu
27. comuna Cerchezu
28. comuna Chirnogeni
29. comuna Comana
30. comuna Costinesti
31. comuna Dumbraveni
32. comuna Independenta
33. comuna Limanu
34. comuna Mereni
35. comuna Pecineaga
36. comuna Topraisar
37. comuna Tuzla
38. Medgidia municipiul Medgidia
39. orasul Baneasa
40. orasul Cernavoda
41. orasul Harsova
42. comuna Adamclisi
43. comuna Aliman
44. comuna Castelu
45. comuna Ciobanu
46. comuna Ciocarlia
47. comuna Cobadin
48. comuna Crucea
49. comuna Cuza Voda
50. comuna Deleni
51. comuna Dobromir
52. comuna Garliciu
53. comuna Ghindaresti
54. comuna Horia
55. comuna Ion Corvin
56. comuna Lipnita
57. comuna Mircea Voda
58. comuna Oltina
59. comuna Ostrov
60. comuna Pantelimon
61. comuna Pestera
62. comuna Poarta Alba
63. comuna Rasova
64. comuna Saligny
65. comuna Saraiu
66. comuna Seimeni
67. comuna Silistea
68. comuna Topalu
69. comuna Tortoman
70. comuna Vulturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.16
(Anexa nr. 1.16 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara CovasnaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. COVASNA Sfantu Gheorghe municipiul Sfantu Gheorghe
2. orasul Baraolt
3. comuna Aita Mare
4. comuna Arcus
5. comuna Batani
6. comuna Belin
7. comuna Bixad
8. comuna Bodoc
9. comuna Borosneu Mare
10. comuna Bradut
11. comuna Chichis
12. comuna Ghidfalau
13. comuna Haghig
14. comuna Ilieni
15. comuna Malnas
16. comuna Micfalau
17. comuna Ozun
18. comuna Reci
19. comuna Valea Crisului
20. comuna Valcele
21. comuna Varghis
22. Intorsura Buzaului orasul Intorsura Buzaului
23. comuna Barcani
24. comuna Dobarlau
25. comuna Sita Buzaului
26. comuna Valea Mare
27. Targu Secuiesc municipiul Targu Secuiesc
28. orasul Covasna
29. comuna Brates
30. comuna Bretcu
31. comuna Catalina
32. comuna Cernat
33. comuna Comandau
34. comuna Dalnic
35. comuna Estelnic
36. comuna Ghelinta
37. comuna Lemnia
38. comuna Mereni
39. comuna Moacsa
40. comuna Ojdula
41. comuna Poian
42. comuna Sanzieni
43. comuna Turia
44. comuna Zagon
45. comuna Zabala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.17
(Anexa nr. 1.17 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara DambovitaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. DAMBOVITA Targoviste municipiul Targoviste
2. orasul Fieni
3. orasul Gaesti
4. orasul Pucioasa
5. orasul Racari
6. orasul Titu
7. comuna Aninoasa
8. comuna Baleni
9. comuna Barbuletu
10. comuna Bezdead
11. comuna Bilciuresti
12. comuna Branistea
13. comuna Branesti
14. comuna Brezoaele
15. comuna Buciumeni
16. comuna Bucsani
17. comuna Butimanu
18. comuna Candesti
19. comuna Ciocanesti
20. comuna Cobia
21. comuna Cojasca
22. comuna Comisani
23. comuna Contesti
24. comuna Corbii Mari
25. comuna Cornatelu
26. comuna Cornesti
27. comuna Costestii din Vale
28. comuna Crangurile
29. comuna Crevedia
30. comuna Dobra
31. comuna Doicesti
32. comuna Dragodana
33. comuna Dragomiresti
34. comuna Finta
35. comuna Glodeni
36. comuna Gura Foii
37. comuna Gura Sutii
38. comuna Hulubesti
39. comuna Lucieni
40. comuna Ludesti
41. comuna Lunguletu
42. comuna Malu cu Flori
43. comuna Manesti
44. comuna Matasaru
45. comuna Mogosani
46. comuna Moroeni
47. comuna Morteni
48. comuna Motaieni
49. comuna Niculesti
50. comuna Nucet
51. comuna Odobesti
52. comuna Persinari
53. comuna Petresti
54. comuna Pietrari
55. comuna Pietrosita
56. comuna Poiana
57. comuna Potlogi
58. comuna Produlesti
59. comuna Pucheni
60. comuna Raciu
61. comuna Rascaeti
62. comuna Rau Alb
63. comuna Razvad
64. comuna Runcu
65. comuna Salcioara
66. comuna Slobozia Moara
67. comuna Selaru
68. comuna Sotanga
69. comuna Tartasesti
70. comuna Tatarani
71. comuna Uliesti
72. comuna Ulmi
73. comuna Vacaresti
74. comuna Valea Mare
75. comuna Valeni-Dambovita
76. comuna Varfuri
77. comuna Visina
78. comuna Voinesti
79. comuna Vulcana-Bai
80. comuna Vulcana-Pandele
81. Moreni municipiul Moreni
82. comuna Darmanesti
83. comuna Gura Ocnitei
84. comuna I.L. Caragiale
85. comuna Iedera
86. comuna Ocnita
87. comuna Valea Lunga
88. comuna Visinesti
89. comuna Vladeni

ANEXA Nr. 1.18
(Anexa nr. 1.18 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara DoljNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. DOLJ Craiova municipiul Craiova
2. municipiul Bailesti
3. municipiul Calafat
4. orasul Bechet
5. orasul Dabuleni
6. orasul Filiasi
7. orasul Segarcea
8. comuna Afumati
9. comuna Almaj
10. comuna Amarastii de Jos
11. comuna Amarastii de Sus
12. comuna Apele Vii
13. comuna Argetoaia
14. comuna Barca
15. comuna Bistret
16. comuna Botosesti-Paia
17. comuna Brabova
18. comuna Bradesti
19. comuna Bralostita
20. comuna Bratovoesti
21. comuna Breasta
22. comuna Bucovat
23. comuna Bulzesti
24. comuna Calarasi
25. comuna Calopar
26. comuna Caraula
27. comuna Carcea
28. comuna Carna
29. comuna Carpen
30. comuna Castranova
31. comuna Catane
32. comuna Celaru
33. comuna Cerat
34. comuna Cernatesti
35. comuna Cetate
36. comuna Cioroiasi
37. comuna Ciupercenii Noi
38. comuna Cosoveni
39. comuna Cotofenii din Dos
40. comuna Cotofenii din Fata
41. comuna Daneti
42. comuna Desa
43. comuna Diosti
44. comuna Dobresti
45. comuna Dobrotesti
46. comuna Dragotesti
47. comuna Dranic
48. comuna Farcas
49. comuna Galicea Mare
50. comuna Galiciuica
51. comuna Ghercesti
52. comuna Ghidici
53. comuna Ghindeni
54. comuna Gighera
55. comuna Gangiova
56. comuna Giubega
57. comuna Giurgita
58. comuna Gogosu
59. comuna Goicea
60. comuna Goiesti
61. comuna Grecesti
62. comuna Isalnita
63. comuna Izvoare
64. comuna Intorsura
65. comuna Leu
66. comuna Lipovu
67. comuna Macesu de Jos
68. comuna Macesu de Sus
69. comuna Maglavit
70. comuna Malu Mare
71. comuna Marsani
72. comuna Melinesti
73. comuna Mischii
74. comuna Motatei
75. comuna Murgasi
76. comuna Negoi
77. comuna Orodel
78. comuna Ostroveni
79. comuna Perisor
80. comuna Pielesti
81. comuna Piscu Vechi
82. comuna Plenita
83. comuna Plesoi
84. comuna Podari
85. comuna Poiana Mare
86. comuna Predesti
87. comuna Radovan
88. comuna Rast
89. comuna Robanesti
90. comuna Rojiste
91. comuna Sadova
92. comuna Salcuta
93. comuna Scaesti
94. comuna Seaca de Camp
95. comuna Seaca de Padure
96. comuna Secu
97. comuna Silistea Crucii
98. comuna Simnicu de Sus
99. comuna Sopot
100. comuna Talpas
101. comuna Teasc
102. comuna Terpezita
103. comuna Teslui
104. comuna Tuglui
105. comuna Unirea
106. comuna Urzicuta
107. comuna Valea Stanciului
108. comuna Vela
109. comuna Verbita
110. comuna Vartop
111. comuna Varvoru de Jos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.19
(Anexa nr. 1.19 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GalatiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. GALATI Galati municipiul Galati
2. orasul Beresti
3. orasul Targu Bujor
4. comuna Balabanesti
5. comuna Balasesti
6. comuna Baleni
7. comuna Baneasa
8. comuna Beresti-Meria
9. comuna Branistea
10. comuna Cavadinesti
11. comuna Corni
12. comuna Cuca
13. comuna Cuza Voda
14. comuna Draguseni
15. comuna Fartanesti
16. comuna Foltesti
17. comuna Frumusita
18. comuna Jorasti
19. comuna Mastacani
20. comuna Oancea
21. comuna Pechea
22. comuna Radesti
23. comuna Rediu
24. comuna Scanteiesti
25. comuna Schela
26. comuna Sendreni
27. comuna Slobozia Conachi
28. comuna Smardan
29. comuna Smulti
30. comuna Suceveni
31. comuna Suhurlui
32. comuna Tulucesti
33. comuna Vanatori
34. comuna Varlezi
35. comuna Vladesti
36. Liesti comuna Liesti
37. comuna Barcea
38. comuna Costache Negri
39. comuna Fundeni
40. comuna Grivita
41. comuna Independenta
42. comuna Ivesti
43. comuna Namoloasa
44. comuna Piscu
45. comuna Tudor Vladimirescu
46. comuna Umbraresti
47. Tecuci municipiul Tecuci
48. comuna Brahasesti
49. comuna Buciumeni
50. comuna Certesti
51. comuna Corod
52. comuna Cosmesti
53. comuna Cudalbi
54. comuna Draganesti
55. comuna Ghidigeni
56. comuna Gohor
57. comuna Matca
58. comuna Movileni
59. comuna Munteni
60. comuna Negrilesti
61. comuna Nicoresti
62. comuna Poiana
63. comuna Priponesti
64. comuna Tepu
65. comuna Valea Marului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1.20
(Anexa nr. 1.20 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GiurgiuNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. GIURGIU Giurgiu municipiul Giurgiu
2. orasul Bolintin-Vale
3. orasul Mihailesti
4. comuna Adunatii-Copaceni
5. comuna Baneasa
6. comuna Bolintin-Deal
7. comuna Bucsani
8. comuna Bulbucata
9. comuna Buturugeni
10. comuna Calugareni
11. comuna Clejani
12. comuna Colibasi
13. comuna Comana
14. comuna Cosoba
15. comuna Crevedia Mare
16. comuna Daia
17. comuna Floresti-Stoenesti
18. comuna Fratesti
19. comuna Gaiseni
20. comuna Gaujani
21. comuna Ghimpati
22. comuna Gogosari
23. comuna Gostinari
24. comuna Gostinu
25. comuna Gradinari
26. comuna Greaca
27. comuna Herasti
28. comuna Hotarele
29. comuna Iepuresti
30. comuna Isvoarele
31. comuna Izvoarele
32. comuna Joita
33. comuna Letca Noua
34. comuna Malu
35. comuna Marsa
36. comuna Mihai Bravu
37. comuna Ogrezeni
38. comuna Oinacu
39. comuna Prundu
40. comuna Putineiu
41. comuna Rasuceni
42. comuna Roata de Jos
43. comuna Sabareni
44. comuna Schitu
45. comuna Singureni
46. comuna Slobozia
47. comuna Stanesti
48. comuna Stoenesti
49. comuna Toporu
50. comuna Ulmi
51. comuna Valea Dragului
52. comuna Vanatorii Mici
53. comuna Varasti
54. comuna Vedea

