Ordinul nr. 174/2010

 Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 174/2010
din 04/08/2010

pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Publicat in MOF nr. 574 - 12/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 12/08/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2010

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (1) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Organigrama Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prezentat in anexa nr. 2.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 4 august 2010.
Nr. 174.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11)
___________
1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

ORGANIGRAMA
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ImobiliaraIMAGINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare si functionare al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Ministerul Administratiei si Internelor

Face parte din Ordin nr. 174/2010
Aprobat de Ordin nr. 174/2010


Regulament
din 04/08/2010

de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Publicat in MOF nr. 574 - 12/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 12/08/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2010

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, numita in continuare Agentia, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, unica autoritate in domeniile cadastrului, publicitatii imobiliare, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei si teledetectiei.
Art. 2. - Agentia se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, directorul general al Agentiei avand calitatea de ordonator secundar de credite.
Art. 3. - In subordinea Agentiei functioneaza, ca institutii publice cu personalitate juridica, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, si Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, denumit in continuare Centrul national.

CAPITOLUL II
Organizarea Agentiei

Art. 4. - In cadrul compartimentelor functionale prevazute in Organigrama Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, directorul general poate infiinta servicii, respectiv birouri, in conditiile prevazute de lege.
Art. 5. - (1) Intre conducerea Agentiei si compartimentele functionale, pe de o parte, si institutiile subordonate, pe de alta parte, se instituie, dupa caz, urmatoarele tipuri de relatii:
a) relatii de autoritate, care se stabilesc intre directorul general al Agentiei si directorii generali adjuncti sau sefii compartimentelor functionale, dupa caz, intre functiile de conducere si cele de executie, precum si intre Agentie si institutiile subordonate;
b) relatii de coordonare in domeniul de specialitate, care se stabilesc intre Agentie, prin intermediul unui compartiment functional, si institutiile subordonate; relatiile de coordonare se stabilesc si in cadrul grupurilor de lucru;
c) relatii de colaborare, care se stabilesc intre compartimente functionale ale Agentiei, intre Agentie si institutiile subordonate;
d) relatii de control, care se realizeaza intre Agentie, prin intermediul compartimentelor functionale cu atributii de control, si celelalte compartimente functionale sau institutiile subordonate supuse controlului.
(2) Agentia poate stabili relatii de colaborare si cu alte institutii publice sau organizatii private.
Art. 6. - (1) In exercitarea atributiilor, sefii compartimentelor functionale pot mandata pe perioada absentei lor din institutie un salariat din subordine, care indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare, sa exercite atributiile specifice functiei.
(2) Pentru posturile vacante de conducere, directorul general poate delega atributiile aferente acestora unui salariat al Agentiei, care indeplineste conditiile prevazute de cadrul normativ, pana la ocuparea postului prin concurs.
(3) Conducerea Agentiei poate dispune detasarea sau delegarea salariatilor in conditiile prevazute de lege.
Art. 7. - Pentru activitati cu caracter temporar se pot constitui comisii si grupuri de lucru.

CAPITOLUL III
Atributiile Agentiei

Art. 8. - Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se elaboreaza strategia proprie, in acord cu obiectivele programului de guvernare si cu legislatia cu incidenta in domeniul sau specific de activitate;
b) de reglementare a activitatii, prin care se elaboreaza cadrul juridic;
c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si international;
d) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigura monitorizarea si controlul modului de aplicare a reglementarilor in vigoare;
e) de indrumare in raport cu persoane fizice si juridice care realizeaza lucrari de specialitate;
f) de administrare a patrimoniului propriu si al institutiilor subordonate.
Art. 9. - (1) In exercitarea functiilor sale, Agentia are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Centrului national;
b) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, standarde, procedee si metodologii in domeniile sale de activitate;
c) reprezinta punctul de contact cu Comisia Europeana privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (Inspire) - Directiva INSPIRE;
d) asigura presedintia si secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;
e) monitorizeaza implementarea si utilizarea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale, realizeaza geoportalul INSPIRE al Romaniei, precum si alte atributii prevazute de legislatia de transpunere a Directivei INSPIRE;
f) executa, completeaza, modernizeaza si intretine reteaua geodezica nationala in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale;
g) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice necesare uzului public;
h) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;
i) realizeaza si actualizeaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
j) pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si locale si altor institutii interesate, la cerere, situatii statistice si de sinteza privind reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastru si de publicitate imobiliara;
k) indeplineste sarcinile care rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
l) furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si produse conform tarifelor stabilite in conditiile legii;
m) asigura standardizarea in domeniul sau de activitate si corelarea cu standardele europene si internationale;
n) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
o) furnizeaza date cu privire la imobile, necesare sistemului de impozite si taxe, pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, ca urmare a inregistrarii acestora in evidentele cadastrale.
(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1), Agentia indeplineste si alte atributii specifice activitatii.

