Ordin nr. 85/2011

 Ministerul Administratiei si Internelor

 

Ordin nr. 85/2011
din 02/05/2011

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Publicat in MOF nr. 322 - 10/05/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/05/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 10 mai 2011
Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si art. 8 alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) si art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 3 din 30 martie 2011 prin care s-au aprobat propunerile de modificare si completare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt. 2.4 codul 2.4.2 din anexa nr. 1 serviciile de notare/radiere solicitate atat in regim normal, cat si in regim de urgenta de autoritatile administratiei publice centrale si locale."
2. La articolul 3, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Pentru institutiile publice, in indeplinirea atributiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor urmatoarele produse si servicii: serviciul prevazut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, mozaicul ortofotoplan cu rezolutia de 0,1-0,4 m si planurile tiparite la scara 1:5000 preluate de oficiile teritoriale din arhiva Directiei Fond National Geodezic, ca urmare a reorganizarii institutiei."
3. La articolul 3, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins:
"(101) Sunt scutite de plata toate serviciile prestate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin oficiile teritoriale, solicitate in vederea efectuarii exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local."
4. In anexa nr. 1, la capitolul 1 "Avize, receptii si furnizare date", grupa de servicii 1.1 "Avize si receptii", serviciul cu codul 1.1.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Nr.
crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de masura Tariful
(lei/unitate de masura)
1. Avize, receptii si furnizare date
1.1. Avize si receptii 1.1.2. Receptie tehnica pentru lucrari de
masuratori terestre/receptie tehnica
pentru aplicatie software de
transformare a coordonatelor9) ha/lucrare 200, dar nu mai
mult de 1.500/200

 


5. La anexa nr. 1, dupa nota de subsol 8) se introduce o noua nota de subsol, nota de subsol 9), cu urmatorul cuprins:
"9) Transformarea de coordonate se refera la conversia acestora intre sistemele ETRS89 si S42 (elipsoid Krasowski 1940, plan de proiectie Stereografic 1970) in ambele sensuri, precum si la conversia intre ETRS89 si sistemul de proiectie Stereografica 1930 (pentru zona municipiului Bucuresti), avand atasat elipsoidul Hayford 1910. Vor fi receptionate aplicatiile bazate pe codul sursa al ultimei versiuni a softului TransDatRo."
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas

Bucuresti, 2 mai 2011.
Nr. 85.