 

 


ANEXA Nr. 1.21
(Anexa nr. 1.21 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara GorjNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. GORJ Targu Jiu municipiul Targu Jiu
2. municipiul Motru
3. orasul Bumbesti-Jiu
4. orasul Novaci
5. orasul Rovinari
6. orasul Targu Carbunesti
7. orasul Ticleni
8. orasul Tismana
9. orasul Turceni
10. comuna Albeni
11. comuna Alimpesti
12. comuna Aninoasa
13. comuna Arcani
14. comuna Baia de Fier
15. comuna Balanesti
16. comuna Balesti
17. comuna Balteni
18. comuna Barbatesti
19. comuna Bengesti-Ciocadia
20. comuna Berlesti
21. comuna Bolbosi
22. comuna Borascu
23. comuna Branesti
24. comuna Bumbesti-Pitic
25. comuna Bustuchin
26. comuna Calnic
27. comuna Capreni
28. comuna Catunele
29. comuna Ciuperceni
30. comuna Crasna
31. comuna Cruset
32. comuna Danciulesti
33. comuna Danesti
34. comuna Dragotesti
35. comuna Dragutesti
36. comuna Farcasesti
37. comuna Glogova
38. comuna Godinesti
39. comuna Hurezani
40. comuna Ionesti
41. comuna Jupanesti
42. comuna Lelesti
43. comuna Licurici
44. comuna Logresti
45. comuna Matasari
46. comuna Musetesti
47. comuna Negomir
48. comuna Pades
49. comuna Pestisani
50. comuna Plopsoru
51. comuna Polovragi
52. comuna Prigoria
53. comuna Rosia de Amaradia
54. comuna Runcu
55. comuna Sacelu
56. comuna Samarinesti
57. comuna Saulesti
58. comuna Schela
59. comuna Scoarta
60. comuna Slivilesti
61. comuna Stanesti
62. comuna Stoina
63. comuna Stejari
64. comuna Tantareni
65. comuna Telesti
66. comuna Turburea
67. comuna Turcinesti
68. comuna Urdari
69. comuna Vagiulesti
70. comuna Vladimir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1.22
(Anexa nr. 1.22 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HarghitaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. HARGHITA Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc
2. orasul Baile Tusnad
3. orasul Balan
4. comuna Carta
5. comuna Ciceu
6. comuna Ciucsangeorgiu
7. comuna Cozmeni
8. comuna Danesti
9. comuna Frumoasa
10. comuna Leliceni
11. comuna Lunca de Jos
12. comuna Lunca de Sus
13. comuna Madaras
14. comuna Mihaileni
15. comuna Pauleni-Ciuc
16. comuna Plaiesii de Jos
17. comuna Racu
18. comuna Sancraieni
19. comuna Sandominic
20. comuna Sanmartin
21. comuna Sansimion
22. comuna Santimbru
23. comuna Siculeni
24. comuna Tomesti
25. comuna Tusnad
26. Gheorgheni orasul Gheorgheni
27. comuna Ciumani
28. comuna Ditrau
29. comuna Joseni
30. comuna Lazarea
31. comuna Remetea
32. comuna Suseni
33. comuna Voslabeni
34. Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
35. orasul Cristuru Secuiesc
36. orasul Vlahita
37. comuna Atid
38. comuna Avramesti
39. comuna Bradesti
40. comuna Capalnita
41. comuna Corund
42. comuna Darjiu
43. comuna Dealu
44. comuna Feliceni
45. comuna Lueta
46. comuna Lupeni
47. comuna Martinis
48. comuna Meresti
49. comuna Mugeni
50. comuna Ocland
51. comuna Porumbeni
52. comuna Praid
53. comuna Sacel
54. comuna Satu Mare
55. comuna Secuieni
56. comuna Simonesti
57. comuna Ulies
58. comuna Varsag
59. comuna Zetea
60. Toplita orasul Toplita
61. orasul Borsec
62. comuna Bilbor
63. comuna Corbu
64. comuna Galautas
65. comuna Sarmas
66. comuna Subcetate
67. comuna Tulghes


ANEXA Nr. 1.23
(Anexa nr. 1.23 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara HunedoaraNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. HUNEDOARA Deva municipiul Deva
2. orasul Simeria
3. comuna Bacia
4. comuna Batrana
5. comuna Baita
6. comuna Branisca
7. comuna Burjuc
8. comuna Carjiti
9. comuna Certeju de Sus
10. comuna Dobra
11. comuna Gurasada
12. comuna Harau
13. comuna Ilia
14. comuna Lapugiu de Jos
15. comuna Rapoltu Mare
16. comuna Soimus
17. comun Vetel
18. comuna Vorta
19. comuna Zam
20. Brad municipiul Brad
21. comuna Baia de Cris
22. comuna Blajeni
23. comuna Buces
24. comuna Bucuresci
25. comuna Bulzestii de Sus
26. comuna Criscior
27. comuna Luncoiu de Jos
28. comuna Ribita
29. comuna Tomesti
30. comuna Vata de Jos
31. comuna Valisoara
32. Hateg orasul Hateg
33. comuna Baru
34. comuna Bretea Romana
35. comuna Densus
36. comuna General Berthelot
37. comuna Pui
38. comuna Rachitova
39. comuna Rau de Mori
40. comuna Sarmisegetuza
41. comuna Salasu de Sus
42. comuna Santamaria-Orlea
43. comuna Totesti
44. Hunedoara municipiul Hunedoara
45. orasul Calan
46. comuna Bosorod
47. comuna Bunila
48. comuna Cerbal
49. comuna Ghelar
50. comuna Lelese
51. comuna Lunca Cernii de Jos
52. comuna Pestisu Mic
53. comuna Teliucu Inferior
54. comuna Toplita
55. Orastie municipiul Orastie
56. orasul Geoagiu
57. comuna Balsa
58. comuna Beriu
59. comuna Martinesti
60. comuna Orastioara de Sus
61. comuna Romos
62. comuna Turdas
63. Petrosani municipiul Petrosani
64. orasul Vulcan
65. orasul Aninoasa
66. orasul Lupeni
67. orasul Petrila
68. orasul Uricani
69. comuna Banita


