Ordinul nr. 394/2004

Ministerul Administratiei si Internelor


Ordin nr. 349/2004
din 01/09/2004

pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale

Publicat in MOF nr. 956 - 19/10/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19/10/2004
Actul a intrat in vigoare la data de 18 noiembrie 2004

Avand in vedere necesitatea armonizarii cu legislatia europeana a actelor normative emise de Ministerul Administratiei si Internelor, care fac referire la standarde romane sau europene, adoptate ca standarde romane, aplicabile in domeniile proprii de competenta,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Art. I. - Actele normative interne enumerate mai jos se abroga sau se modifica, dupa caz, astfel:
1. Ordinul ministrului de interne nr. 695/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997, se abroga.
2. Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifica astfel:
2.1. Alineatul (1) al articolului 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare in domeniu."
2.2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 7 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"c) certificat de conformitate pentru producator;"
3. Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifica astfel:
3.1. Punctul 5 din anexa 2.1 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
"5. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, verificat metrologic de un laborator autorizat. Document de referinta: SRISO 2409:1994"
3.2. Punctul 9 din anexa 2.1 la metodologie va avea urmatorul cuprins:
"9. Etaloane pentru grade de curatare. Document de referinta: SR EN ISO 8501-1:2002"
4. Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, se modifica astfel:
4.1. Alineatul (1) al articolului 15 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marcheaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Documente de referinta: standardele romane si europene, adoptate ca standarde romane, care vizeaza marcarea mijloacelor tehnice p.s.i."
5. Ordinul ministrului de interne nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 24 septembrie 2001, se modifica astfel:
5.1. Litera i) a articolului 3 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"i) incaltaminte antistatica - incaltaminte cu rezistenta electrica cuprinsa intre 100 kohmi si 1.000 Mohmi, incercata in conformitate cureglementarile in vigoare. Documente de referinta: SR EN 344:1995, SR EN 344:1995/A1:2002 si SR EN 344:1995/AC:2003;"
6. Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, se modifica astfel:
6.1. Alineatul (1) al articolului 49 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare si informare) si cele auxiliare se executa, se ilumineaza, se amplaseaza si se monteaza conform reglementarilor in vigoare."
7. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se modifica astfel:
7.1. Punctul 3.1.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"3.1.1. Materializarea punctelor din retelele geodezice de sprijin si din retelele de indesire si ridicare se face conform anexei nr. 9, avand marci conform anexei nr. 10."
7.2. Litera c) de la punctul 4.2.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafata utilizate pentru punctele de triangulatie de ordinul V si cu borne subterane tip 2, conform anexei nr. 9. Marcile pentru bornele de suprafata se inscriptioneaza conform anexei nr. 10."
7.3. Punctul 4.2.26 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"4.2.26. Limita intravilanului se materializeaza cu borne inscriptionate conform reglementarilor in vigoare (anexele nr. 9 si nr. 10). Punctele materializate vor asigura o densitate de minimum 2 pct./km."
7.4. Titlul anexei nr. 9 la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:
"Anexa nr. 9: Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: SR 3446-1: 1996: Masurari terestre. Borne pentru puncte de triangulatie si repere azimutale"
7.5. Titlul anexei nr. 10 la normele tehnice va avea urmatorul cuprins:
"Anexa nr. 10: Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: STAS 4294-73: Masurari terestre. Marci pentru nivelment si triangulatie geodezica"
8. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se modifica astfel:
8.1. Articolul 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Receptia tuturor categoriilor de lucrari are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile si instructiunile elaborate sau avizate de ONCGC, a reglementarilor tehnice in vigoare si a avizelor eliberate potrivit Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie."
9. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 si nr. 119 bis din 25 februarie 2003, se modifica astfel:
9.1. Partea introductiva a punctului 33 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"33. Aveti un plan de conformare sau de certificare pentru sisteme de management al calitatii?"
9.2. Partea introductiva a punctului 34 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"34. Aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului?"
9.3. Punctul 51 din anexa nr. 1 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"51. Intretinerea preventiva si curenta a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie se va face conform reglementarilor in vigoare, folosind facilitatile si echipamentul indicate in planul atasat conform cerintelor de la pozitia 21. Se va dezvolta si se va folosi un program de intretinere curenta a sistemului si/sau a proceselor pentru care am solicitat licenta si/sau autorizatie, in concordanta cu specificatiile domeniului reglementat."
9.4. Punctul 1.1 din anexa nr. 3 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"1.1. Precizati daca structura organizatiei dumneavoastra esteuna clasica, ierarhico-functionala. Document de referinta: SREN ISO 9001:2000"
9.5. Punctul 7.3 din anexa nr. 3 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"7.3. Precizati daca aveti un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului."
9.6. Punctul 24 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"24. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
9.7. Punctul 25 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"25. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
9.8. Punctul 25.10 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"25.10. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrica cu 4-aminoantipirina dupa distilare"
9.9. Punctul 25.37 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"25.37. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului deamoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare"
9.10. Punctul 26 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"26. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
9.11. Punctul 27 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"27. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
9.12. Punctul 27.65 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"27.65. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului deamoniu. Partea 2: Metoda spectrometrica automata; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Metoda prin distilare si titrare"
9.13. Punctul 27.78 din anexa nr. 4 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"27.78. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrica cu 4-aminoantipirina dupa distilare"
9.14. Punctul 9 din anexa nr. 5 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"9. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
9.15. Punctul 10 din anexa nr. 5 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"10. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
9.16. Punctul 15 din anexa nr. 6 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"15. Intelegem ca in activitatea noastra trebuie sa respectam cel putin urmatoarele reglementari:"
9.17. Punctul 16 din anexa nr. 6 la regulament va avea urmatorul cuprins:
"16. In acelasi sens, alte documente de referinta sunt urmatoarele standarde:"
10. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 529/2003 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc, de testari si experimentari in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, se modifica astfel:
10.1. Articolul 7 din anexa va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Autorizarea se acorda pentru incercari, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. Document de referinta: SR EN ISO/CEI 17025:2001"

Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Saniuta

Ministrul delegat pentru administratia publica,
Gheorghe Emacu

Bucuresti, 1 septembrie 2004.
Nr. 349.