Ordinul nr. 337/2011

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 337/2011
din 31/03/2011

pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010

Publicat in MOF nr. 260 - 13/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13/04/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 13 aprilie 2011

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 3 din 30 martie 2011 prin care a fost aprobat actul aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Actul aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Directorul general al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 31 martie 2011.
Nr. 337.

 

 

 

 

 


ANEXA
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Face parte din Ordin nr. 337/2011
Aprobat de Ordin nr. 337/2011

`
Act
din 31/03/2011

aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Publicat in MOF nr. 260 - 13/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13/04/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 13 aprilie 2011

Nr. 1.034.784/833

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Protocolul de colaborare incheiat la data de 26.04.2010 intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Articolul I: La capitolul II "Principii generale care vor sta la baza colaborarii dintre cele doua institutii", dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51 , cu urmatorul continut:
"51. In cazul in care partile nu mai inteleg sa incheie actul notarial la notarul public care a solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare, acesta poate fi cedat altui notar public, in termenul de valabilitate, cu mentionarea pe verso a acordului notarului public cedent, insotit de semnatura si sigiliul acestuia."
Articolul II: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", la punctul 2, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) este insotit, cu exceptia scutirilor legale, de dovada achitarii tarifului constand in:
(i) chitanta personalizata cu antetul OCPI; sau
(ii) copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial; sau
(iii) copie a ordinului de plata a tarifului.
Copia bonului fiscal sau a ordinului de plata vor fi vizate si stampilate pentru conformitate de biroul notarial."
Articolul III: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. In aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tarifele aferente prestarii serviciilor de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele ANCPI, in numerar (pe chitantiere puse la dispozitie de catre oficiul teritorial sau pe bonuri fiscale ce vor contine aceleasi mentiuni cu chitantele) sau prin virament bancar in contul biroului notarului public care intocmeste actul ce urmeaza a fi supus publicitatii imobiliare.
Indiferent de modalitatea de achitare a tarifului, notarul public poate emite, la cerere, factura personalizata cu antetul oficiului teritorial in circumscriptia caruia biroul notarial isi desfasoara activitatea, pusa la dispozitie de catre acesta si pe care se va mentiona modalitatea de plata a tarifului:
(i) chitanta oficiului teritorial;
(ii) bonul fiscal eliberat de biroul notarial;
(iii) ordinul de plata in contul biroului notarial, cu mentionarea contului biroului notarial, a tarifului si a codului aferent serviciului solicitat.
Sumele incasate de notarii publici vor fi virate/varsate in perioada 20-25 a lunii urmatoare celei in care acestea au fost incasate, intr-o singura transa, in contul unic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, de catre ANCPI: IBAN RO80 TREZ 7005 032X XX00 4164, CIF: 9051601. Documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu codul de identificare fiscala (CIF) atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial respectiv sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici. Pentru sumele a caror provenienta nu poate fi identificata (in lipsa mentionarii CIF-ului sau in cazul identificarii eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descarcat de obligatia de plata pana la identificarea cu CIF-ul corespunzator.
In cazul in care o asociatie formata din 2 sau mai multi notari publici urmeaza a fi dizolvata, sumele datorate de aceasta ca urmare a incasarii tarifelor de publicitate imobiliara se vireaza in contul unic al ANCPI inainte de intervenirea dizolvarii, iar documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu CIF-ul atribuit de Ministerul Finantelor Publice asociatiei respective.
Completarea facturii se va efectua astfel:
in sectiunea dreapta sus dedicata furnizorului de servicii:
- se regaseste personalizat antetul oficiului teritorial furnizor al facturierului (nu necesita completare din partea notarului public).
in sectiunea centru sus:
- se regasesc date despre factura. Se completeaza astfel:
Nr. factura: - se completeaza cu numarul facturii tiparit in coltul din stanga sus al acesteia;
Data (ziua, luna, anul): - se completeaza sub urmatoarea forma: zz/ll/an;
Nr. avizului de insotire a marfii: - nu se completeaza.
in sectiunea stanga sus dedicata beneficiarului serviciului. Se completeaza astfel:
Cumparator: - se completeaza cu denumirea completa a persoanei juridice/fizice;