ANEXA Nr. 1.24
(Anexa nr. 1.24 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IalomitaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. IALOMITA Slobozia municipiul Slobozia
2. municipiul Fetesti
3. municipiul Urziceni
4. orasul Amara
5. orasul Cazanesti
6. orasul Fierbinti-Targ
7. orasul Tandarei
8. comuna Adancata
9. comuna Albesti
10. comuna Alexeni
11. comuna Andrasesti
12. comuna Armasesti
13. comuna Axintele
14. comuna Balaciu
15. comuna Barbulesti
16. comuna Barcanesti
17. comuna Boranesti
18. comuna Bordusani
19. comuna Brazii
20. comuna Bucu
21. comuna Buesti
22. comuna Ciocarlia
23. comuna Ciochina
24. comuna Ciulnita
25. comuna Cocora
26. comuna Colelia
27. comuna Cosambesti
28. comuna Cosereni
29. comuna Dragoesti
30. comuna Dridu
31. comuna Facaeni
32. comuna Gheorghe Doja
33. comuna Gheorghe Lazar
34. comuna Garbovi
35. comuna Giurgeni
36. comuna Grindu
37. comuna Grivita
38. comuna Gura Ialomitei
39. comuna Ion Roata
40. comuna Jilavele
41. comuna Maia
42. comuna Manasia
43. comuna Marculesti
44. comuna Mihail Kogalniceanu
45. comuna Milosesti
46. comuna Moldoveni
47. comuna Movila
48. comuna Movilita
49. comuna Munteni-Buzau
50. comuna Ograda
51. comuna Perieti
52. comuna Platonesti
53. comuna Reviga
54. comuna Rosiori
55. comuna Salcioara
56. comuna Sarateni
57. comuna Saveni
58. comuna Scanteia
59. comuna Sfantu Gheorghe
60. comuna Sinesti
61. comuna Stelnica
62. comuna Suditi
63. comuna Traian
64. comuna Valea Ciorii
65. comuna Valea Macrisului
66. comuna Vladeni


ANEXA Nr. 1.25
(Anexa nr. 1.25 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IasiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. IASI Iasi municipiul Iasi
2. orasul Podu Iloaiei
3. comuna Andrieseni
4. comuna Aroneanu
5. comuna Barnova
6. comuna Bivolari
7. comuna Ciurea
8. comuna Dagata
9. comuna Dobrovat
10. comuna Draguseni
11. comuna Dumesti
12. comuna Golaiesti
13. comuna Grajduri
14. comuna Holboca
15. comuna Horlesti
16. comuna Ipatele
17. comuna Letcani
18. comuna Madarjac
19. comuna Mironeasa
20. comuna Miroslava
21. comuna Mogosesti
22. comuna Movileni
23. comuna Popesti
24. comuna Popricani
25. comuna Probota
26. comuna Rediu
27. comuna Romanesti
28. comuna Roscani
29. comuna Scanteia
30. comuna Scheia
31. comuna Schitu Duca
32. comuna Sinesti
33. comuna Tansa
34. comuna Tibana
35. comuna Tibanesti
36. comuna Tiganasi
37. comuna Tomesti
38. comuna Trifesti
39. comuna Tutora
40. comuna Ungheni
41. comuna Valea Lupului
42. comuna Victoria
43. comuna Vladeni
44. comuna Voinesti
45. Harlau orasul Harlau
46. comuna Belcesti
47. comuna Ceplenita
48. comuna Coarnele Caprei
49. comuna Cotnari
50. comuna Cucuteni
51. comuna Deleni
52. comuna Erbiceni
53. comuna Fantanele
54. comuna Focuri
55. comuna Gropnita
56. comuna Plugari
57. comuna Scobinti
58. comuna Sipote
59. Pascani municipiul Pascani
60. orasul Targu Frumos
61. comuna Alexandru I. Cuza
62. comuna Bals
63. comuna Baltati
64. comuna Braesti
65. comuna Butea
66. comuna Ciohorani
67. comuna Costesti
68. comuna Cristesti
69. comuna Halaucesti
70. comuna Harmanesti
71. comuna Helesteni
72. comuna Ion Neculce
73. comuna Lespezi
74. comuna Lungani
75. comuna Mircesti
76. comuna Miroslovesti
77. comuna Mogosesti-Siret
78. comuna Motca
79. comuna Oteleni
80. comuna Rachiteni
81. comuna Ruginoasa
82. comuna Siretel
83. comuna Stolniceni-Prajescu
84. comuna Strunga
85. comuna Tatarusi
86. comuna Todiresti
87. comuna Valea Seaca
88. comuna Vanatori
89. Raducaneni comuna Ciortesti
90. comuna Comarna
91. comuna Costuleni
92. comuna Cozmesti
93. comuna Dolhesti
94. comuna Gorban
95. comuna Grozesti
96. comuna Mosna
97. comuna Prisacani
98. comuna Raducaneni


ANEXA Nr. 1.26
(Anexa nr. 1.26 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IlfovNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. ILFOV Buftea/Ilfov orasul Bragadiru
2. orasul Buftea
3. orasul Chitila
4. orasul Magurele
5. orasul Otopeni
6. orasul Pantelimon
7. orasul Popesti-Leordeni
8. orasul Voluntari
9. comuna 1 Decembrie
10. comuna Afumati
11. comuna Balotesti
12. comuna Berceni
13. comuna Branesti
14. comuna Cernica
15. comuna Chiajna
16. comuna Ciolpani
17. comuna Ciorogarla
18. comuna Clinceni
19. comuna Copaceni
20. comuna Corbeanca
21. comuna Cornetu
22. comuna Darasti
23. comuna Dascalu
24. comuna Dobroesti
25. comuna Domnesti
26. comuna Dragomiresti
27. comuna Ganeasa
28. comuna Glina
29. comuna Gradistea
30. comuna Gruiu
31. comuna Jilava
32. comuna Moara Vlasiei
33. comuna Mogosoaia
34. comuna Nuci
35. comuna Peris
36. comuna Petrachioaia
37. comuna Snagov
38. comuna Stefanesti
39. comuna Tunari
40. comuna Vidra


ANEXA Nr. 1.27
(Anexa nr. 1.27 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara MaramuresNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. MARAMURES Baia Mare municipiul Baia Mare
2. orasul Baia Sprie
3. orasul Cavnic
4. orasul Seini
5. comuna Ardusat
6. comuna Arinis
7. comuna Asuaju de Sus
8. comuna Baita de sub Codru
9. comuna Basesti
10. comuna Bicaz
11. comuna Cicarlau
12. comuna Coas
13. comuna Coltau
14. comuna Dumbravita
15. comuna Farcasa
16. comuna Gardani
17. comuna Grosi
18. comuna Oarta de Jos
19. comuna Recea
20. comuna Sacalaseni
21. comuna Salsig
22. comuna Sisesti
23. comuna Tautii-Magheraus
24. comuna Ulmeni
25. Dragomiresti orasul Dragomiresti
26. comuna Bogdan Voda
27. comuna Botiza
28. comuna Ieud
29. comuna Poienile Izei
30. comuna Rozavlea
31. comuna Sacel
32. orasul Salistea de Sus
33. comuna Sieu
34. comuna Stramtura
35. Sighetu Marmatiei municipiul Sighetu Marmatiei
36. comuna Barsana
37. comuna Bocicoiu Mare
38. comuna Budesti
39. comuna Calinesti
40. comuna Campulung la Tisa
41. comuna Desesti
42. comuna Giulesti
43. comuna Ocna Sugatag
44. comuna Oncesti
45. comuna Remeti
46. comuna Rona de Jos
47. comuna Rona de Sus
48. comuna Sapanta
49. comuna Sarasau
50. comuna Vadu Izei
51. Somcuta Mare orasul Somcuta Mare
52. comuna Boiu Mare
53. comuna Miresu Mare
54. comuna Remetea Chioarului
55. comuna Satulung
56. comuna Valea Chioarului
57. Targu Lapus orasul Targu Lapus
58. comuna Baiut
59. comuna Cernesti
60. comuna Copalnic-Manastur
61. comuna Coroieni
62. comuna Cupseni
63. comuna Grosii Tiblesului
64. comuna Lapus
65. comuna Suciu de Sus
66. comuna Vima Mica
67. Viseu de Sus orasul Borsa
68. orasul Viseu de Sus
69. comuna Bistra
70. comuna Leordina
71. comuna Moisei
72. comuna Petrova
73. comuna Poienile de sub Munte
74. comuna Repedea
75. comuna Ruscova
76. comuna Viseu de Jos


ANEXA Nr. 1.28
(Anexa nr. 1.28 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara MehedintiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. MEHEDINTI Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
2. orasul Baia de Arama
3. orasul Strehaia
4. comuna Bala
5. comuna Balta
6. comuna Balvanesti
7. comuna Breznita-Ocol
8. comuna Burila Mare
9. comuna Cazanesti
10. comuna Devesel
11. comuna Godeanu
12. comuna Gogosu
13. comuna Hinova
14. comuna Husnicioara
15. comuna Ilovat
16. comuna Isverna
17. comuna Izvorul Barzii
18. comuna Malovat
19. comuna Obarsia-Closani
20. comuna Ponoarele
21. comuna Prunisor
22. comuna Simian
23. comuna Sisesti
24. comuna Sovarna
25. comuna Bacles
26. comuna Breznita-Motru
27. comuna Brosteni
28. comuna Butoiesti
29. comuna Corcova
30. comuna Dumbrava
31. comuna Floresti
32. comuna Greci
33. comuna Grozesti
34. comuna Stangaceaua
35. comuna Tamna
36. comuna Voloiac
37. Orsova municipiul Orsova
38. comuna Ciresu
39. comuna Dubova
40. comuna Eselnita
41. comuna Ilovita
42. comuna Podeni
43. comuna Svinita
44. Vanju Mare orasul Vanju Mare
45. comuna Balacita
46. comuna Branistea
47. comuna Corlatel
48. comuna Cujmir
49. comuna Darvari
50. comuna Garla Mare
51. comuna Gruia
52. comuna Jiana
53. comuna Livezile
54. comuna Obarsia de Camp
55. comuna Oprisor
56. comuna Padina
57. comuna Patulele
58. comuna Poroina Mare
59. comuna Pristol
60. comuna Punghina
61. comuna Rogova
62. comuna Salcia
63. comuna Vanatori
64. comuna Vanjulet
65. comuna Vladaia
66. comuna Vrata