CAPITOLUL IV
Conducerea Agentiei

Art. 10. - (1) Agentia este condusa de consiliul de administratie si de directorul general, care indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.
(2) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai domeniilor de activitate, cu care Agentia are raporturi de colaborare.
(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenta profesionala, de catre ministrul administratiei si internelor.
(4) Membrii consiliului de administratie, precum si secretarul acestuia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei, cu exceptia celor considerate de interes public.
(5) Membrii consiliului de administratie vor depune o declaratie de avere in termen de 15 zile de la data numirii si la eliberarea din functie la Directia juridica si resurse umane.
(6) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
(7) Consiliul de administratie se intruneste la sediul Agentiei lunar, in sedinte ordinare sau extraordinare, ori de cate ori este convocat de catre presedinte.
(8) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti si se numeroteaza in ordine cronologica, pe an.
(9) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(10) Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate cu cel putin 3 zile inainte de data la care urmeaza sa se tina, la convocator anexandu-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.
(11) In lipsa presedintelui, sedinta este prezidata de un alt membru al consiliului, desemnat de presedinte.
(12) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotararile adoptate, in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei, in functie de votul exprimat.
Art. 11. - Consiliul de administratie al Agentiei are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si hotaraste colaborarea Agentiei cu persoane fizice si juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzatoare domeniului de activitate al Agentiei;
b) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
c) aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii;
d) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de Agentie sau de institutiile subordonate;
e) propune ministrului administratiei si internelor aprobarea organigramei si a regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei;
Art. 12. - Secretarul consiliului de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
a) redacteaza si transmite convocarea, ordinea de zi si documentele de sedinta membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;
b) invita reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati sa participe la sedintele consiliului de administratie in situatiile prevazute de Legea sindicatelor nr. 54/2003;
c) redacteaza procesele-verbale de sedinta si hotararile consiliului de administratie;
d) arhiveaza documentele de sedinta, hotararile si completeaza registrul cu procesele-verbale de sedinta;
e) orice activitate dispusa de presedinte, privitoare la buna desfasurare a lucrarilor consiliului de administratie.
Art. 13. - Membrii consiliului de administratie pot fi revocati in urmatoarele situatii:
a) absenteaza nejustificat la 3 sedinte consecutive ale consiliului de administratie;
b) desfasoara activitati concurente;
c) sunt implicati in interes personal intr-o achizitie publica organizata de Agentie ori institutiile subordonate sau in orice alte activitati care prezinta un conflict de interese real sau potential;
d) sunt condamnati pentru savarsirea unei infractiuni.
Art. 14. - (1) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, ce se plateste din bugetul Agentiei, in cuantumul prevazut de normele legale.
(2) Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta in cuantum de 7% din salariul de baza al directorului general.
Art. 15. - Directorul general este desemnat prin ordin al ministrului administratiei si internelor conform prevederilor legale.
Art. 16. - Directorul general reprezinta Agentia pe plan national si international.
Art. 17. - (1) Pentru reglementarea activitatii, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual.
(2) Ordinele directorului general sunt emise in baza referatului de aprobare, initiat de compartimentul/compartimentele functional/functionale de specialitate, dupa caz, si avizate pentru legalitate.
Art. 18. - Directorul general al Agentiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) conduce si controleaza activitatea Agentiei si a institutiilor subordonate;
b) aproba infiintarea serviciilor si birourilor in cadrul compartimentelor functionale prevazute in organigrama Agentiei;
c) aproba statul de functii al Agentiei si al institutiilor subordonate, precum si organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale acestora din urma;
d) aproba strategia Agentiei si planurile de actiune anuale ale acesteia si ale institutiilor subordonate;
e) supervizeaza proiectele cu finantare rambursabila si nerambursabila contractate de Agentie;
f) numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-sefi si coordonatori, precum si registratorii de carte funciara, in conditiile prevazute de lege;
g) aproba proiectele de acte normative promovate de Agentie si propune Ministerului Administratiei si Internelor initierea de proiecte de acte normative in domeniul de specialitate;
h) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii;
i) asigura evidenta patrimoniului Agentiei;
j) alte atributii care deriva din activitatea specifica a Agentiei;
k) asigura presedintia Consiliului Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale.
Art. 19. - (1) In activitatea sa, directorul general este sprijinit de un compartiment de consilieri.
(2) Consilierii directorului general au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza realizarea documentelor strategice ale Agentiei si participa la elaborarea actelor normative;
b) monitorizeaza activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei si il informeaza periodic pe directorul general cu privire la stadiul realizarii atributiilor acestora;
c) supervizeaza documentele elaborate in cadrul Agentiei la solicitarea directorului general;
d) coordoneaza si monitorizeaza proiectele cu finantare interna si internationala;
e) elaboreaza documente de sinteza privind activitatea Agentiei;
f) alte atributii stabilite de directorul general.
(3) Conducerea operativa a Agentiei este realizata de:
a) directorii generali adjuncti;
b) directori;
c) sefi de serviciu;
d) sefi de birou.
Art. 20. - Directorii generali adjuncti au urmatoarele atributii:
a) exercita atributii conform mandatului dat de directorul general;
b) reprezinta Agentia, in limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, in raporturile cu tertii;
c) conduc, coordoneaza si controleaza compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, dupa caz;
d) aproba planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine;
e) fac propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate Agentiei, dupa caz;
f) realizeaza evaluarea profesionala individuala a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor institutiilor subordonate, dupa caz;
g) coordoneaza procesul de elaborare a proiectelor de acte normative in domeniile de specialitate.