Nr.ord.reg.com./an: - se completeaza pentru persoanele juridice cu numarul atribuit de catre registrul comertului;
C. I.F/C.N.P. - se completeaza pentru persoanele juridice cu codul de identificare fiscala, iar pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal;
Sediul: - se completeaza cu adresa sediului persoanei juridice/fizice;
Judetul: - se completeaza cu denumirea judetului de resedinta a persoanei juridice/fizice;
Contul: - se completeaza cu IBAN-ul contului curent al persoanei juridice/fizice;
Banca: - se completeaza cu denumirea bancii unde persoana juridica/fizica are deschis contul curent.
sectiunea centrala a facturii se completeaza astfel:
Denumirea produselor sau a serviciilor: - se completeaza detaliat cu titulatura serviciului de publicitate imobiliara conform reglementarilor in vigoare in materie de tarife, precum si codul aferent;
U. M.: - nu se completeaza;
Cantitatea: - se completeaza cu numarul de servicii de care beneficiaza cumparatorul la codul de tarif aferent;
Pretul unitar: - se completeaza cu valoarea in lei a codului de tarif/serviciu;
Valoare: - se calculeaza si completeaza pretul final al serviciului;
Total: - se calculeaza si se completeaza pretul final al serviciilor de care beneficiaza cumparatorul.
in sectiunea centru jos dedicata datelor privind expeditia se completeaza astfel:
Numele delegatului: - se completeaza cu numele si prenumele celui caruia ii este eliberata factura fiscala;
C. I.: - se completeaza cu seria si numarul cartii de identitate, precum si data cand aceasta a fost eliberata;
Semnatura: - in aceasta rubrica se solicita semnatura persoanei careia ii este eliberata factura.
Completarea documentelor de plata trebuie sa aiba obligatoriu in vedere urmatoarele elemente:
Platitor: se completeaza cu denumirea biroului notarial/asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Cod de identificare fiscala: se completeaza cu CIF-ul atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Adresa: se completeaza cu adresa biroului notarial sau a asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Cod IBAN platitor: se completeaza cu IBAN-ul biroului notarial sau al asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Beneficiar: ANCPI;
Cod de identificare fiscala: 9051601;
Adresa: Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, Bucuresti;
Cod IBAN beneficiar: RO80TREZ7005032XXX004164;
Deschis la: Trezoreria operativa a municipiului Bucuresti;
Reprezentand: tarife aferente lunii ............;
Birourile notarilor publici ale caror plati nu corespund sumelor ce trebuiau incasate vor fi instiintate de catre oficiul teritorial. Instiintarea va fi transmisa spre informare camerei notarilor publici in circumscriptia careia se situeaza biroul notarial respectiv.
Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportarii comisioanelor bancare aferente sumelor incasate si virate de catre notarii publici in numele acesteia."
Articolul IV: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", dupa punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 51-53, cu urmatorul cuprins:
"51. Chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului, seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predareprimire al carui model este cuprins in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul protocol. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar, dupa folosirea tuturor filelor acestora, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora.
52. Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial, la actul notarial intocmit, un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial, iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.
53. Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului, dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial, iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial."
Articolul V: La capitolul IV "Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici", punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. In ziua intocmirii sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, consecutiva celei in care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mostenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale inscrise in cartea funciara sau care au documentatie cadastrala, notarul public are obligatia de a transmite biroului de cadastru si publicitate imobiliara cererea de inscriere in cartea funciara insotita de actul notarial in original.
In actul autentic sau, dupa caz, in certificatul de mostenitor ori de legatar se va mentiona expres obligatia notarului public de a-l comunica in vederea inscrierii in cartea funciara, in conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Notarul public va mentiona, dupa caz, in incheierea de autentificare, certificatul de mostenitor sau de legatar, tarifele incasate pentru serviciul de publicitate imobiliara, situatie care echivaleaza cu indeplinirea conditiei prevazute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de catre registrator a cererii de inscriere in cartea funciara."
Articolul VI: Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul act aditional.