ANEXA Nr. 1.29
(Anexa nr. 1.29 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara MuresNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. MURES Targu Mures municipiul Targu Mures
2. orasul Miercurea Nirajului
3. orasul Ungheni
4. comuna Acatari
5. comuna Band
6. comuna Bereni
7. comuna Ceuasu de Campie
8. comuna Corunca
9. comuna Craciunesti
10. comuna Cristesti
11. comuna Eremitu
12. comuna Ernei
13. comuna Galesti
14. comuna Gheorghe Doja
15. comuna Glodeni
16. comuna Gornesti
17. comuna Grebenisu de Campie
18. comuna Hodosa
19. comuna Livezeni
20. comuna Madaras
21. comuna Magherani
22. comuna Ogra
23. comuna Panet
24. comuna Pasareni
25. comuna Pogaceaua
26. comuna Raciu
27. comuna Sancraiu de Mures
28. comuna Sangeorgiu de Mures
29. comuna Sanpaul
30. comuna Sanpetru de Campie
31. comuna Santana de Mures
32. comuna Saulia
33. comuna Sincai
34. comuna Vargata
35. comuna Voivodeni
36. Ludus orasul Ludus
37. orasul Iernut
38. orasul Sarmasu
39. comuna Atintis
40. comuna Bichis
41. comuna Bogata
42. comuna Chetani
43. comuna Cuci
44. comuna Iclanzel
45. comuna Mihesu de Campie
46. comuna Papiu Ilarian
47. comuna Sanger
48. comuna Taureni
49. comuna Valea Larga
50. comuna Zau de Campie
51. Reghin municipiul Reghin
52. comuna Alunis
53. comuna Bala
54. comuna Batos
55. comuna Beica de Jos
56. comuna Brancovenesti
57. comuna Breaza
58. comuna Chiheru de Jos
59. comuna Cozma
60. comuna Craiesti
61. comuna Deda
62. comuna Faragau
63. comuna Gurghiu
64. comuna Hodac
65. comuna Ibanesti
66. comuna Ideciu de Jos
67. comuna Lunca
68. comuna Lunca Bradului
69. comuna Petelea
70. comuna Rastolita
71. comuna Rusii-Munti
72. comuna Solovastru
73. comuna Stanceni
74. comuna Suseni
75. comuna Vatava
76. Sighisoara municipiul Sighisoara
77. orasul Sangeorgiu de Padure
78. orasul Sovata
79. comuna Albesti
80. comuna Apold
81. comuna Balauseri
82. comuna Chibed
83. comuna Danes
84. comuna Fantanele
85. comuna Ghindari
86. comuna Nades
87. comuna Neaua
88. comuna Saschiz
89. comuna Sarateni
90. comuna Vetca
91. comuna Viisoara
92. comuna Vanatori
93. Tarnaveni municipiul Tarnaveni
94. comuna Adamus
95. comuna Bahnea
96. comuna Bagaciu
97. comuna Coroisanmartin
98. comuna Cucerdea
99. comuna Ganesti
100. comuna Mica
101. comuna Suplac
102. comuna Zagar


ANEXA Nr. 1.30
(Anexa nr. 1.30 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara NeamtNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. NEAMT Piatra-Neamt municipiul Piatra-Neamt
2. comuna Alexandru cel Bun
3. comuna Bargauani
4. comuna Bodesti
5. comuna Borlesti
6. comuna Candesti
7. comuna Costisa
8. comuna Dobreni
9. comuna Dochia
10. comuna Dragomiresti
11. comuna Dumbrava Rosie
12. comuna Garcina
13. comuna Girov
14. comuna Margineni
15. comuna Negresti
16. comuna Pangarati
17. comuna Piatra Soimului
18. comuna Podoleni
19. comuna Razboieni
20. comuna Rediu
21. comuna Roznov
22. comuna Savinesti
23. comuna Stefan cel Mare
24. comuna Tazlau
25. comuna Tupilati
26. comuna Zanesti
27. Bicaz orasul Bicaz
28. comuna Bicaz-Chei
29. comuna Bicazu Ardelean
30. comuna Borca
31. comuna Ceahlau
32. comuna Damuc
33. comuna Farcasa
34. comuna Grinties
35. comuna Hangu
36. comuna Poiana Teiului
37. comuna Tarcau
38. comuna Tasca
39. Roman municipiul Roman
40. comuna Bahna
41. comuna Bira
42. comuna Boghicea
43. comuna Botesti
44. comuna Bozieni
45. comuna Cordun
46. comuna Doljesti
47. comuna Dulcesti
48. comuna Faurei
49. comuna Gadinti
50. comuna Gheraesti
51. comuna Horia
52. comuna Icusesti
53. comuna Ion Creanga
54. comuna Moldoveni
55. comuna Oniceni
56. comuna Pancesti
57. comuna Poienari
58. comuna Romani
59. comuna Ruginoasa
60. comuna Sabaoani
61. comuna Sagna
62. comuna Secuieni
63. comuna Stanita
64. comuna Tamaseni
65. comuna Trifesti
66. comuna Valea Ursului
67. comuna Valeni
68. Targu-Neamt orasul Targu-Neamt
69. comuna Agapia
70. comuna Baltatesti
71. comuna Brusturi
72. comuna Cracaoani
73. comuna Draganesti
74. comuna Ghindaoani
75. comuna Grumazesti
76. comuna Pastraveni
77. comuna Petricani
78. comuna Pipirig
79. comuna Raucesti
80. comuna Tibucani
81. comuna Timisesti
82. comuna Urecheni
83. comuna Vanatori-Neamt


ANEXA Nr. 1.31
(Anexa nr. 1.31 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara OltNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. OLT Slatina municipiul Slatina
2. municipiul Caracal
3. orasul Corabia
4. orasul Bals
5. orasul Draganesti-Olt
6. orasul Potcoava
7. orasul Piatra-Olt
8. orasul Scornicesti
9. comuna Babiciu
10. comuna Baldovinesti
11. comuna Balteni
12. comuna Barasti
13. comuna Barza
14. comuna Bobicesti
15. comuna Brancoveni
16. comuna Brastavatu
17. comuna Brebeni
18. comuna Bucinisu
19. comuna Carlogani
20. comuna Calui
21. comuna Cezieni
22. comuna Cilieni
23. comuna Colonesti
24. comuna Corbu
25. comuna Coteana
26. comuna Crampoia
27. comuna Cungrea
28. comuna Curtisoara
29. comuna Daneasa
30. comuna Deveselu
31. comuna Dobretu
32. comuna Dobrosloveni
33. comuna Dobroteasa
34. comuna Dobrun
35. comuna Draghiceni
36. comuna Fagetelu
37. comuna Falcoiu
38. comuna Farcasele
39. comuna Ganeasa
40. comuna Garcov
41. comuna Gavanesti
42. comuna Ghimpeteni
43. comuna Giuvarasti
44. comuna Gostavatu
45. comuna Gradinari
46. comuna Gradinile
47. comuna Grojdibodu
48. comuna Gura Padinii
49. comuna Ianca
50. comuna Iancu Jianu
51. comuna Icoana
52. comuna Ipotesti
53. comuna Izbiceni
54. comuna Izvoarele
55. comuna Leleasca
56. comuna Maruntei
57. comuna Mihaesti
58. comuna Milcov
59. comuna Morunglav
60. comuna Movileni
61. comuna Nicolae Titulescu
62. comuna Obarsia
63. comuna Oboga
64. comuna Oporelu
65. comuna Optasi-Magura
66. comuna Orlea
67. comuna Osica de Jos
68. comuna Osica de Sus
69. comuna Parscoveni
70. comuna Perieti
71. comuna Plesoiu
72. comuna Poboru
73. comuna Priseaca
74. comuna Radomiresti
75. comuna Redea
76. comuna Rotunda
77. comuna Rusanesti
78. comuna Samburesti
79. comuna Sarbii-Magura
80. comuna Scarisoara
81. comuna Schitu
82. comuna Seaca
83. comuna Slatioara
84. comuna Spineni
85. comuna Sprancenata
86. comuna Stoenesti
87. comuna Stoicanesti
88. comuna Strejesti
89. comuna Studina
90. comuna Serbanesti
91. comuna Sopirlita
92. comuna Stefan cel Mare
93. comuna Tatulesti
94. comuna Teslui
95. comuna Tia Mare
96. comuna Topana
97. comuna Traian
98. comuna Tufeni
99. comuna Urzica
100. comuna Valeni
101. comuna Vadastra
102. comuna Vadastrita
103. comuna Valea Mare
104. comuna Valcele
105. comuna Verguleasa
106. comuna Visina
107. comuna Visina Noua
108. comuna Vitomiresti
109. comuna Vladila
110. comuna Voineasa
111. comuna Vulpeni
112. comuna Vulturesti