CAPITOLUL V
Atributiile compartimentelor functionale ale Agentiei

Art. 21. - Directia juridica si resurse umane este subordonata directorului general si indeplineste urmatoarele atributii:
a) realizeaza activitati juridice si de resurse umane la nivelul Agentiei, precum si de coordonare si de control profesional al acestor activitati la nivelul institutiilor subordonate;
b) reprezinta Agentia, pe baza delegatiei date de directorul general, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organe de specialitate, cu persoane fizice sau juridice;
c) redacteaza si depune in termenele procedurale cererile de chemare in judecata, cererile pentru caile de atac, intampinarile, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in scopul apararii intereselor Agentiei;
d) ofera asistenta legala, informarea operativa si periodica a conducerii institutiei privind situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
e) efectueaza demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor platite unor terte persoane de Agentie, la sesizarea compartimentelor functionale cu atributii specifice;
f) analizeaza si avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contractele de achizitii publice si prestari de servicii in care Agentia este parte;
g) informeaza directorul general si directorii generali adjuncti cu privire la ordinea de zi a sedintelor celor doua Camere ale Parlamentului si ale Guvernului;
h) elaboreaza puncte de vedere si amendamente la proiectele de acte normative;
i) realizeaza procedura interna de avizare a proiectelor de acte normative si monitorizeaza, dupa caz, etapele parcurse de acestea pe circuitul extern de avizare sau aprobare;
j) intocmeste si distribuie ordinele directorului general al Agentiei, cu publicarea sau comunicarea acestora, dupa caz, si asigura inregistrarea acestora intr-un registru special numerotat;
k) gestioneaza biblioteca electronica a proiectelor de acte normative, acte normative, precum si pe cele interne;
l) initiaza si elaboreaza proiecte de regulamente, norme si instructiuni in domeniul resurselor umane;
m) gestioneaza procedura de ocupare a posturilor in Agentie si in institutiile subordonate;
n) administreaza documentele referitoare la raporturi de munca;
o) efectueaza analize statistice lunare cu privire la situatia posturilor din cadrul Agentiei si institutiilor subordonate;
p) fundamenteaza fondul de salarii si de premiere al Agentiei;
q) gestioneaza activitatea de programare a concediilor;
r) tine evidenta carierei personalului Agentiei (promovare, avansare, stagiatura, perioada de proba, perioada de delegare de atributii, sanctionare si termen de reabilitare);
s) anual, elaboreaza planul de actiune in domeniul resurselor umane al Agentiei si al institutiilor subordonate, in colaborare cu compartimentele de specialitate;
s) intocmeste planul anual de formare profesionala si gestioneaza procesul de evaluare profesionala.
Art. 22. - Corpul de control este organizat la nivel de serviciu, este subordonat directorului general si indeplineste urmatoarele atributii:
a) realizeaza misiuni de monitorizare si control al activitatii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei si institutiilor subordonate, conform planului de control sau din ordinul directorului general, si raporteaza lunar sau ori de cate ori este nevoie directorului general rezultatele misiunilor realizate;
b) gestioneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in cadrul Agentiei si al institutiilor subordonate, inclusiv evidenta beneficiarilor de documente, informatii si date secrete de stat, prin intermediul functionarului de securitate;
c) colaboreaza cu organele de specialitate ale statului de profil in vederea solutionarii sesizarilor primite;
d) verifica modul de aplicare a masurilor aprobate de conducerea Agentiei ca urmare a controalelor efectuate;
e) colaboreaza cu Directia generala informatii si protectie interna, cu aprobarea conducerii Agentiei, in temeiul art. 4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea solicitarii de date si informatii cu privire la salariatii care urmeaza sa ocupe functii care presupun accesul la informatii cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate ori care urmeaza sa desfasoare astfel de activitati;
f) actualizeaza, anual sau ori de cate ori situatia o impune, programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii, pe care il propune conducerii Agentiei spre avizare de catre Directia generala informatii si protectie interna din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 23. - Serviciul audit intern este subordonat directorului general si are urmatoarele atributii:
a) realizeaza auditul intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de Agentie si institutiile subordonate;
b) elaboreaza proceduri sau norme metodologice proprii privind realizarea controlului si exercitarea auditului public intern in cadrul Agentiei, cu avizul Directiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
c) elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza;
d) intocmeste rapoartele de audit pentru orice activitate auditata cu identificarea neconformitatilor si zonelor deficitare ale sistemului si proceselor de activitate si recomandarea masurilor preventive sau corective ce trebuie luate pentru cresterea performantelor sistemului;
e) elaboreaza raportul anual privind activitatea de control;
f) elaboreaza raportul anual privind activitatea de audit public intern, pe care il transmite Directiei generale audit intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, dupa avizarea acestuia de catre directorul general al Agentiei;
g) auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele: angajamentele financiare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare; constituirea veniturilor, vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului si administrate de Agentie; concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului si administrate de Agentie; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
h) asigura auditarea proiectului de buget si intocmirea referatului de opinie, conform prevederilor legale;
i) elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit sub toate aspectele si gestioneaza registrul de riscuri;
j) desfasoara misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal si consiliere pentru situatii exceptionale, in conformitate cu Carta auditului intern, care sa nu afecteze independenta si obiectivitatea auditorului intern;
k) auditeaza managementul documentelor secrete si de personal;
l) gestioneaza managementul calitatii.
Art. 24. - Directia sisteme informationale geografice este subordonata directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza actele normative subsecvente Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania;
b) asigura raportarea catre Comisia Europeana referitoare la stadiul implementarii Directivei INSPIRE;
c) monitorizeaza punerea in aplicare si utilizarea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;
d) asigura secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale;
e) elaboreaza specificatii tehnice si propune standarde nationale, care sa defineasca continutul, structura, forma, calitatea datelor spatiale componente, care sunt necesare pentru a obtine un format comun si interoperabil al datelor;
f) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei;
g) asigura compatibilitatea geoportalului INSPIRE al Romaniei cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene;
h) asigura disponibilitatea serviciului de comert electronic;
i) pune la dispozitia autoritatilor publice sau tertilor orice informatii, inclusiv date, coduri si clasificari tehnice, necesare respectarii normelor de aplicare ale Directivei INSPIRE, fara a restrictiona utilizarea lor exclusiv in acest scop;
j) recomanda o infrastructura hardware si de comunicatii, care sa asigure gestionarea, controlul datelor spatiale, serviciile de date spatiale si sa faciliteze accesul publicului la aceste date;
k) initiaza servicii si tehnologii de retea, acorduri de punere in comun, accesare si utilizare, precum si mecanisme, procese si proceduri de coordonare si monitorizare;
l) coordoneaza revizuirea periodica a datelor spatiale componente in vederea asigurarii acuratetei si actualitatii acestora.
Art. 25. - Unitatea de implementare PHARE este organizata la nivel de compartiment in subordinea directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si indeplineste urmatoarele atributii:
a) implementeaza si monitorizeaza proiectele cu finantare PHARE, cu sprijinul compartimentelor functionale din cadrul Agentiei sau al institutiilor subordonate acesteia, dupa caz;
b) indeplineste sarcinile care ii revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractelor aferente proiectelor implementate;
c) supravegheaza indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta;
d) tine evidenta repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevazute in program;
e) arhiveaza documentele aferente proiectelor finantate din fonduri PHARE potrivit prevederilor legale;
f) asigura legatura cu organele de specialitate abilitate pentru proiectele pe care le implementeaza si raporteaza periodic acestora stadiul implementarii proiectelor.
Art. 26. - (1) Directia managementul proiectelor este organizata ca unitate de management al proiectelor (UMP), infiintata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare.
(2) Directia managementul proiectelor este subordonata directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) identifica oportunitati de finantare din fonduri externe rambursabile si nerambursabile pentru sustinerea financiara a proiectelor Agentiei si elaboreaza documentatia necesara in vederea atragerii finantarii;
b) asigura managementul integrat al proiectelor, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, a acordurilor de imprumut si acordurilor subsidiare de imprumut, dupa caz, precum si alte reglementari;
c) elaboreaza caietele de sarcini si alte specificatii tehnice pentru proiectele derulate, cu sprijinul compartimentelor functionale de specialitate, in conformitate cu cererea de finantare sau acordul de imprumut, dupa caz;
d) asigura gestiunea financiara a proiectelor;
e) asigura relatiile functionale cu institutiile publice implicate in implementarea proiectelor derulate, precum si cu beneficiarii finali ai acestora, dupa caz;
f) intocmeste rapoartele solicitate de finantator;
g) arhiveaza documentele elaborate sau primite in legatura cu proiectele implementate sau in curs de implementare, precum si corespondenta cu organismele implicate in mod direct sau indirect;
h) asigura efectuarea auditarii proiectelor, conform acordurilor de finantare si legislatiei romane in vigoare.
Art. 27. - Serviciul relatii cu publicul este subordonat directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) asigura serviciile de relatii cu publicul la nivelul Agentiei;
b) primeste petitiile adresate Agentiei, le solutioneaza si comunica raspunsurile catre petenti;
c) actualizeaza baza de date a Agentiei, in conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu procedurile interne.
Art. 28. - Directia informatica este subordonata directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si are urmatoarele atributii:
a) realizeaza strategia de informatizare a Agentiei si a institutiilor subordonate;
b) realizeaza, intretine si administreaza modelele functionale si de date pentru sistemele informatice ale Agentiei;
c) administreaza infrastructura software si hardware la nivelul Agentiei;
d) administreaza sistemele informatice instalate in Agentie;
e) participa la realizarea sistemului informatic cartografic national in colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;
f) participa la realizarea arhivei digitale a datelor detinute, la nivel national;
g) participa la realizarea infrastructurii de date spatiale la nivel national in colaborare cu alte organe de specialitate ale statului;
h) asigura securitatea sistemelor informatice si a retelelor de date si comunicatii in cadrul Agentiei;
i) asigura activitatea de suport tehnic pentru sistemele informatice centralizate la nivel national;
j) efectueaza si/sau coordoneaza sesiuni de instruire pe probleme de informatica/comunicatii la nivelul Agentiei si al institutiilor subordonate.
Art. 29. - (1) Directia publicitate imobiliara este subordonata directorului general adjunct, potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara;
b) stabileste tipul datelor de publicitate imobiliara ale sistemului informatizat utilizat;
c) verifica activitatea de publicitate imobiliara a oficiilor teritoriale in urma sesizarilor facute de beneficiari;
d) avizeaza cercetarea disciplinara si, dupa caz, sanctionarea registratorilor de carte funciara;
e) elaboreaza reglementari in domeniul publicitatii imobiliare;
f) avizeaza propuneri de modificare a legislatiei cu incidenta in domeniul publicitatii imobiliare;
g) elaboreaza propuneri de stabilire a tarifelor percepute pentru serviciile oferite in domeniul publicitatii imobiliare de catre oficiile teritoriale;
h) asigura suport tehnic de specialitate, precum si indrumare pentru desfasurarea activitatilor curente;
i) intocmeste periodic analize-diagnostic privind activitatea de publicitate imobiliara a oficiilor teritoriale pentru reducerea sau eliminarea disfunctionalitatilor;
j) monitorizeaza anual activitatea de publicitate imobiliara a oficiilor teritoriale si intocmeste rapoarte de evaluare cu privire la aceasta.
(2) Directorul Directiei publicitate imobiliara si directorul Directiei cadastru si geodezie pot emite decizii in vederea indrumarii activitatii de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, cu aprobarea directorului general.
Art. 30. - Directia cadastru si geodezie este subordonata directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) reglementeaza activitatea de cadastru;
b) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de cadastru, geodezie si cartografie;
c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de cadastru, geodezie si cartografie si coordoneaza activitatea oficiilor teritoriale in acest domeniu;
d) coordoneaza activitatile pentru introducerea cadastrului;
e) reglementeaza modul de preluare, validare si integrare a datelor si informatiilor furnizate de persoanele autorizate si gestionarii sistemelor informationale necesare alcatuirii, intretinerii si actualizarii bazei de date a cadastrului;
f) standardizeaza si monitorizeaza modul de intocmire a documentatiilor cadastrale pentru inscrierea imobilelor in cartea funciara;
