Ordinul nr. 415/2009

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 415/200
din 16/09/2009

pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006

Publicat in MOF nr. 675 - 08/10/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 08/10/2009
Actul a intrat in vigoare la data de 23 octombrie 2009

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, dupa a cincea liniuta se introduc doua noi liniute, liniutele a 6-a si a 7-a, cu urmatorul cuprins:
"- planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial.
- tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc."
2. Dupa capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 111, cu urmatorul cuprins:

 

 

 


"CAPITOLUL 111
Procedura privind atribuirea numerelor cadastrale
imobilelor din planul parcelar in vederea inscrierii
in cartea funciara

Art. 211. - Prezenta procedura stabileste modalitatea de receptie a planurilor parcelare si atribuirea numerelor cadastrale imobilelor situate in extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 212. - Planul parcelar se intocmeste de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare, la solicitarea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate.
Art. 213. - (1) Planul parcelar se realizeaza in format analogic, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si in format digital fisier .dxf si fisiere .cp, astfel incat informatiile sa poata fi transferate in baza de date cadastrale a oficiului teritorial.
(2) Tabelul parcelar se va intocmi in format analogic si in format digital, fisiere tip .xls, conform anexei nr. 2.
Art. 214. - Daca in cadrul tarlalei exista imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate in planul parcelar nou-intocmit, se vor aplica prevederile art. 26 si 27.
Art. 215. - Pentru planurile parcelare existente in arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor si regulamentelor tehnice in vigoare, directorul oficiului teritorial poate declansa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, in baza referatului intocmit de seful serviciului arhiva si informatica si de inginerul-sef.
Art. 216. - In vederea declansarii procedurii mentionate la art. 215 se intocmeste un dosar tehnic pentru fiecare tarla, care va contine:
a) referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirma ca planul parcelar respecta normele si regulamentele tehnice in vigoare;
b) planul parcelar existent in arhiva oficiului teritorial;
c) tabelul parcelar care contine ordinea imobilelor in cadrul tarlalei si numerele cadastrale aferente, conform anexei nr. 2;
d) fisiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.
Art. 217. - Dupa intocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.
Art. 218. - Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primarie a documentelor mentionate la art. 216 lit. b) si c), in copie, se arhiveaza la oficiul teritorial, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, la solicitarea proprietarilor.
Art. 219. - Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declansata si in cazul intocmirii planului parcelar de catre persoane autorizate, la cererea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate, in conditiile legii.
Art. 2110. - In vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar intocmit in conditiile art. 219, oficiul teritorial va proceda astfel:
a) pune la dispozitia executantului, cu titlu gratuit, informatiile disponibile necesare, pentru tarlaua in care s-a declansat procedura de intocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor receptionate, fisiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare receptionate, planuri parcelare existente etc.);
b) verifica si receptioneaza planul parcelar si atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementarilor tehnice in vigoare.
Art. 2111. - Documentatia cadastrala pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se intocmeste in doua exemplare si va cuprinde:
a) cererea de informatii intocmita conform anexei nr. 3;
b) cererea de receptie;
c) documentele furnizate de oficiul teritorial in faza de documentare;
d) planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, conform anexei nr. 1, analogic si digital;
e) tabelul parcelar, intocmit conform anexei nr. 2, analogic si digital;
f) planul de incadrare in zona, cu evidentierea tarlalei pentru care s-a intocmit planul parcelar;
g) fisierele .cp pentru imobilele carora li se vor atribui numere cadastrale;
h) memoriul tehnic, conform anexei nr. 4.
Art. 2112. - (1) Dupa incheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunica primariei unitatii administrativ-teritoriale de care apartine tarlaua in cauza urmatoarele documente:
a) planul parcelar receptionat cu numere cadastrale, in copie;
b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, in copie.
(2) Documentele mentionate la alin. (1) vor fi utilizate in activitatile administrative specifice, precum si pentru informarea proprietarilor in vederea demararii, individual, a procedurii de inscriere in cartea funciara.
Art. 2113. - (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la baza procese-verbale de punere in posesie eliberate conform legilor proprietatii.
(2) Titlurile de proprietate ce se vor emite in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, in baza planului parcelar receptionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se inscriu din oficiu in cartea funciara, inaintea transmiterii acestora catre proprietari."
3. Dupa articolul 26 se introduc doua noi articole, articolele 261 si 262, cu urmatorul cuprins:
"Art. 261. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, la receptia documentatiilor cadastrale pentru imobile situate in extravilan unde nu exista plan parcelar in arhiva oficiului teritorial sau a primariei, acesta va fi inlocuit cu un «plan de incadrare in tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in cauza si orice alte detalii fixe din teren.
(2) Planul de incadrare in tarla va fi intocmit in format analogic si digital, va fi semnat de persoana autorizata, de proprietar sau de detinatorul legal si vizat de presedintele comisiei locale de fond funciar.
(3) Planul de amplasament si delimitare intocmit in conditiile art. 261 va purta mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar».
(4) Mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar» se va nota din oficiu in cartea funciara.
(5) Proprietarul va da o declaratie pe propria raspundere ca a fost informat cu privire la consecintele ulterioare ale lipsei planului parcelar.
Art. 262. - (1) In aplicarea art. 261, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, in baza solicitarii de informatii, urmatoarele:
a) limitele tarlalei in format .dxf, determinate prin masuratori (daca exista in arhiva) sau digitizate de pe ortofotoplan;
b) geometriile imobilelor anterior receptionate in format .dxf;
c) lista titlurilor de proprietate aferente tarlalei.
(2) Informatiile analogice furnizate de catre oficiile teritoriale vor fi anexate cererii de receptie si inscriere in cartea funciara."
4. Dupa anexa nr. 19 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 20, 21, 22 si 23, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la prezentul ordin.
Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. - Prezentul ordin intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 16 septembrie 2009.
Nr. 415.