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Director general,
Mihai Busuioc Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
Vicepresedinte,
notar public, Vasile Varga
ANEXA
(Anexa nr. 4 la protocolul de colaborare)

Biroul Notarului Public .......................................
Sediul ................................................................
Telefon/Fax .............., e-mail ..............................
Nr. ......................./...............................


PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a chitantierelor si facturierelor oficiului de cadastru si publicitate imobiliara

Biroul Notarului Public ............................................... preda si Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara ............................................... primeste urmatoarele documente fiscale:


Nr.
crt. Felul documentului
(chitantier/facturier) Numerele extreme
(de inceput si de sfarsit) Datele extreme
(de inceput si de sfarsit) Tariful total cuprins
in document
Data ...............


Biroul Notarului Public ............................... Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
...................................................................
Prin notar public ........................................ Prin ............................................................
Uniunea Nationala a Notarilor Publici


Act nr. 833/2011
din 04/03/2011

aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Publicat in MOF nr. 260 - 13/04/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13/04/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 13 aprilie 2011


Nr. 1.034.784/833

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Protocolul de colaborare incheiat la data de 26.04.2010 intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Articolul I: La capitolul II "Principii generale care vor sta la baza colaborarii dintre cele doua institutii", dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51 , cu urmatorul continut:
"51. In cazul in care partile nu mai inteleg sa incheie actul notarial la notarul public care a solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare, acesta poate fi cedat altui notar public, in termenul de valabilitate, cu mentionarea pe verso a acordului notarului public cedent, insotit de semnatura si sigiliul acestuia."
Articolul II: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", la punctul 2, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) este insotit, cu exceptia scutirilor legale, de dovada achitarii tarifului constand in:
(i) chitanta personalizata cu antetul OCPI; sau
(ii) copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial; sau
(iii) copie a ordinului de plata a tarifului.
Copia bonului fiscal sau a ordinului de plata vor fi vizate si stampilate pentru conformitate de biroul notarial."
Articolul III: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. In aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tarifele aferente prestarii serviciilor de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele ANCPI, in numerar (pe chitantiere puse la dispozitie de catre oficiul teritorial sau pe bonuri fiscale ce vor contine aceleasi mentiuni cu chitantele) sau prin virament bancar in contul biroului notarului public care intocmeste actul ce urmeaza a fi supus publicitatii imobiliare.
Indiferent de modalitatea de achitare a tarifului, notarul public poate emite, la cerere, factura personalizata cu antetul oficiului teritorial in circumscriptia caruia biroul notarial isi desfasoara activitatea, pusa la dispozitie de catre acesta si pe care se va mentiona modalitatea de plata a tarifului:
(i) chitanta oficiului teritorial;
(ii) bonul fiscal eliberat de biroul notarial;
(iii) ordinul de plata in contul biroului notarial, cu mentionarea contului biroului notarial, a tarifului si a codului aferent serviciului solicitat.
Sumele incasate de notarii publici vor fi virate/varsate in perioada 20-25 a lunii urmatoare celei in care acestea au fost incasate, intr-o singura transa, in contul unic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, de catre ANCPI: IBAN RO80 TREZ 7005 032X XX00 4164, CIF: 9051601. Documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu codul de identificare fiscala (CIF) atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial respectiv sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici. Pentru sumele a caror provenienta nu poate fi identificata (in lipsa mentionarii CIF-ului sau in cazul identificarii eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descarcat de obligatia de plata pana la identificarea cu CIF-ul corespunzator.
In cazul in care o asociatie formata din 2 sau mai multi notari publici urmeaza a fi dizolvata, sumele datorate de aceasta ca urmare a incasarii tarifelor de publicitate imobiliara se vireaza in contul unic al ANCPI inainte de intervenirea dizolvarii, iar documentul de plata va cuprinde in mod obligatoriu CIF-ul atribuit de Ministerul Finantelor Publice asociatiei respective.
Completarea facturii se va efectua astfel:
in sectiunea dreapta sus dedicata furnizorului de servicii:
- se regaseste personalizat antetul oficiului teritorial furnizor al facturierului (nu necesita completare din partea notarului public).
in sectiunea centru sus:
- se regasesc date despre factura. Se completeaza astfel:
Nr. factura: - se completeaza cu numarul facturii tiparit in coltul din stanga sus al acesteia;
Data (ziua, luna, anul): - se completeaza sub urmatoarea forma: zz/ll/an;
Nr. avizului de insotire a marfii: - nu se completeaza.
in sectiunea stanga sus dedicata beneficiarului serviciului. Se completeaza astfel:
Cumparator: - se completeaza cu denumirea completa a persoanei juridice/fizice;
Nr.ord.reg.com./an: - se completeaza pentru persoanele juridice cu numarul atribuit de catre registrul comertului;
C. I.F/C.N.P. - se completeaza pentru persoanele juridice cu codul de identificare fiscala, iar pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal;
Sediul: - se completeaza cu adresa sediului persoanei juridice/fizice;
Judetul: - se completeaza cu denumirea judetului de resedinta a persoanei juridice/fizice;
Contul: - se completeaza cu IBAN-ul contului curent al persoanei juridice/fizice;
Banca: - se completeaza cu denumirea bancii unde persoana juridica/fizica are deschis contul curent.
sectiunea centrala a facturii se completeaza astfel:
Denumirea produselor sau a serviciilor: - se completeaza detaliat cu titulatura serviciului de publicitate imobiliara conform reglementarilor in vigoare in materie de tarife, precum si codul aferent;