g) verifica documentatia in vederea avizarii pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor mai mari de un hectar si a celor deservite de infrastructura de imbunatatiri funciare;
h) reglementeaza activitatea de geodezie si cartografie;
i) gestioneaza administrarea retelei geodezice nationale si sistemul ROMPOS;
j) dezvolta sisteme de transformare a datelor spatiale (TRANSDAT);
k) desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul geodeziei si cartografiei;
l) realizeaza si coordoneaza, dupa caz, bazele de date geodezice si cartografice;
m) coordoneaza activitatea de avizare a continutului topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si altor documente destinate uzului public;
n) participa si coordoneaza receptiile pentru lucrarile de geodezie, fotogrammetrie, teledetectie si cartografie, realizate cu avizul Agentiei.
Art. 31. - Directia cooperare internationala si achizitii este subordonata directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza studii comparative privind sistemele internationale de cadastru si publicitate imobiliara;
b) sprijina organizarea evenimentelor cu impact pe plan intern si international;
c) contribuie la identificarea de oportunitati de finantare din fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
d) redacteaza proiectele de conventii, programe, protocoale si intelegeri ale Agentiei cu parteneri din strainatate in domeniul cadastrului, publicitatii imobiliare, geodeziei si cartografiei;
e) organizeaza deplasarile in strainatate ale personalului din structura Agentiei si a institutiilor subordonate;
f) dezvolta un sistem coerent si structurat de relatii intre Agentie si mass-media;
g) elaboreaza strategia de comunicare a Agentiei;
h) promoveaza activitatea Agentiei prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa;
i) realizeaza materialele de informare si promovare cu privire la activitatea Agentiei;
j) monitorizeaza zilnic informatiile de presa privind activitatea Agentiei, analizeaza, sintetizeaza si furnizeaza conducerii Agentiei si salariatilor acesteia, dupa caz, materiale informative specifice;
k) gestioneaza pagina de internet a Agentiei cu sprijinul Directiei informatice;
l) organizeaza activitatea de achizitii publice la nivelul Agentiei si coordoneaza si verifica aceasta activitate la nivelul institutiilor subordonate;
m) elaboreaza programul anual de achizitii publice, inclusiv prin centralizarea solicitarilor compartimentelor functionale;
n) elaboreaza documentatia de achizitionare a lucrarilor, a serviciilor si produselor prevazute in planul de achizitii al Agentiei si pentru participarea, in calitate de ofertant, la procedurile organizate de alte autoritati contractante;
o) indeplineste atributiile care deriva din cadrul legal referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice;
p) urmareste indeplinirea clauzelor contractelor de achizitii publice incheiate de Agentie, inclusiv obligatiile partilor contractante;
q) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate pe segmentul de activitate specific.
Art. 32. - Directia economica este subordonata directorului general adjunct potrivit organigramei Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei si al institutiilor subordonate si propune rectificarea acestuia;
b) exercita atributiile de coordonare, indrumare si control al intregii activitati economico-financiare a tuturor ordonatorilor tertiari de credite si inainteaza propuneri privind sanctionarea contraventiilor la disciplina financiara;
c) intocmeste si depune darea de seama contabila a Agentiei si a anexelor prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
d) analizeaza propunerile primite si efectueaza operatiunile de alocare a necesarului de fonduri pe capitole si titluri de cheltuieli, pentru bugetul Agentiei si pentru bugetele ordonatorilor tertiari de credite, in conformitate cu solicitarile primite si cu dispozitiile legale in vigoare;
e) exercita controlul financiar preventiv propriu;
f) intocmeste, organizeaza si tine evidenta propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor bugetare si a ordonantarilor de plata a cheltuielilor, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul in curs;
g) analizeaza si evidentiaza resursele financiare pe surse de venit si cheltuieli;
h) intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor aferente finantarii de la bugetul de stat si le repartizeaza in vederea efectuarii platilor;
i) efectueaza operatiunile de alocare a creditelor lunare, pe ordonatori tertiari de credite, in conformitate cu solicitarile primite si in limita prevederilor bugetului aprobat;
j) organizeaza evidenta tuturor angajamentelor legale incheiate de Agentie, din punct de vedere economic, pana la finalizarea acestora;
k) primeste, verifica si centralizeaza darile de seama contabile ale ordonatorilor tertiari de credite, trimestriale si anuale, si intocmeste si depune darea de seama contabila a Agentiei;
l) tine evidenta conturilor extracontabile;
m) intocmeste si analizeaza fisele de cont pentru activitatea proprie, registrele contabile obligatorii si documentele financiar-contabile;
n) tine evidenta gestiunii si a contabilitatii de gestiune;
o) efectueaza plati corespunzatoare activitatii Agentiei pe baza documentelor justificative in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
p) organizeaza activitatea de casierie;
q) calculeaza penalitati si notifica debitorilor cu privire la recuperarea creantelor;
r) intocmeste ordine de plata, dispozitii bugetare, foi de varsamant, dispozitii de plata si de incasare;
s) organizeaza inventarierea periodica in cadrul Agentiei;
s) asigura intretinerea mobilierului de birou, a instalatiilor electrice, sanitare, a aparaturii din dotarea Agentiei;
t) gestioneaza si raspunde de buna functionare a parcului auto si intocmeste fisa activitatii zilnice si situatia lunara privind consumul de carburanti.
Art. 33. - Toate compartimentele functionale din cadrul Agentiei, indiferent de activitatile desfasurate, pe langa atributiile specifice mentionate mai sus au si responsabilitatea:
a) colaborarii cu compartimentele functionale ale Agentiei, cu institutiile subordonate acesteia, precum si cu ordonatorul principal de credite in domeniul specific de activitate;
b) elaborarii planului anual de activitate si a propunerilor pentru strategii, politici si proiecte ale Agentiei, potrivit domeniului de activitate;
c) propunerii necesarului anual de fonduri pentru intocmirea proiectului de buget anual;
d) furnizarii informatiilor din domeniul specific de activitate necesare elaborarii documentelor din cadrul Agentiei;
e) realizarii de analize si situatii statistice specifice;
f) intocmirii rapoartelor de activitate;
g) arhivarii electronice a propriilor documente intr-un sistem unic la nivelul Agentiei;
h) asigurarii suportului tehnic pentru implementarea proiectelor Agentiei.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 34. - Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale institutiilor subordonate Agentiei se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei, potrivit legislatiei in domeniu.
Art. 35. - Nerespectarea prezentului regulament constituie abatere disciplinara.
Art. 36. - Anexa nr. 1 - Fisa postului directorului general si anexele nr. 2a), 2b) si 2c) - Fisa postului directorului general adjunct fac parte integranta din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1
la regulament