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 20 la regulament)
___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.


IMAGINE

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 21 la regulament)

Tabel parcelar
(include toate imobilele din tarla)

┌─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ Nr. │ │ │ │Suprafata│Suprafata│ │ │ │ │Suprafata│ │
│ │Nr. crt.│ Nr. │ Nr. │parcela/│ Nr. │Suprafata│Categoria│ totala │ totala │Numele si │ Act de │ Codul │Destinatia│la sol a │ │
│ Nr. │(ordinea│cadastral│ carte │ (nr. │cadastral/│ parcela │ de │ imobil │ imobil │prenumele │proprietate│ con- │ con- │ con- │Observatii│
│tarla│ in │ initial │funciara│ topo- │ Nr. CF*) │ din act │folosinta│ din act │ deter- │ proprie- │ (nr./ │structiei│structiei │structiei│ │
│ │ tarla) │ │ │grafic) │ │ (m2) │ din act │ (m2) │ minata │ tarului │data)****) │ │ │ (m2) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (m2) │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 189 │ 1 │ 234 │ 457 │189/2/1 │ - │ 8212 │ A │ 8212 │ 8211 │ Popescu │ TP 342/ │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Vasile │ 6.04.2006 │ │ │ │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ 2 │ - │ - │189/2/2 │ │ 10328 │ P │ 10328 │ 10327 │ Vasile │ TP ..... │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ion │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ 3 │ - │ - │189/2/3 │ │ 3179 │ V │ 11981 │ 11988 │ Dumitru │ TP .... │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ ├────────┤ ├─────────┼─────────┤ │ │ Ion │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │189/2/4 │ │ 4946 │ L │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ ├────────┤ ├─────────┼─────────┤ │ │ │ ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │189/2/5 │ │ 3856 │ F │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ 4 │ 1743 │ - │189/2/6 │ - │ 4951 │ A │ 8451 │ 8450 │ Ionescu │ CVC 456/ │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ ├────────┤ ├─────────┼─────────┤ │ │ Gheorghe │15.12.2006 ├─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │189/2/7 │ │ 3500 │ L │ │ │ │ │ - │ - │ - │ │
│ ├────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ 5 │ - │ - │189/2/8 │ │ 7061 │ A │ 7061 │ 7060 │Constantin│ Proces- │ - │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Elena │ verbal de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ punere in │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ posesie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. ... │ │ │ │ │
├─────┼────────┴─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┼──────────┤
│ │ TOTAL SUPRAF. │ │ │ │ 46033 │ │ 46033 │ 46036 │ │ │
│ │ TARLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

Vizat comisia locala de fond funciar**)

Presedinte, OCPI (receptie) Intocmit***) Executant,**)
.................. ................................. ......................... .......................
Semnatura si parafa inspectorului (numele angajatului OCPI) (semnatura si stampila)
Data
................... Stampila OCPI

Valabil doar insotit de planul parcelar receptionat.
___________
*) Se va completa la receptia cadastrala.
**) In cazul in care planul parcelar este intocmit de o persoana fizica/juridica autorizata, la solicitarea autoritatilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.
***) Doar in cazul in care procedura este demarata de OCPI.
****) Se va trece procesul-verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 22 la regulament)

Catre
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......................
Nr. de inregistrare .................../...../..../....

CERERE DE INFORMATII
pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii
numerelor cadastrale

Prin prezenta va rugam sa ne furnizati informatiile necesare intocmirii planului parcelar al tarlalei nr. ........./UAT............., in vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate in aceasta tarla.
Planul parcelar va fi intocmit de:
[ ] persoana fizica/juridica autorizata, posesoare a certificatului de autorizare ..........., eliberat de ........................................... la data ........................, conform contractului .................... (se va indica numarul contractului incheiat).
Solicitam urmatoarele informatii:
[ ] plan cadastral la scara ................;
[ ] plan topografic la scara ..............;
[ ] ortofotoplan;
[ ] lista titlurilor de proprietate aflate in arhiva OCPI;
[ ] coordonate ale planurilor de amplasament si delimitare (PAD) receptionate, fisiere.cp,.dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare pentru imobilele anterior receptionate;
[ ] ...................................................... .
Termenul de executie a documentatiei este de ....... zile, incepand cu data .................... .

Primar, Secretar,
......................................... ..............................
(numele, prenumele, semnatura si stampila) (numele, prenumele, semnatura)

Executant,
.........................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)
Data .........................

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 23 la regulament)

 

 

 

 

 

 

MEMORIUL TEHNIC

• metode si aparatura folosite la masuratori
• sistemul de coordonate - STEREO 70
• puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite
• starea punctelor geodezice vechi
• masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia GPS (format digital)
• calculul suprafetelor (format digital)
• descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare (format digital)
• inventare de coordonate (format digital)

Executant,
........................................
(semnatura si stampila)

Data intocmirii ...............................