ANEXA Nr. 1.32
(Anexa nr. 1.32 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PrahovaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. PRAHOVA Ploiesti municipiul Ploiesti
2. orasul Azuga
3. orasul Boldesti-Scaeni
4. orasul Busteni
5. orasul Comarnic
6. orasul Mizil
7. orasul Plopeni
8. orasul Sinaia
9. orasul Urlati
10. comuna Albesti-Paleologu
11. comuna Apostolache
12. comuna Aricestii Rahtivani
13. comuna Baba Ana
14. comuna Balta Doamnei
15. comuna Barcanesti
16. comuna Berceni
17. comuna Blejoi
18. comuna Boldesti-Gradistea
19. comuna Brazi
20. comuna Bucov
21. comuna Calugareni
22. comuna Ceptura
23. comuna Chiojdeanca
24. comuna Ciorani
25. comuna Cocorastii Colt
26. comuna Colceag
27. comuna Draganesti
28. comuna Dumbrava
29. comuna Dumbravesti
30. comuna Fantanele
31. comuna Fulga
32. comuna Gherghita
33. comuna Gorgota
34. comuna Gornet-Cricov
35. comuna Gura Vadului
36. comuna Iordacheanu
37. comuna Jugureni
38. comuna Lapos
39. comuna Lipanesti
40. comuna Manesti
41. comuna Olari
42. comuna Paulesti
43. comuna Plopu
44. comuna Podenii Noi
45. comuna Poienarii Burchii
46. comuna Puchenii Mari
47. comuna Rafov
48. comuna Salcia
49. comuna Salciile
50. comuna Sangeru
51. comuna Secaria
52. comuna Sirna
53. comuna Talea
54. comuna Targsoru Vechi
55. comuna Tataru
56. comuna Tinosu
57. comuna Tomsani
58. comuna Vadu Sapat
59. comuna Valcanesti
60. comuna Valea Calugareasca
61. Campina municipiul Campina
62. orasul Baicoi
63. orasul Breaza
64. comuna Adunati
65. comuna Banesti
66. comuna Brebu
67. comuna Cocorastii Mislii
68. comuna Cornu
69. comuna Filipestii de Padure
70. comuna Filipestii de Targ
71. comuna Floresti
72. comuna Magureni
73. comuna Poiana Campina
74. comuna Provita de Jos
75. comuna Provita de Sus
76. comuna Scorteni
77. comuna Sotrile
78. comuna Telega
79. comuna Valea Doftanei
80. Valenii de Munte orasul Slanic
81. orasul Valenii de Munte
82. comuna Alunis
83. comuna Aricestii Zeletin
84. comuna Baltesti
85. comuna Batrani
86. comuna Bertea
87. comuna Carbunesti
88. comuna Cerasu
89. comuna Cosminele
90. comuna Drajna
91. comuna Gornet
92. comuna Gura Vitioarei
93. comuna Izvoarele
94. comuna Magurele
95. comuna Maneciu
96. comuna Pacureti
97. comuna Posesti
98. comuna Predeal-Sarari
99. comuna Starchiojd
100. comuna Surani
101. comuna Soimari
102. comuna Stefesti
103. comuna Teisani
104. comuna Varbilau


ANEXA Nr. 1.33
(Anexa nr. 1.33 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Satu MareNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. SATU MARE Satu Mare municipiul Satu Mare
2. comuna Agris
3. comuna Apa
4. comuna Ardud
5. comuna Barsau
6. comuna Beltiug
7. comuna Botiz
8. comuna Crucisor
9. comuna Culciu
10. comuna Doba
11. comuna Dorolt
12. comuna Halmeu
13. comuna Homoroade
14. comuna Lazuri
15. comuna Livada
16. comuna Mediesu Aurit
17. comuna Micula
18. comuna Odoreu
19. comuna Paulesti
20. comuna Pomi
21. comuna Porumbesti
22. comuna Socond
23. comuna Terebesti
24. comuna Turulung
25. comuna Valea Vinului
26. comuna Vetis
27. comuna Viile Satu Mare
28. Carei municipiul Carei
29. orasul Tasnad
30. comuna Acas
31. comuna Andrid
32. comuna Berveni
33. comuna Bogdand
34. comuna Camin
35. comuna Capleni
36. comuna Cauas
37. comuna Cehal
38. comuna Ciumesti
39. comuna Craidorolt
40. comuna Foieni
41. comuna Hodod
42. comuna Moftin
43. comuna Petresti
44. comuna Pir
45. comuna Piscolt
46. comuna Sacaseni
47. comuna Sanislau
48. comuna Santau
49. comuna Sauca
50. comuna Supur
51. comuna Tiream
52. comuna Urziceni
53. Negresti-Oas orasul Negresti-Oas
54. comuna Batarci
55. comuna Bixad
56. comuna Calinesti-Oas
57. comuna Camarzana
58. comuna Certeze
59. comuna Gherta Mica
60. comuna Orasu Nou
61. comuna Racsa
62. comuna Tarna Mare
63. comuna Tarsolt
64. comuna Turt
65. comuna Vama


ANEXA Nr. 1.34
(Anexa nr. 1.34 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SalajNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. SALAJ Zalau municipiul Zalau
2. orasul Cehu Silvaniei
3. orasul Jibou
4. comuna Agrij
5. comuna Almasu
6. comuna Babeni
7. comuna Balan
8. comuna Benesat
9. comuna Bocsa
10. comuna Buciumi
11. comuna Coseiu
12. comuna Creaca
13. comuna Criseni
14. comuna Cristolt
15. comuna Cuzaplac
16. comuna Dobrin
17. comuna Dragu
18. comuna Fildu de Jos
19. comuna Galgau
20. comuna Garbou
21. comuna Hereclean
22. comuna Hida
23. comuna Ileanda
24. comuna Letca
25. comuna Lozna
26. comuna Mesesenii de Jos
27. comuna Mirsid
28. comuna Napradea
29. comuna Poiana Blenchii
30. comuna Romanasi
31. comuna Rus
32. comuna Salatig
33. comuna Samsud
34. comuna Sanmihaiu Almasului
35. comuna Simisna
36. comuna Somes-Odorhei
37. comuna Surduc
38. comuna Treznea
39. comuna Zalha
40. comuna Zimbor
41. Simleu Silvaniei orasul Simleu Silvaniei
42. comuna Banisor
43. comuna Bobota
44. comuna Boghis
45. comuna Camar
46. comuna Carastelec
47. comuna Chiesd
48. comuna Cizer
49. comuna Crasna
50. comuna Halmasd
51. comuna Horoatu Crasnei
52. comuna Ip
53. comuna Maeriste
54. comuna Marca
55. comuna Nusfalau
56. comuna Pericei
57. comuna Plopis
58. comuna Sag
59. comuna Sarmasag
60. comuna Valcau de Jos
61. comuna Varsolt


ANEXA Nr. 1.35
(Anexa nr. 1.35 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SibiuNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. SIBIU Sibiu municipiul Sibiu
2. orasul Cisnadie
3. orasul Ocna Sibiului
4. comuna Cristian
5. comuna Loamnes
6. comuna Pauca
7. comuna Poplaca
8. comuna Rasinari
9. comuna Rau Sadului
10. comuna Rosia
11. comuna Sadu
12. comuna Selimbar
13. comuna Slimnic
14. comuna Sura Mare
15. comuna Sura Mica
16. comuna Vurpar
17. Agnita orasul Agnita
18. comuna Altina
19. comuna Barghis
20. comuna Bradeni
21. comuna Bruiu
22. comuna Chirpar
23. comuna Iacobeni
24. comuna Marpod
25. comuna Merghindeal
26. comuna Mihaileni
27. comuna Nocrich
28. Avrig orasul Avrig
29. orasul Talmaciu
30. comuna Arpasu de Jos
31. comuna Boita
32. comuna Carta
33. comuna Cartisoara
34. comuna Porumbacu de Jos
35. comuna Racovita
36. comuna Turnu Rosu
37. Medias municipiul Medias
38. orasul Copsa Mica
39. orasul Dumbraveni
40. comuna Alma
41. comuna Atel
42. comuna Axente Sever
43. comuna Bazna
44. comuna Biertan
45. comuna Blajel
46. comuna Brateiu
47. comuna Darlos
48. comuna Hoghilag
49. comuna Laslea
50. comuna Micasasa
51. comuna Mosna
52. comuna Seica Mare
53. comuna Seica Mica
54. comuna Tarnava
55. comuna Valea Viilor
56. Saliste orasul Miercurea Sibiului
57. orasul Saliste
58. comuna Apoldu de Jos
59. comuna Gura Raului
60. comuna Jina
61. comuna Ludos
62. comuna Orlat
63. comuna Poiana Sibiului
64. comuna Tilisca