Aprob
Ordonator principal de credite,
........................................

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL

Fisa postului

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea institutiei publice: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara │
├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Compartimentul: │Director general │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumirea postului: │Director general │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional al ocupantului postului: │Registrator de carte funciara/Consilier│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nivelul postului: │de conducere │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Descrierea postului

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criterii │ Continut │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Pregatire profesionala impusa ocupantului postului │1.1. Pregatire de baza (corespunzatoare studiilor absolvite, │
│ │potrivit prevederilor legale): studii superioare de lunga durata │
│ │1.2. Pregatire de specialitate: studii superioare cu │
│ │licenta/diploma, master sau studii postuniversitare │
│ │1.3. Perfectionari (specializari) periodice, necesare mentinerii │
│ │competentei pe post: cursuri de perfectionare profesionala in │
│ │domeniul specific de activitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice │Experienta in munca │
│postului │2.1. Experienta in specialitatea ceruta de post: 3 ani in │
│ │specialitatea studiilor absolvite │
│ │2.2. Perioada necesara initierii in vederea executarii │
│ │operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Dificultatea operatiunilor specifice postului │3.1. Complexitatea postului, in sensul diversitatii operatiunilor │
│ │de efectuat: maxima │
│ │3.2. Gradul de autonomie in actiune: se subordoneaza │
│ │ministrului administratiei si internelor │
│ │3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiunilor │
│ │specifice postului: maxim │
│ │3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de │
│ │conducere, capacitate de analiza, sinteza, abilitati de │
│ │comunicare │
│ │3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, │
│ │sisteme informatice utilitare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Responsabilitatea implicata de post │4.1. Responsabilitate de serviciu: │
│ │- conform Regulamentului de organizare si functionare al │
│ │ANCPI si Regulamentului intern; │
│ │- raspunde personal de calitatea indeplinirii sarcinilor │
│ │incredintate; │
│ │- respecta normele de protectie a muncii si PSI. │
│ │4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor decizii, pastrarea │
│ │confidentialitatii: │
│ │- raspunde de pregatirea unor decizii in termenele prevazute │
│ │de legislatia si normele specifice, in termene impuse de seful │
│ │ierarhic superior; │
│ │- pastrarea confidentialitatii si respectarea legislatiei privind │
│ │pastrarea secretului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde)│5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale │
│ │institutiei publice: maxim │
│ │5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale │
│ │institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de │
│ │ANCPI sau alte institutii publice, aleator, in functie de cerintele│
│ │ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice │
│ │5.3. Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor│
│ │serviciilor oferite de ANCPI: ori de cate ori sunt adresate │
│ │solicitari specifice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI: │
│a) conduce si controleaza activitatea Agentiei si a institutiilor subordonate; │
│b) aproba infiintarea serviciilor si birourilor in cadrul compartimentelor functionale din organigrama Agentiei; │
│c) aproba statul de functii al Agentiei si al institutiilor subordonate, precum si organigrama si regulamentul de organizare │
│si functionare ale acestora din urma; │
│d) aproba strategia Agentiei si planurile de actiune anuale ale acesteia si ale institutiilor subordonate; │
│e) supervizeaza proiectele cu finantare rambursabila si nerambursabila contractate de Agentie; │
│f) numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei, directorii oficiilor teritoriale, registratorii-sefi si │
│coordonatori, precum si registratorii de carte funciara, in conditiile prevazute de lege; │
│g) aproba proiectele de acte normative promovate de Agentie si propune Ministerului Administratiei si Internelor initierea de │
│proiecte de acte normative in domeniul de specialitate; │
│h) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat │
│potrivit legii; │
│i) asigura evidenta patrimoniului Agentiei; │
│j) asigura presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale; │
│k) alte atributii care deriva din activitatea specifica a Agentiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data ....................... Semnatura salariatului
......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2a)
la regulament

Aprob
Director general
...............................