U. M.: - nu se completeaza;
Cantitatea: - se completeaza cu numarul de servicii de care beneficiaza cumparatorul la codul de tarif aferent;
Pretul unitar: - se completeaza cu valoarea in lei a codului de tarif/serviciu;
Valoare: - se calculeaza si completeaza pretul final al serviciului;
Total: - se calculeaza si se completeaza pretul final al serviciilor de care beneficiaza cumparatorul.
in sectiunea centru jos dedicata datelor privind expeditia se completeaza astfel:
Numele delegatului: - se completeaza cu numele si prenumele celui caruia ii este eliberata factura fiscala;
C. I.: - se completeaza cu seria si numarul cartii de identitate, precum si data cand aceasta a fost eliberata;
Semnatura: - in aceasta rubrica se solicita semnatura persoanei careia ii este eliberata factura.
Completarea documentelor de plata trebuie sa aiba obligatoriu in vedere urmatoarele elemente:
Platitor: se completeaza cu denumirea biroului notarial/asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Cod de identificare fiscala: se completeaza cu CIF-ul atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Adresa: se completeaza cu adresa biroului notarial sau a asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Cod IBAN platitor: se completeaza cu IBAN-ul biroului notarial sau al asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici;
Beneficiar: ANCPI;
Cod de identificare fiscala: 9051601;
Adresa: Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, Bucuresti;
Cod IBAN beneficiar: RO80TREZ7005032XXX004164;
Deschis la: Trezoreria operativa a municipiului Bucuresti;
Reprezentand: tarife aferente lunii ............;
Birourile notarilor publici ale caror plati nu corespund sumelor ce trebuiau incasate vor fi instiintate de catre oficiul teritorial. Instiintarea va fi transmisa spre informare camerei notarilor publici in circumscriptia careia se situeaza biroul notarial respectiv.
Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportarii comisioanelor bancare aferente sumelor incasate si virate de catre notarii publici in numele acesteia."
Articolul IV: La capitolul III "Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara", dupa punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 51-53, cu urmatorul cuprins:
"51. Chitantierele si facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obtin de la oficiul teritorial din raza caruia isi are sediul biroul notarial/asociatia constituita din 2 sau mai multi notari publici, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemneaza felul documentului, seria si numarul de inceput si de sfarsit ale acestuia. Aceste documente se predau catre oficiul teritorial in baza unui proces-verbal de predareprimire al carui model este cuprins in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul protocol. Predarea chitantierelor si a facturierelor se efectueaza lunar, dupa folosirea tuturor filelor acestora, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la completarea lor integrala. La predarea fiecarui chitantier in procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor inscrise in filele acestora.
52. Chitantele puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 4 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, un exemplar se arhiveaza in cadrul biroului notarial, la actul notarial intocmit, un exemplar se ataseaza la documentatia transmisa oficiului teritorial, iar un exemplar ramane atasat la cotorul chitantierului.
53. Facturile puse la dispozitie de catre oficiul teritorial cuprind un numar de 3 file si se utilizeaza astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, iar doua exemplare raman atasate la cotorul facturierului, dintre care unul se foloseste pentru inregistrare in contabilitatea oficiului teritorial, iar celalalt se arhiveaza de oficiul teritorial."
Articolul V: La capitolul IV "Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici", punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. In ziua intocmirii sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare, consecutiva celei in care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mostenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale inscrise in cartea funciara sau care au documentatie cadastrala, notarul public are obligatia de a transmite biroului de cadastru si publicitate imobiliara cererea de inscriere in cartea funciara insotita de actul notarial in original.
In actul autentic sau, dupa caz, in certificatul de mostenitor ori de legatar se va mentiona expres obligatia notarului public de a-l comunica in vederea inscrierii in cartea funciara, in conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Notarul public va mentiona, dupa caz, in incheierea de autentificare, certificatul de mostenitor sau de legatar, tarifele incasate pentru serviciul de publicitate imobiliara, situatie care echivaleaza cu indeplinirea conditiei prevazute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de catre registrator a cererii de inscriere in cartea funciara."
Articolul VI: Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul act aditional.

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare dintre partile semnatare, si va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Director general,
Mihai Busuioc Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
Vicepresedinte,
notar public, Vasile Varga

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA
(Anexa nr. 4 la protocolul de colaborare)

Biroul Notarului Public .......................................
Sediul ................................................................
Telefon/Fax .............., e-mail ..............................
Nr. ......................./...............................


PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a chitantierelor si facturierelor oficiului de cadastru si publicitate imobiliara

Biroul Notarului Public ............................................... preda si Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara ............................................... primeste urmatoarele documente fiscale:


Nr.
crt. Felul documentului
(chitantier/facturier) Numerele extreme
(de inceput si de sfarsit) Datele extreme
(de inceput si de sfarsit) Tariful total cuprins
in document
Data ...............


Biroul Notarului Public ............................... Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
...................................................................
Prin notar public ........................................ Prin ............................................................