ANEXA Nr. 1.36
(Anexa nr. 1.36 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara SuceavaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. SUCEAVA Suceava municipiul Suceava
2. orasul Liteni
3. orasul Salcea
4. comuna Adancata
5. comuna Balaceana
6. comuna Bosanci
7. comuna Botosana
8. comuna Ciprian Porumbescu
9. comuna Comanesti
10. comuna Darmanesti
11. comuna Dumbraveni
12. comuna Fantanele
13. comuna Hantesti
14. comuna Ilisesti
15. comuna Ipotesti
16. comuna Mitocu Dragomirnei
17. comuna Moara
18. comuna Patrauti
19. comuna Scheia
20. comuna Siminicea
21. comuna Stroiesti
22. comuna Todiresti
23. comuna Udesti
24. comuna Veresti
25. comuna Zvoristea
26. Campulung Moldovenesc municipiul Campulung Moldovenesc
27. comuna Breaza
28. comuna Frumosu
29. comuna Fundu Moldovei
30. comuna Izvoarele Sucevei
31. comuna Moldovita-Sulita
32. comuna Moldovita
33. comuna Pojorata
34. comuna Sadova
35. comuna Vama
36. comuna Vatra Moldovitei
37. Falticeni municipiul Falticeni
38. orasul Dolhasca
39. comuna Baia
40. comuna Bogdanesti
41. comuna Boroaia
42. comuna Bunesti
43. comuna Cornu Luncii
44. comuna Dolhesti
45. comuna Draguseni
46. comuna Fantana Mare
47. comuna Forasti
48. comuna Hartop
49. comuna Horodniceni
50. comuna Malini
51. comuna Preutesti
52. comuna Radaseni
53. comuna Rasca
54. comuna Slatina
55. comuna Vadu Moldovei
56. comuna Vulturesti
57. Gura Humorului orasul Gura Humorului
58. orasul Frasin
59. comuna Berchisesti
60. comuna Cacica
61. comuna Capu Campului
62. comuna Dragoiesti
63. comuna Manastirea Humorului
64. comuna Ostra
65. comuna Paltinoasa
66. comuna Partestii de Jos
67. comuna Stulpicani
68. comuna Valea Moldovei
69. Radauti municipiul Radauti
70. orasul Cajvana
71. orasul Milisauti
72. orasul Siret
73. orasul Solca
74. orasul Vicovu de Sus
75. comuna Arbore
76. comuna Balcauti
77. comuna Bilca
78. comuna Brodina
79. comuna Burla
80. comuna Calafindesti
81. comuna Dornesti
82. comuna Fratautii Noi
83. comuna Fratautii Vechi
84. comuna Galanesti
85. comuna Gramesti
86. comuna Granicesti
87. comuna Horodnic de Jos
88. comuna Horodnic de Sus
89. comuna Iaslovat
90. comuna Marginea
91. comuna Musenita
92. comuna Poieni-Solca
93. comuna Putna
94. comuna Satu Mare
95. comuna Straja
96. comuna Sucevita
97. comuna Serbauti
98. comuna Ulma
99. comuna Vicovu de Jos
100. comuna Voitinel
101. comuna Volovat
102. comuna Zamostea
103. Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei
104. orasul Brosteni
105. comuna Carlibaba
106. comuna Ciocanesti
107. comuna Cosna
108. comuna Crucea
109. comuna Dorna-Arini
110. comuna Dorna Candrenilor
111. comuna Iacobeni
112. comuna Panaci
113. comuna Poiana Stampei
114. comuna Saru Dornei


ANEXA Nr. 1.37
(Anexa nr. 1.37 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara TeleormanNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. TELEORMAN Alexandria municipiul Alexandria
2. municipiul Turnu Magurele
3. municipiul Rosiori de Vede
4. comuna Babaita
5. comuna Balaci
6. comuna Beciu
7. comuna Beuca
8. comuna Bogdana
9. comuna Branceni
10. comuna Bujoreni
11. comuna Buzescu
12. comuna Calinesti
13. comuna Calmatuiu
14. comuna Calmatuiu de Sus
15. comuna Ciolanesti
16. comuna Ciuperceni
17. comuna Crangeni
18. comuna Crangu
19. comuna Didesti
20. comuna Dobrotesti
21. comuna Dracea
22. comuna Dracsenei
23. comuna Draganesti de Vede
24. comuna Draganesti-Vlasca
25. comuna Frasinet
26. comuna Furculesti
27. comuna Islaz
28. comuna Lisa
29. comuna Lita
30. comuna Lunca
31. comuna Mavrodin
32. comuna Magura
33. comuna Maldaeni
34. comuna Marzanesti
35. comuna Nanov
36. comuna Necsesti
37. comuna Nenciulesti
38. comuna Olteni
39. comuna Orbeasca
40. comuna Peretu
41. comuna Plopii-Slavitesti
42. comuna Plosca
43. comuna Poroschia
44. comuna Putineiu
45. comuna Radoiesti
46. comuna Rasmiresti
47. comuna Saceni
48. comuna Saelele
49. comuna Salcia
50. comuna Scrioastea
51. comuna Seaca
52. comuna Segarcea-Vale
53. comuna Sfintesti
54. comuna Silistea-Gumesti
55. comuna Slobozia Mandra
56. comuna Stejaru
57. comuna Storobaneasa
58. comuna Tiganesti
59. comuna Traian
60. comuna Troianul
61. comuna Uda-Clocociov
62. comuna Vartoape
63. comuna Vedea
64. comuna Vitanesti
65. comuna Zambreasca
66. Videle orasul Videle
67. comuna Blejesti
68. comuna Botoroaga
69. comuna Cosmesti
70. comuna Crevenicu
71. comuna Galateni
72. comuna Gratia
73. comuna Mereni
74. comuna Mosneni
75. comuna Poeni
76. comuna Purani
77. comuna Sarbeni
78. comuna Scurtu Mare
79. comuna Silistea
80. comuna Talpa
81. comuna Tatarastii de Jos
82. comuna Tatarastii de Sus
83. comuna Trivalea-Mosteni
84. Zimnicea orasul Zimnicea
85. comuna Bragadiru
86. comuna Bujoru
87. comuna Cervenia
88. comuna Contesti
89. comuna Fantanele
90. comuna Frumoasa
91. comuna Izvoarele
92. comuna Nasturelu
93. comuna Piatra
94. comuna Pietrosani
95. comuna Smardioasa
96. comuna Suhaia
97. comuna Viisoara


ANEXA Nr. 1.38
(Anexa nr. 1.38 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara TimisNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. TIMIS Timisoara municipiul Timisoara
2. orasul Jimbolia
3. orasul Recas
4. comuna Becicherecu Mic
5. comuna Biled
6. comuna Bogda
7. comuna Bucovat
8. comuna Carpinis
9. comuna Cenei
10. comuna Checea
11. comuna Cheveresu Mare
12. comuna Dudestii Noi
13. comuna Dumbravita
14. comuna Fibis
15. comuna Foeni
16. comuna Ghiroda
17. comuna Giarmata
18. comuna Giroc
19. comuna Giulvaz
20. comuna Iecea Mare
21. comuna Masloc
22. comuna Mosnita Noua
23. comuna Ortisoara
24. comuna Otelec
25. comuna Parta
26. comuna Peciu Nou
27. comuna Pischia
28. comuna Remetea Mare
29. comuna Sacosu Turcesc
30. comuna Satchinez
31. comuna Sacalaz
32. comuna Sanandrei
33. comuna Sanmihaiu Roman
34. comuna Sag
35. comuna Sandra
36. comuna Uivar
37. Deta orasul Ciacova
38. orasul Deta
39. comuna Denta
40. comuna Banloc
41. comuna Birda
42. comuna Gataia
43. comuna Ghilad
44. comuna Giera
45. comuna Jamu Mare
46. comuna Jebel
47. comuna Liebling
48. comuna Livezile
49. comuna Moravita
50. comuna Padureni
51. comuna Tormac
52. comuna Voiteg
53. Faget orasul Faget
54. comuna Bethausen
55. comuna Curtea
56. comuna Dumbrava
57. comuna Fardea
58. comuna Manastur
59. comuna Margina
60. comuna Ohaba Lunga
61. comuna Pietroasa
62. comuna Tomesti
63. comuna Traian Vuia
64. Lugoj municipiul Lugoj
65. orasul Buzias
66. comuna Balint
67. comuna Bara
68. comuna Belint
69. comuna Barna
70. comuna Boldur
71. comuna Brestovat
72. comuna Costeiu
73. comuna Criciova
74. comuna Darova
75. comuna Gavojdia
76. comuna Ghizela
77. comuna Nadrag
78. comuna Nitchidorf
79. comuna Racovita
80. comuna Secas
81. comuna Stiuca
82. comuna Topolovatu Mare
83. comuna Victor Vlad Delamarina
84. Sannicolau Mare orasul Sannicolau Mare
85. comuna Beba Veche
86. comuna Cenad
87. comuna Comlosu Mare
88. comuna Dudestii Vechi
89. comuna Gottlob
90. comuna Lenauheim
91. comuna Lovrin
92. comuna Periam
93. comuna Pesac
94. comuna Saravale
95. comuna Sanpetru Mare
96. comuna Teremia Mare
97. comuna Tomnatic
98. comuna Valcani
99. comuna Varias


