Ordinul nr. 591/2010

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 591/2010
din 13/08/2010

pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

Publicat in MOF nr. 587 - 19/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 19/08/2010
Actul a intrat in vigoare la data de 19 august 2010

Avand in vedere:
- referatul Directiei informatice nr. 786/VII din 12 august 2010, aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
- prevederile art. 9 alin. (4) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 18 lit. c) coroborate cu cele ale art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si ale art. 169 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004, republicata, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba organigrama Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Se aproba organigrama oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Ca urmare a reorganizarii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara preia activitatea specifica tehnologiei informatiei si comunicatiilor si personalul aferent.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 69/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice si Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 in 3 martie 2010.
Art. 5. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 13 august 2010.
Nr. 591.

ANEXA Nr. 1

ORGANIGRAMA
Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si
Teledetectie

┌───────────────────┐
│ Director │
└─────────┬─────────┘
v
┌────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
v v v v v
┌─────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│Serviciul cartografie│ │Serviciul geodezie│ │Serviciul tehnologia│ │Serviciul economic│ │ Compartimentul │
│ si fotogrammetrie │ │ si cercetare- │ │ informatiei si │ │ │ │juridic si resurse│
└─────────────────────┘ │ dezvoltare │ │ comunicatiilor │ └──────────────────┘ │ umane │
└──────────────────┘ └────────────────────┘ └──────────────────┘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

 

 


ORGANIGRAMA
oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

┌────────────────────┐
│ Director │
└──────────┬─────────┘
v
┌───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
v v v v
┌─────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐
│ Compartimentul │ │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Biroul │
│juridic si relatii cu│ │ cadastru │ │ publicitate │ │ economic* │
│ publicul* │ │ │ │ imobiliara │ │ │
└─────────────────────┘ └──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────┘

___________
* In cazul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara Bucuresti, Ilfov, Iasi, Timisoara, Constanta si Cluj, Compartimentul juridic si relatii cu publicul si Biroul economic functioneaza la nivel de serviciu.