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Fisa postului

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea institutiei publice: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara│
├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Compartimentul: │Director general adjunct │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumirea postului: │Director general adjunct │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional al ocupantului postului: │Registrator de carte funciara/Consilier│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nivelul postului: │de conducere │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Descrierea postului

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criterii │ Continut │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului │1.1. Pregatire de baza (corespunzatoare studiilor absolvite, │
│ │potrivit prevederilor legale): studii superioare de lunga durata │
│ │1.2. Pregatire de specialitate: studii superioare cu │
│ │licenta/diploma, master sau studii postuniversitare │
│ │1.3. Perfectionari (specializari) periodice, necesare mentinerii │
│ │competentei pe post: cursuri de perfectionare profesionala in │
│ │domeniul specific de activitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice │Experienta in munca │
│postului │2.1. Experienta in specialitatea ceruta de post: 3 ani in │
│ │specialitatea studiilor │
│ │2.2. Perioada necesara initierii in vederea executarii │
│ │operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Dificultatea operatiunilor specifice postului │3.1. Complexitatea postului, in sensul diversitatii operatiunilor │
│ │de efectuat: maxima │
│ │3.2. Gradul de autonomie in actiune: se subordoneaza │
│ │directorului general │
│ │3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiunilor │
│ │specifice postului: maxim │
│ │3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de │
│ │conducere, capacitate de analiza, sinteza, abilitati de │
│ │comunicare │
│ │3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, │
│ │sisteme informatice utilitare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Responsabilitatea implicata de post │4.1. Responsabilitate de serviciu: │
│ │- conform Regulamentului de organizare si functionare al │
│ │ANCPI si regulamentului intern; │
│ │- raspunde personal de calitatea indeplinirii sarcinilor │
│ │incredintate; │
│ │- respecta normele de protectie a muncii si PSI. │
│ │4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor decizii, pastrarea │
│ │confidentialitatii: │
│ │- raspunde de pregatirea unor decizii in termenele prevazute │
│ │de legislatia si normele specifice, in termenele impuse de seful │
│ │ierarhic superior; │
│ │- pastrarea confidentialitatii si respectarea legislatiei privind │
│ │pastrarea secretului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde)│5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale │
│ │institutiei publice: maxim │
│ │5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale │
│ │institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de │
│ │ANCPI sau alte institutii publice, aleator, in functie de cerintele│
│ │ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice │
│ │5.3. Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor│
│ │serviciilor oferite de ANCPI: ori de cate ori sunt adresate │
│ │solicitari specifice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI: │
│a) exercita atributii conform mandatului dat de directorul general; │
│b) reprezinta Agentia, in limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, in raporturile cu tertii; │
│c) conduce, coordoneaza si controleaza compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, dupa caz; │
│d) aproba planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine; │
│e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor subordonate │
│Agentiei, dupa caz; │
│f) realizeaza evaluarea profesionala individuala a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor │
│institutiilor subordonate, dupa caz; │
│g) coordoneaza procesul de elaborare a proiectelor de acte normative in domeniile de specialitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data ..................... Semnatura salariatului
....................................

ANEXA Nr. 2b)
la regulament

Aprob
Director general,
...............................

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Fisa postului

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea institutiei publice: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Compartimentul: │Director general adjunct │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumirea postului: │Director general adjunct │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional al ocupantului postului: │Registrator de carte funciara/Consilier│
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nivelul postului: │de conducere │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Descrierea postului