ANEXA Nr. 1.39
(Anexa nr. 1.39 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara TulceaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. TULCEA Tulcea municipiul Tulcea
2. orasul Babadag
3. orasul Isaccea
4. orasul Macin
5. orasul Sulina
6. comuna Baia
7. comuna Beidaud
8. comuna Bestepe
9. comuna C.A. Rosetti
10. comuna Carcaliu
11. comuna Casimcea
12. comuna Ceamurlia de Jos
13. comuna Ceatalchioi
14. comuna Cerna
15. comuna Chilia Veche
16. comuna Ciucurova
17. comuna Crisan
18. comuna Daeni
19. comuna Dorobantu
20. comuna Frecatei
21. comuna Greci
22. comuna Grindu
23. comuna Hamcearca
24. comuna Horia
25. comuna I.C. Bratianu
26. comuna Izvoarele
27. comuna Jijila
28. comuna Jurilovca
29. comuna Luncavita
30. comuna Mahmudia
31. comuna Maliuc
32. comuna Mihai Bravu
33. comuna Mihail Kogalniceanu
34. comuna Murighiol
35. comuna Nalbant
36. comuna Niculitel
37. comuna Nufaru
38. comuna Ostrov
39. comuna Pardina
40. comuna Peceneaga
41. comuna Sarichioi
42. comuna Sfantu Gheorghe
43. comuna Slava Cercheza
44. comuna Smardan
45. comuna Somova
46. comuna Stejaru
47. comuna Topolog
48. comuna Turcoaia
49. comuna Vacareni
50. comuna Valea Nucarilor
51. comuna Valea Teilor


ANEXA Nr. 1.40
(Anexa nr. 1.40 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara VasluiNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. VASLUI Vaslui municipiul Vaslui
2. municipiul Husi
3. orasul Negresti
4. comuna Albesti
5. comuna Arsura
6. comuna Bacesti
7. comuna Balteni
8. comuna Bogdana
9. comuna Botesti
10. comuna Bunesti-Averesti
11. comuna Codaesti
12. comuna Costesti
13. comuna Cozmesti
14. comuna Cretesti
15. comuna Danesti
16. comuna Deleni
17. comuna Delesti
18. comuna Dimitrie Cantemir
19. comuna Dragomiresti
20. comuna Dranceni
21. comuna Duda-Epureni
22. comuna Dumesti
23. comuna Feresti
24. comuna Garceni
25. comuna Hoceni
26. comuna Ivanesti
27. comuna Laza
28. comuna Lipovat
29. comuna Lunca Banului
30. comuna Miclesti
31. comuna Muntenii de Jos
32. comuna Muntenii de Sus
33. comuna Oltenesti
34. comuna Osesti
35. comuna Padureni
36. comuna Poienesti
37. comuna Pungesti
38. comuna Puscasi
39. comuna Rafaila
40. comuna Rebricea
41. comuna Solesti
42. comuna Stanilesti
43. comuna Stefan cel Mare
44. comuna Tanacu
45. comuna Tacuta
46. comuna Tatarani
47. comuna Todiresti
48. comuna Valeni
49. comuna Vetrisoaia
50. comuna Vulturesti
51. comuna Zapodeni
52. Barlad municipiul Barlad
53. orasul Murgeni
54. comuna Alexandru Vlahuta
55. comuna Banca
56. comuna Bacani
57. comuna Berezeni
58. comuna Blagesti
59. comuna Bogdanesti
60. comuna Bogdanita
61. comuna Ciocani
62. comuna Coroiesti
63. comuna Dodesti
64. comuna Epureni
65. comuna Falciu
66. comuna Fruntiseni
67. comuna Gagesti
68. comuna Gherghesti
69. comuna Grivita
70. comuna Iana
71. comuna Ibanesti
72. comuna Ivesti
73. comuna Malusteni
74. comuna Perieni
75. comuna Pochidia
76. comuna Pogonesti
77. comuna Pogana
78. comuna Puiesti
79. comuna Rosiesti
80. comuna Suletea
81. comuna Tutova
82. comuna Viisoara
83. comuna Vinderei
84. comuna Voinesti
85. comuna Vutcani
86. comuna Zorleni


ANEXA Nr. 1.41
(Anexa nr. 1.41 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ValceaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. VALCEA Ramnicu Valcea municipiul Ramnicu Valcea
2. municipiul Dragasani
3. orasul Babeni
4. orasul Baile Govora
5. orasul Baile Olanesti
6. orasul Balcesti
7. orasul Berbesti
8. orasul Brezoi
9. orasul Calimanesti
10. orasul Horezu
11. orasul Ocnele Mari
12. comuna Alunu
13. comuna Amarasti
14. comuna Barbatesti
15. comuna Berislavesti
16. comuna Boisoara
17. comuna Budesti
18. comuna Bujoreni
19. comuna Bunesti
20. comuna Caineni
21. comuna Cernisoara
22. comuna Copaceni
23. comuna Costesti
24. comuna Creteni
25. comuna Daesti
26. comuna Danicei
27. comuna Diculesti
28. comuna Dragoesti
29. comuna Fartatesti
30. comuna Fauresti
31. comuna Francesti
32. comuna Galicea
33. comuna Ghioroiu
34. comuna Glavile
35. comuna Golesti
36. comuna Gradistea
37. comuna Gusoeni
38. comuna Ionesti
39. comuna Lalosu
40. comuna Lacusteni
41. comuna Ladesti
42. comuna Lapusata
43. comuna Livezi
44. comuna Lungesti
45. comuna Malaia
46. comuna Mateesti
47. comuna Maciuca
48. comuna Madulari
49. comuna Maldaresti
50. comuna Mihaesti
51. comuna Milcoiu
52. comuna Mitrofani
53. comuna Muereasca
54. comuna Nicolae Balcescu
55. comuna Olanu
56. comuna Orlesti
57. comuna Otesani
58. comuna Pausesti
59. comuna Pausesti-Maglasi
60. comuna Perisani
61. comuna Pesceana
62. comuna Pietrari
63. comuna Popesti
64. comuna Prundeni
65. comuna Racovita
66. comuna Roesti
67. comuna Rosiile
68. comuna Runcu
69. comuna Salatrucel
70. comuna Scundu
71. comuna Sinesti
72. comuna Sirineasa
73. comuna Slatioara
74. comuna Stanesti
75. comuna Stefanesti
76. comuna Stoenesti
77. comuna Stoilesti
78. comuna Stroesti
79. comuna Susani
80. comuna Sutesti
81. comuna Tetoiu
82. comuna Titesti
83. comuna Tomsani
84. comuna Vaideeni
85. comuna Valea Mare
86. comuna Vladesti
87. comuna Voicesti
88. comuna Voineasa
89. comuna Zatreni


ANEXA Nr. 1.42
(Anexa nr. 1.42 la regulament)


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara VranceaNr. crt. Judetul Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Unitatea administrativ-teritoriala
1. VRANCEA Focsani municipiul Focsani
2. orasul Odobesti
3. comuna Andreiasu
4. comuna Balesti
5. comuna Biliesti
6. comuna Barsesti
7. comuna Bolotesti
8. comuna Bordesti
9. comuna Brosteni
10. comuna Chiojdeni
11. comuna Ciorasti
12. comuna Carligele
13. comuna Cotesti
14. comuna Campineanca
15. comuna Dumbraveni
16. comuna Dumitresti
17. comuna Garoafa
18. comuna Golesti
19. comuna Gologanu
20. comuna Gugesti
21. comuna Gura Calitei
22. comuna Jaristea
23. comuna Jitia
24. comuna Maicanesti
25. comuna Mera
26. comuna Milcovul
27. comuna Nanesti
28. comuna Naruja
29. comuna Negrilesti
30. comuna Nereju
31. comuna Nistoresti
32. comuna Obrejita
33. comuna Paltin
34. comuna Paulesti
35. comuna Poiana Cristei
36. comuna Popesti
37. comuna Rastoaca
38. comuna Reghiu
39. comuna Sihlea
40. comuna Slobozia Bradului
41. comuna Slobozia Ciorasti
42. comuna Spulber
43. comuna Suraia
44. comuna Tataranu
45. comuna Tamboiesti
46. comuna Tulnici
47. comuna Urechesti
48. comuna Valea Sarii
49. comuna Vidra
50. comuna Vintileasca
51. comuna Vanatori
52. comuna Vartescoiu
53. comuna Vrancioaia
54. comuna Vulturu
55. Adjud municipiul Adjud
56. comuna Boghesti
57. comuna Corbita
58. comuna Homocea
59. comuna Paunesti
60. comuna Ploscuteni
61. comuna Pufesti
62. comuna Ruginesti
63. comuna Tanasoaia
64. Panciu orasul Marasesti
65. orasul Panciu
66. comuna Campuri
67. comuna Fitionesti
68. comuna Movilita
69. comuna Racoasa
70. comuna Soveja
71. comuna Straoane
72. comuna Tifesti
73. comuna Vizantea-Livezi


ANEXA Nr. 2/a
(Anexa nr. 4/a la regulament)


SIGLA ANCPINr. cerere ....................
Ziua .............................
Luna ............................
Anul .............................

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ............................................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru informareA. Partea I
(Foaie de avere)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: .........................


