Ordinul nr. 558/2006

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 558/2006
din 08/09/2006

privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate


Publicat in MOF nr. 795 - 21/09/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 21/09/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 21 septembrie 2006

Avand in vedere:
- prevederile art. 64 si 65 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata;
- prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Directorii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, inginerii-sefi, registratorii-sefi, consilierii gradul IA si gradul I, registratorii gradul IA si gradul I din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie sunt imputerniciti sa constate contraventiile si faptele ce pot constitui infractiuni si sa aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit prevederilor art. 64 si 65 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.
(2) Pentru personalul propriu al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si al Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre directorul Directiei de publicitate imobiliara, directorul Directiei de cadastru, directorul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, directorii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, inginerii-sefi sau registratorii-sefi, dupa caz.
(3) In cazul constatarii faptelor prevazute la art. 65 alin. (3) si (4) din Legea nr. 7/1996, republicata, persoanele imputernicite conform alin. (1) si (2) vor sesiza organele de urmarire penala.
Art. 2. - (1) Se aproba modelul legitimatiei persoanelor imputernicite potrivit art. 1, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special in care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria, numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului.
(3) Atunci cand calitatea de organ de control a titularului legitimatiei inceteaza, acesta o va preda organului care a eliberat-o, in vederea anularii ce va fi consemnata in evidenta.
Art. 3. - Se aproba modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, intocmit de catre persoanele imputernicite potrivit art. 1, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. - (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 460/1999 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si infractiunile si sa aplice contraventiile constatate, potrivit art. 66 si 67 din Legea nr. 7/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999, si Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 602/1999 privind modificarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 460/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 8 octombrie 1999.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 8 septembrie 2006.
Nr. 558.

ANEXA Nr. 1*)

MODEL DE LEGITIMATIE
___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

INTERIOR
4 cm 4 cm
<─────────────────────────────────────────────><──────────────────────────────────────────────>
┌─────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────┐ ││ Vize anuale │
│ │ FOTO │ LEGITIMATIE NR. ..............││ │
│ └──────┘ │├──────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ ││ │ │ │
│Numele: .....................................││ │ │ │
│Prenumele: ..................................││ 2006 │ 2007 │ 2008 │
│Functia: ....................................││ │ │ │
│BI/CI: Seria ...... nr. .....................││ │ │ │
│eliberat de .......... la data de ..........,│├──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│este imputernicit sa constate contraventiile ││ │ │ │
│si infractiunile si sa aplice sanctiuni ││ │ │ │
│pentru contraventiile constatate, potrivit ││ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│art. 64 si art. 65 din Legea nr. 7/1996, ││ │ │ │
│in care scop, organele de politie vor acorda ││ │ │ │
│sprijinul necesar. │├──────────────┴───────────────┴───────────────┤
│ ││ │
│ DIRECTOR GENERAL A.N.C.P.I. ││ │
│ ││ │
└─────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────┘

COPERTA

4 cm
<──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────>
^ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ │ STEMA │
│ │ │
│ │ MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR │
3 cm │ │ │
│ │ AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA │
│ │ │
│ │ │
v └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 


ANEXA Nr. 2

PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor
Nr. ..............., incheiat astazi, ...............
- model -


1. Subsemnatul .........................., in calitate de ................... in cadrul ..............., identificat cu CI/BI nr. ......... seria ............, eliberata/eliberat de ..........................., in baza Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 558/2006 si a Legitimatiei nr. ..........., emisa de .........., in urma controlului efectuat astazi, .........., ora ..............., la ..............., am constatat urmatoarele:
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
2. Faptele constatate constituie contraventii, fiind prevazute de art. 64 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata:
a)

b)

c)

d)

si se sanctioneaza conform art. 64 si 65 din Legea nr. 7/1996, republicata.
Aplic urmatoarele sanctiuni:
• pentru fapta consemnata la lit. a) - amenda in valoare de .......... lei
(adica ........................);
• pentru fapta consemnata la lit. b) - amenda in valoare de .......... lei
(adica .........................);
• pentru fapta consemnata la lit. c) - amenda in valoare de .......... lei
(adica .........................);
• pentru fapta consemnata la lit. d) - amenda in valoare de ......... lei
(adica .........................).
Amenda aplicata*) ............... lei (adica ........................).
___________
*) In cazul in care aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie. Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazut pentru contraventia cea mai grava conform art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amenda se va achita in contul ................., deschis la ......................, iar o copie de pe dovada de achitare si una de pe procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se vor depune de catre contravenient sau se vor transmite prin posta, cu scrisoare recomandata, la sediul organului constatator, situat in ............, str. .................... nr. .........., judetul/sectorul ..................., telefon .................., in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
3. De savarsirea contraventiilor se face raspunzator ................, avand functia ........................., cu domiciliul/sediul in ..................................................., str. ..................................................... nr. ......., bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ........................................, posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului seria ... nr. ........., C.N.P. ..............................................., eliberat/eliberata/emis de politia/statul .............. la data de ....................................................................
4. Subsemnatul/Subsemnata .................................................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cartii de identitate seria ........ nr. ....................., C.N.P. ................................................, in calitate de martor, declar ca numitul ...................................................... nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
5. Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, motivele privind lipsa martorului etc.):
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
6. Obiectiuni ale contravenientului:
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
. ..............................................................................................................................
7. Potrivit prevederilor art. 31 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la inmanare/comunicare, la .............................................., care are obligatia de a o inainta spre solutionare judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
8. In cazul in care contravenientul nu achita amenda in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal, se va proceda la executarea silita.
9. Prezentul proces-verbal contine .......... pagini si s-a intocmit in 3 exemplare, din care un exemplar a fost inmanat/comunicat contravenientului personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoarea recomandata cu confirmare de primire nr. ................ din .................................... .

Agent constatator, Contravenient,
................................ ................................
(numele, prenumele si semnatura) (numele, prenumele si semnatura)

Martor,
................................
(numele, prenumele si semnatura)

Am primit un exemplar.
Contravenient,
................................
(numele, prenumele si semnatura)