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criterii │ Continut │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului │1.1. Pregatire de baza (corespunzatoare studiilor absolvite, │
│ │potrivit prevederilor legale): studii superioare de lunga durata │
│ │1.2. Pregatire de specialitate: studii superioare cu │
│ │licenta/diploma, master sau studii postuniversitare │
│ │1.3. Perfectionari (specializari) periodice, necesare mentinerii │
│ │competentei pe post: cursuri de perfectionare profesionala in │
│ │domeniul specific de activitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice │Experienta in munca │
│postului │2.1. Experienta in specialitatea ceruta de post: 3 ani in │
│ │specialitatea studiilor │
│ │2.2. Perioada necesara initierii in vederea executarii │
│ │operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Dificultatea operatiunilor specifice postului │3.1. Complexitatea postului, in sensul diversitatii operatiunilor │
│ │de efectuat: maxima │
│ │3.2. Gradul de autonomie in actiune: se subordoneaza │
│ │directorului general │
│ │3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiunilor │
│ │specifice postului: maxim │
│ │3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de │
│ │conducere, capacitate de analiza, sinteza, abilitati de │
│ │comunicare │
│ │3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, │
│ │sisteme informatice utilitare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Responsabilitatea implicata de post │4.1. Responsabilitate de serviciu: │
│ │- conform Regulamentului de organizare si functionare al │
│ │ANCPI si regulamentului intern; │
│ │- raspunde personal de calitatea indeplinirii sarcinilor │
│ │incredintate; │
│ │- respecta normele de protectie a muncii si PSI. │
│ │4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor decizii, pastrarea │
│ │confidentialitatii: │
│ │- raspunde de pregatirea unor decizii in termenele prevazute │
│ │de legislatia si normele specifice, in termenele impuse de seful │
│ │ierarhic superior; │
│ │- pastrarea confidentialitatii si respectarea legislatiei privind │
│ │pastrarea secretului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde)│5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale │
│ │institutiei publice: maxim │
│ │5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale │
│ │institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de │
│ │ANCPI sau alte institutii publice, aleator, in functie de cerintele│
│ │ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice │
│ │5.3. Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor│
│ │serviciilor oferite de ANCPI: ori de cate ori sunt adresate │
│ │solicitari specifice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI: │
│a) exercita atributii conform mandatului dat de directorul general; │
│b) reprezinta Agentia, in limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, in raporturile cu tertii; │
│c) conduce, coordoneaza si controleaza compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, dupa caz; │
│d) aproba planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine; │
│e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor │
│subordonate Agentiei, dupa caz; │
│f) realizeaza evaluarea profesionala individuala a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor │
│institutiilor subordonate, dupa caz; │
│g) coordoneaza procesul de elaborare a proiectelor de acte normative in domeniile de specialitate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data ..................... Semnatura salariatului
..........................

ANEXA Nr. 2c)
la regulament

Aprob
Director general,
...............................

FISA POSTULUI DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

Fisa postului

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea institutiei publice: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara │
├───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Compartimentul: │Director general adjunct │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumirea postului: │Director general adjunct │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Gradul profesional al ocupantului postului: │Registrator de carte funciara/Consilier│
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nivelul postului: │de conducere │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Descrierea postului

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criterii │ Continut │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului │1.1. Pregatire de baza (corespunzatoare studiilor absolvite, │
│ │potrivit prevederilor legale): studii superioare de lunga durata │
│ │1.2. Pregatire de specialitate: studii superioare cu │
│ │licenta/diploma, master sau studii postuniversitare │
│ │1.3. Perfectionari (specializari) periodice, necesare mentinerii │
│ │competentei pe post: cursuri de perfectionare profesionala in │
│ │domeniul specific de activitate │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice │Experienta in munca │
│postului │2.1. Experienta in specialitatea ceruta de post: 3 ani in │
│ │specialitatea studiilor absolvite │
│ │2.2. Perioada necesara initierii in vederea executarii │
│ │operatiunilor specifice postului: 90 de zile calendaristice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Dificultatea operatiunilor specifice postului │3.1. Complexitatea postului, in sensul diversitatii operatiunilor │
│ │de efectuat: maxima │
│ │3.2. Gradul de autonomie in actiune: se subordoneaza │
│ │directorului general │
│ │3.3. Efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiunilor │
│ │specifice postului: maxim │
│ │3.4. Necesitatea unor aptitudini deosebite: capacitate de │
│ │conducere, capacitate de analiza, sinteza, abilitati de │
│ │comunicare │
│ │3.5. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute: operare PC, │
│ │sisteme informatice utilitare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Responsabilitatea implicata de post │4.1. Responsabilitate de serviciu: │
│ │- conform Regulamentului de organizare si functionare al │
│ │ANCPI si regulamentului intern; │
│ │- raspunde personal de calitatea indeplinirii sarcinilor │
│ │incredintate; │
│ │- respecta normele de protectie a muncii si PSI. │
│ │4.2. Responsabilitatea pregatirii luarii unor decizii, pastrarea │
│ │confidentialitatii: │
│ │- raspunde de pregatirea unor decizii in termenele prevazute │
│ │de legislatia si normele specifice, in termenele impuse de seful │
│ │ierarhic superior; │
│ │- pastrarea confidentialitatii si respectarea legislatiei privind │
│ │pastrarea secretului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde)│5.1. Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale │
│ │institutiei publice: maxim │
│ │5.2. Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale │
│ │institutiei publice: periodic, la termenele ciclice cerute de │
│ │ANCPI sau alte institutii publice, aleator, in functie de cerintele│
│ │ocazionale ale ANCPI sau ale altor institutii publice │
│ │5.3. Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor│
│ │serviciilor oferite de ANCPI: ori de cate ori sunt adresate │
│ │solicitari specifice │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI: │
│a) exercita atributii conform mandatului dat de directorul general; │
│b) reprezinta Agentia, in limita mandatului dat de directorul general al Agentiei, in raporturile cu tertii; │
│c) conduce, coordoneaza si controleaza compartimentele functionale din subordine si oficiile teritoriale, dupa caz; │
│d) aproba planurile de actiune ale compartimentelor functionale din subordine; │
│e) face propuneri cu privire la bugetul anual al compartimentelor functionale din subordine si al institutiilor │
│subordonate Agentiei, dupa caz; │
│f) realizeaza evaluarea profesionala individuala a sefilor compartimentelor functionale din subordine si a directorilor │
│institutiilor subordonate, dupa caz; │
│g) coordoneaza procesul de elaborare a proiectelor de acte normative in domeniile de specialitate; │
│h) indeplineste atributii specifice ofiterului de securitate la nivelul Agentiei. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Data ..................... Semnatura salariatului
..........................