Nr.
crt. Nr. cadastral/
Nr. topografic Suprafata*
(m2) Observatii

* Suprafata este determinata pe baza masuratorilor topografice prin proiectie in planul de referinta stereo 70 si nu este opozabila tertilor, in conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSTRUCTIE


Nr.
crt. Nr. cadastral/
Nr. topografic Adresa ObservatiiB. Partea II
(Foaie de proprietate)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr. crt. Inscrieri privitoare la proprietate ObservatiiC. Partea III
(Foaie de sarcini)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr.
crt. Inscrieri privitoare la sarcini Observatii

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea actelor juridice de catre notarul public, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin Chitanta nr. .................................../20........, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. ...........


Data intocmirii
................................ Asistent-registrator,
.................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
.................................... Referent,
....................................
(parafa si semnatura)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA Nr. 2/b
(Anexa nr. 4/b la regulament)


SIGLA ANCPINr. cerere ....................
Ziua .............................
Luna ............................
Anul .............................

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ............................................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru informareA. Partea I
(Foaie de avere)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)

UNITATE INDIVIDUALA
Adresa: .....................................
Parti comune: ...........................


Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafata construita (m2) Suprafata utila (m2) Cote-parti comune Cote-teren ObservatiiB. Partea II
(Foaie de proprietate)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr.
crt. Inscrieri privitoare la proprietate ObservatiiC. Partea III
(Foaie de sarcini)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr.
crt. Inscrieri privitoare la sarcini Observatii

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea actelor juridice de catre notarul public, iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin Chitanta nr. .................................../20........, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. ...........


Data intocmirii
................................ Asistent-registrator,
.................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
.................................... Referent,
....................................
(parafa si semnatura)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 9 la regulament)


SIGLA ANCPI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .....................
Dosarul Nr. .................../..../..../20.........


INCHEIERE Nr. ............

Registrator ...............................................
Asistent-registrator ..................................
Asupra cererii introduse de ..............................................................., domiciliat(a) in .................................................... privind ................................................................. in cartea funciara, in baza ......................................................................................, vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 48 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful achitat in suma de ...................... lei, cu Chitanta nr. ..................../.............., pentru serviciul ............................................................, avand codul nr. ..........................
............................................................................................................................................................................................*.
___________
* Se precizeaza, atunci cand este cazul, verificarea indeplinirii obligatiei de plata a impozitului prevazut de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul ......................................... inscris in Cartea funciara nr. .................. (provenita din Cartea funciara de pe hartie cu nr. ................) a (localitatii) unitatii administrativ-teritoriale ................................................ cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui ............................................................................... de sub B .................;
- se inscrie/intabuleaza/noteaza .......................................................................... cu titlu de ............................................., in cota de .......... de sub B ......., in favoarea ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................
Prezenta incheiere se va comunica ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................
Cu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru si publicitate imobiliara/judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef/instanta judecatoreasca competenta.


Data solutionarii
.............................. Registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Asistent-registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
.............................. Referent,
....................................................................
(parafa, semnatura si stampila BCPI)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 10 la regulament)


SIGLA ANCPI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...........................................
Dosarul Nr. .................../..../..../20.........


INCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ............

Registrator ...............................................
Asistent-registrator ..................................

Asupra cererii introduse de ....................................................................., domiciliat(a) in .................................................. privind ......................................... in Cartea funciara nr. ................. a (localitatii) unitatii administrativ-teritoriale ................................, pentru care s-a achitat tariful in suma de ............. lei, cu Chitanta nr. ................../.............., aferent serviciului ................................., avand codul nr. ........................., se constata urmatoarele: ............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................... *
___________
* Se va preciza, atunci cand este cazul, lipsa dovezii platii impozitului prevazut de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere referatul inspectorului de cadastru anexat prezentei incheieri si/sau referatul asistentului-registrator, in baza art. 49 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motivele de mai sus,


DISPUNE:

Respingerea cererii inaintate de ......................................... pentru ............................................., cu notarea respingerii in cartea funciara/registrul general de intrare.
Prezenta incheiere se va comunica ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................
Cu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru si publicitate imobiliara/judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul, se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef/instanta judecatoreasca competenta.


Data solutionarii
.............................. Registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Asistent-registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
.............................. Referent,
....................................................................
(parafa, semnatura si stampila BCPI)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA Nr. 5/a
(Anexa nr. 14/a la regulament)


SIGLA ANCPIAnexa la actul autentic Nr. .........../20........... Nr. cerere ....................
Ziua .............................
Luna ............................
Anul .............................
Notar public,

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...........................................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru autentificareA. Partea I
(Foaie de avere)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: ........................


Nr.
crt. Nr. cadastral/
Nr. topografic Suprafata*
(m2) Observatii

* Suprafata este determinata pe baza masuratorilor topografice prin proiectie in planul de referinta stereo 70 si nu este opozabila tertilor, in conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSTRUCTIE


Nr.
crt. Nr. cadastral/
Nr. topografic Adresa ObservatiiB. Partea II
(Foaie de proprietate)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr.
crt. Inscrieri privitoare la proprietate ObservatiiC. Partea III
(Foaie de sarcini)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr.
crt. Inscrieri privitoare la sarcini Observatii

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la notarul public ................................................ .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciara, eliberat in scopul autentificarii actelor notariale, este de 5 zile lucratoare, calculate incepand cu ziua si ora inregistrarii cererii in registrul general de intrare si terminand cu sfarsitul celei de-a cincea zi.
S-a achitat tariful de ................ lei prin Chitanta nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. ..... .


Data intocmirii
.............................. Asistent-registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
............................. Referent,
....................................
(parafa si semnatura)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare


ANEXA Nr. 5/b
(Anexa nr. 14/b la Regulament)


SIGLA ANCPIAnexa la actul autentic Nr. .........../20.......... Nr. cerere ....................
Ziua .............................
Luna ............................
Anul .............................
Notar public,

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .....................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ............................................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru autentificareA. Partea I
(Foaie de avere)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)

UNITATE INDIVIDUALA
Adresa: ..................................................
Parti comune: ........................................


Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafata construita (m2) Suprafata utila (m2) Cote-parti comune Cote-teren ObservatiiB. Partea II
(Foaie de proprietate)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr. crt. Inscrieri privitoare la proprietate ObservatiiC. Partea III
(Foaie de sarcini)Cartea funciara nr. ...........................................
Comuna/Orasul/Municipiul: .............................
(provenita din conversia de pe hartie a CF nr. .................)Nr. crt. Inscrieri privitoare la sarcini Observatii

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 54 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la notarul public ..........................................
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciara, eliberat in scopul autentificarii actelor notariale, este de 5 zile lucratoare, calculate incepand cu ziua si ora inregistrarii cererii in registrul general de intrare si terminand cu sfarsitul celei de-a cincea zi.
S-a achitat tariful de ................lei prin Chitanta nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. ...... .


Data intocmirii
.............................. Asistent-registrator,
....................................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii
............................. Referent,
....................................
(parafa si semnatura)

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 15 la regulament)


SIGLA ANCPI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ..........................
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .................
Nr. de inregistrare ................/...../................. 201_ (data: ZZ/LL/AA)


CERTIFICAT
privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul(a), ..............................................., asistent-registrator/referent, avand in vedere informatiile puse la dispozitie de ..........................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ....................., str. .......................................... nr. ..., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......., judetul/sectorul ........................., conform cererii si actelor anexate acesteia, verificand evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara ........................., dupa numele, prenumele/denumirea ............................., nu am identificat inregistrari referitoare la bunuri imobile/am identificat urmatoarele:


Nr.
crt. Adresa/Nr. tarla/Parcela Nr. carte funciara Nr. cadastral/topografic
1.
2.
3.
4.
5.

NOTA: Spatiile libere se vor bara.


ATENTIE!!!Certificatul privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului nu tine loc de extras de carte funciara pentru informare sau certificat de sarcini.
Prezentul certificat nu constituie o dovada a dreptului de proprietate si cuprinde inregistrarile active existente in evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara .................................., la data intocmirii acestuia.

S-a achitat tariful de ........ lei, prin Documentul de plata nr. ..............., din data de ...../...../201.., pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. ........... .


Data intocmirii
............................. Asistent-registrator/Referent,
..........................
(parafa si semnatura)
Data eliberarii/comunicarii
............................................ Referent,
...........................
(parafa si semnatura)


ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 16 la regulament)


SIGLA ANCPI


CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA

Catre
............................................................... (se mentioneaza institutia)
................................................................. (se mentioneaza adresa institutiei)

Subsemnatul(a), ........................................................, cu domiciliul in ................................................., legitimat cu BI/CI/PASAPORT seria .......... nr. ..................., prin prezenta cerere va rog sa imi aprobati consultarea, din arhiva biroului de cadastru si publicitate imobiliara, a urmatoarelor documente: ............. ...................................................................................................................................................................., in legatura cu imobilul/imobilele situat(e) in: ................................................, inscris(e) in Cartea funciara nr. ................. a localitatii ......................., avand numarul topografic/cadastral ........................, intabulat(e) in favoarea numitului/numitei ..................................................... .
Prin semnarea prezentei cereri ma oblig sa respect dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul nedivulgarii informatiilor cu caracter personal despre care am luat la cunostinta, prevazute in cuprinsul documentelor din arhiva ........................................................., solicitate pentru consultare. (se mentioneaza institutia)

S-a achitat tariful de ..................... lei, prin Chitanta nr. ............../....................., reprezentand contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ............................. .


Data
.......................... Semnatura
......................................